Become a Member of the UK Youth Parliament!!

By -
No Comments

Are you interested in politics and democracy?

Do you believe young people should have a say?

Can you represent young people in your local community?

Will you be between 11 and 18 years old on Friday 10th November?

IF YOU ANSWERED ‘YES’ THEN WE HAVE AN OPPORTUNITY OF A LIFETIME FOR YOU!

The Rhondda Cynon Taf Youth Engagement and Participation Service are holding elections for two young people to become Members of the UK Youth Parliament 2017/18.

The UK Youth Parliament provides opportunities for 11 – 18 year olds to use their elected voice to bring about social change through meaningful representation and campaigning.

 As a Member of the Youth Parliament you will represent the views of young people in RCT using the result of the Make Your Mark ballot which the Youth Engagement and Participation Service deliver on behalf of Children in Wales every year between August and October.

There are a number of meetings and residential visits that you will be encouraged to attend which will increase your knowledge and skills in public speaking, current affairs, democracy and youth representation.  This will culminate in the House of Commons sitting in November. The UK Youth Parliament is the only group other than MPs than can sit in the Commons’ Chamber; not even the Queen is permitted!

If you would like to be considered for this amazing opportunity then please complete the attached application form* and return it to: Martyn.David@rctcbc.gov.uk by FRIDAY 1ST MARCH at 12pm NOON  to be considered. We will then notify those who have been shortlisted by the following Monday.

*You can get a form from your school council, your Youth Engagement Officer in your School, or from your Youth Forum Leader. Or you can e-mail Martyn David on the address above!

Young people who are shortlisted will be required to give a short speech of no more than two minutes during the next RCT County Youth Forum Meeting on Wednesday 8th March 2017. The members will then hold a secret ballot to elect two MYPs. (RCT is represented by two young people due to population size, just like Cardiff).

If you have any further queries or you want to discuss your application then please contact Martyn David on: 01443 744260 or alternatively you can e-mail Martyn.David@rctcbc.gov.uk.

I look forward to hearing from you and good luck!

For more information on the UK Youth Parliament and Make Your Mark:

https://www.wicid.tv/2016/12/01/uk-youth-parliment-november-11th-2016/

https://www.wicid.tv/2016/11/14/young-peoples-issues/

https://www.wicid.tv/2016/10/28/countdown-commons-begins-update-uk-youth-parliament/

https://www.wicid.tv/2016/10/13/make-your-mark-results-2016/

For more information on your local Youth Forum:

https://www.facebook.com/yepsrct

https://www.wicid.tv/2016/10/28/rhondda-youth-forum-xscream-halloween-horror-night/

https://www.wicid.tv/2016/10/28/cynon-valley-ghost-hunt/

********************************************************************************************************

 

Oes diddordeb gydach chi mewn gwleidyddiaeth a democratiaeth?

Ydych chi’n credu dylai pobl ifanc cael barn?

Gallwch chi gynrychioli pobl ifanc o fewn Rhondda Cynon Taf?

Byddech chi rhwng 11 a 18 mlwydd oed ar Ddydd Gwener, Tachwedd 10fed?

Os oeddech chi wedi ateb ‘ie’, mae gennym gyfle arbennig i chi!

Mae’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn cynnal etholiadau er mwyn dewis dau berson ifanc i fod yn aelodau o’r Senedd Ieuenctid Deyrnas Unedig 2017/18.

Mae’r Senedd Ieuenctid Deyrnas Unedig yn darparu cyfleoedd i bobl 11-18 mlwydd oed i ddefnyddio eu llais ethol i ddod a newidiadau cymdeithasol trwy gynrychiolaeth ac ymgyrchon ystyrlon.

Fel aelod o’r Senedd Ieuenctid, byddech yn cynrychioli barn pobl ifanc yn RCT gan ddefnyddio canlyniadau’r ymgyrch Make Your Mark sy’n cael ei ddarparu gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid pob blwyddyn rhwng Mis Awst a Mis Hydref ar ran Children in Wales.

Byddech yn cael eich annog i fynychu nifer o gyfarfodydd ac ymweliadau preswyl er mwyn datblygu eich dealltwriaeth a sgiliau mewn siarad yn gyhoeddus, materion cyfoes, democratiaeth a chynrychiolaeth ieuenctid. Bydd hyn yn dod i ben yn Nhŷ’r Cyffredin ym mis Tachwedd. Y Senedd Ieuenctid Deyrnas Unedig yw’r unig grŵp ar wahân i aelodau’r senedd sydd gyda’r hawl i eistedd yn siambrau’r Tŷ Cyffredin; nid yw’r Frenhines hyd yn oed gyda’r hawl i fod yno!

Os hoffech gael eich ystyried am y cyfle arbennig yma, cyflawnwch y Ffurflen Cais Aelodaeth Senedd Ieuenctid RCT 2017/18 a’i ddychwelyd i martyn.david@rctcbc.gov.uk <mailto:martyn.david@rctcbc.gov.uk> erbyn Dydd Gwener, Mawrth 3ydd. Byddwn yn rhoi gwybod i’r rai sydd wedi llwyddo cyrraedd y rhestr fer erbyn Dydd Llun canlywd.

*Gallwch gael ffurflen gan eich cyngor ysgol, eich Swyddog Ymgysylltu â Phobl Ifanc  yn eich ysgol, neu gan eich Arweinydd Fforwm Ieuenctid. Neu gallwch e-bostio Martyn David ar y cyfeiriad uchod.

Bydd disgwyl i’r bobl ifanc sydd yn llwyddo cyrraedd y rhestr fer i wneud araith sy’n para llai na dwy funud yn ystod y Cyfarfod Fforwm Ieuenctid Sirol RCT  nesaf ar Ddydd Mercher, Mawrth 8fed 2017. Bydd yr aelodau yn cynnal pleidlais gudd er mwyn ethol dau MYP newydd. (mae RCT yn cael ei gynrychioli gan ddau berson ifanc oherwydd maint y Sir, fel y mae Caerdydd).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach neu os ydych eisiau trafod eich cais, cysylltwch gyda Martyn David ar 01443744260 neu e-bostiwch martyn.david@rctcbc.gov.uk <mailto:martyn.david@rctcbc.gov.uk>.

Rwyf yn edrych ymlaen at glywed wrthoch chi, pob hwyl!

Am fwy o wybodaeth ar Senedd Ieuenctid Deyrnas Unedig a Make Your Mark:

https://www.wicid.tv/2016/12/01/uk-youth-parliment-november-11th-2016/

https://www.wicid.tv/2016/11/14/young-peoples-issues/

https://www.wicid.tv/2016/10/28/countdown-commons-begins-update-uk-youth-parliament/

https://www.wicid.tv/2016/10/13/make-your-mark-results-2016/

 

Am fwy o wybodaeth am eich Fforwm Ieuenctid Lleol:

https://www.facebook.com/yepsrct

https://www.wicid.tv/2016/10/28/rhondda-youth-forum-xscream-halloween-horror-night/

https://www.wicid.tv/2016/10/28/cynon-valley-ghost-hunt/

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles