16 Rheswm Dros Leihau’r Oedran Pleidleisio yng Nghymru i 16

By -
Dim Sylwadau

Erbyn 2021, efallai y bydd pobl ifanc, 16 a 17 oed, yng Nghymru yn gallu pleidleisio yn yr etholiad ar gyfer Senedd Cymru. Mae gwleidyddion yn gwneud penderfyniad ar hyn cyn bo hir.  Dyma 16 rheswm pam y dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16:

1. Gallwch dalu trethi yn 16, felly dylech gael dweud eich dweud ar sut y caiff ei wario a faint y dylech dalu.

2. Gallwch ymuno gyda’r lluoedd arfog yn 16 oed, os gallwch wneud hynny dros eich gwlad, dylech gael llais yn y ffordd y caiff ei rhedeg.

3. Pam y dylai person 16 oed fod a llai o ddiddordeb mewn gwleidyddianeth na phobl 55 oed?  Weithiau mae mwy o ddiddordeb ganddynt.

4. Mae llawer o’r penderfyniadau gwleidyddol sy’n cael eu gwneud yn debygol o effeithio ar ein bywydau am gyfnod hirach na phobl hŷn (er enghraifft: gadael yr Undeb Ewropeaidd).

5. Dyw pobl 16 oed ddim fel arfer  yn llai gwybodus ar faterion cyfoes na phobl 18 mlwydd oed.

6. Gallwch wneud penderfyniadau mawr ynghylch cyfeiriad eich bywyd yn 16 oed – gallwch ddewis lefel A, mynd i’r gwaith, coleg neu i wneud prentisiaeth – felly nid yw’n gwneud synnwyr nad ydych yn gallu pleidleisio.

7. Yn 16 oed, mae rhai plant yn gadael gofal awdurdod lleol ac yn gadael i ofalu amdanynt eu hunain – ac eto nid ydynt yn gallu pleidleisio yn 16 oed.

8. Mae’r Cenhedloedd Unedig yn dweud fod gan blant yr hawl i fynegi barn ac i’r farn honno gael ei chlywed – mae gwrthod rhoi pleidlais i bobl yn 16 oed yn mynd yn groes i’r hawl yna.

9. Caniateir pleidleisio yn 16 yn yr Alban ac mewn rhannau eraill o Ewrop felly pam ddim yma?

10. Yn 16 oed rydych yn gallu gwneud penderfyniad ‘byw neu farw’ wrth brynnu sigarets, ond dydych ddim yn cael pleidleisio ar eich dyfodol.  Mae hynny’n wirion.

11. Mae yna gwyno bod y cyhoedd yn anwybodus am wleidyddiaeth ac eto rydym yn gwneud y sefyllfa’n waeth trwy beidio a chaniatau’r bleidlais i bobl 16 ac 17 oed.

 12. Yn gyffredinol, mae gwleidyddion yn anelu eu polisïau tuag at bobl hŷn  yn hytrach na phobl iau oherwydd fod pobl hŷn yn pleidleisio ac o ganlyniad rydym yn cael ein hanwybyddu.

13. Yn refferendwm yr Alban, mi wnaeth 89% o’r bobl 16 ac 17 oed oedd yn gymwys i bleidleisio, goferstru i wneud hynny sy’n dangos fod gan bobl ifanc ddiddordeb.  Roedd canran uwch o bobl 16 ac 17 oed wedi pleidleisio na phobl 18-34 oed yn y refferendwm.

14. Yn Awstria, lle mae pobl 16 ac 17 oed yn gallu pleidleisio, mae tystiolaeth fod gwybodaeth wleidyddol yn y grwp oedran yna wedi cynyddu, yn rhannol oherwydd cynnydd hefyd mewn addysg am ddinasyddiaeth.

15. Rydyn yn gallu priodi yn 16 oed, a dyna un o’r penderfyniadau mwyaf y gallwch ei wneud, ond eto nid ydych yn gallu pleidleisio.

16. Mae pleidleisio yn gallu dod yn arferiad os yw pobl yn dechrau gwneud hynny’n ifanc.  Mae mwy o obaith y bydd pobl yn pleidleisio trwy gydol eu hoes os ydyn nhw wedi dechrau yn 16.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl