Adolygiad Ffilm: American Honey

By -
Dim Sylwadau

American Honey yw stori sy’n dathlu diwylliant ieuenctid unigryw ac yn portreadu agweddau garw a chaled bywyd dosbarth gweithiol yn America.

Mae American Honey yn dilyn bywydau grŵp o bobl ifainc sy’n teithio o un dalaith i’r nesaf ar daith sy’n llawn alcohol, cyffuriau a cherddoriaeth rap. Maen nhw’n ceisio gwerthu tanysgrifiadau cylchgronnau drwy unrhyw ddull posib! Sasha Lane sydd yn chwarae rôl y prif gymeriad, Star, yn ei pherfformiad cyntaf o flaen y camera. Mae Star yn ferch 18 oed sydd eisiau dianc rhag ei bywyd cartref cythryblus yn Texas. Y tro cyntaf inni gwrdd â Star yw wrth iddi drochi drwy bin yn chwilio am fwyd. Mae hi yng nghwmni 2 o blant ifainc. Down i wybod nad ei phlant hi ydyn nhw. Wrth i Star gerdded adref gyda’i bwyd bin, mae fan yn llawn pobl ifainc yn gyrru heibio. Yna, rydyn ni’n cwrdd â’r arwr annisgwyl ac iselwael, ond eto’n un eithaf hoffus, Jake. Shia LaBeouf sy’n chwarae rhan Jake. Mae Jake yn cynnig swydd i Star, a chyfle iddi ddianc o’i chartref.

Mae’r criw yn teithio o un dalaith i’r nesaf yn gwerthu tanysgrifiadau cylchgrawn wrth bob drws. Krystal (Riley Keough) yw’r rheolwr ffyrnig sy’n arwain yr ymgyrch. Jake sy’n hyfforddi Star sut i werthu’r tanysgrifiadau. Ond, mae ffigyrau gwerthu Jake yn syrthio wrth iddo ddechrau gwirioni am Star. Mae’r perthynas anghonfensiynol a chymhleth yn datblygu drwy gydol y ffilm. Ond yn debyg i blot y ffilm, does dim bwriad na chanlyniad. Mae perfformiadau LaBeouf a Lane yn rhai credadwy a phwerus. Yn ôl y sôn mae’r berthynas wedi parhau ar ôl i’r ffilmio orffen, mae’n debygol bod rhywun wedi gweld y ddau ohonyn nhw yn mynd allan gyda’i gilydd.

Bydd Jake a Star yn anwybyddu ffiniau moesol yn aml er mwyn cael gafael ar arian. Mae eu gweithredoedd yn ystod y ffilm yn sicrhau mae arwyr anghyffredin ydyn nhw. Mae e’n dwyn o gartrefi, dweud celwydd a hyd yn oed yn dwyn oddi wrth rywun gan ddefnyddio dryll. Dydy Star ddim yn credu bod dulliau Jake o gael arian yn rhai effeithiol, felly mae hi’n dod o hyd i ddulliau ei hun o gael arian, gan gynnwys troi at buteindra. Roedd hyn yn olygfa sy’n agoriad llygaid. Mae’n dangos natur fregus bywydau rhai pobl, ac yn dangos pa mor hawdd mae hunllef yn gallu troi’n realiti.

Yn aml bydd y golygfeydd teithio yn glos a chlawstroffobig gan fod y camera mewn fan heb lawer o le ynddi. Ond dydy’r amodau agos ddim yn peri gofid i’r bobl ifainc, maen nhw’n gweld hyn fel elfen o gymuned. Wrth iddyn nhw deithio maen nhw’n cyd-gysylltu trwy ganu a dawnsio defodol. Mae cerddoriaeth a chaneuon yn chwarae rôl annatod yn y ffilm. Mae’r ffilm yn cynnig mewnwelediad cryno o gymeriadau eraill sydd yn y ffilm. Serch hynny, mae cerddoriaeth yn ddull o fynegi’u hunain, dangos emosiwn a datgelu elfennau o’u cymeriad.

Mae yna ddelweddau cyson sy’n dangos hedfan a bod yn rhydd. Yn aml cawn weld adar yn hedfan, sy’n cynrychioli breuddwyd Star o fod yn rhydd a dianc rhag cyngiadau bwyd dosbarth gweithiol. Mae un olygfa yn dangos Star yn defnyddio siglen. Does dim modd iddi esgyn, ac mae’r rhaid iddi syrthio yn ôl i’r ddaear. Mae hyn yn adlewyrchu’r teimlad ar ôl defnyddio cyffuriau ac alcohol.

Mae’r ffilm yn hir, 163 munud, ond mae hynny’n fwriadol. Mae’n cynrychioli ansicrwydd bywydau’r bobl ifanc  a’r diffyg bwriad neu ganlyniad.  Mae Andrea Arnold wedi llwyddo i gyfarwyddo ffilm ddiddorol ac yn llawn egni sy’n lleoli’r gynulleidfa yng nghanol bywydau’r bobl ifainc dosbarth gweithiol. Mae plot a strwythur y ffilm yn cynrychioli a dathlu barn ifanc o ddiystyru confensiwn. Mae’r gynulleidfa yn cael gweld sinematograffiaeth hardd a symbolaeth gynnil wrth ddilyn taith Star er mwyn dod o hyd i ryddid a hunaniaeth mewn golygfa lom America sydd ddim yn cael ei phortreadu mewn ffilmiau’n aml.

Mae’r ffiilm yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd tan 17 Tachwedd. Mae Chapter yn lleoliad aml-gelfyddyd unigryw sydd yn cefnogi ffilmiau annibynol a thramor yn ogystal â’r ffilmiau mwy enwog.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl