Wythnos Diogelu YEPS 2016

By -
Dim Sylwadau

Roedd Wythnos Ddiogelu 2016 yn adeg prysur iawn i Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Rhondda Cynon Taf, wrth i staff ddarparu amrywiaeth o sesiynau diddorol a llawn gwybodaeth i bobl ifainc ledled y sir. Rydyn ni wedi nodi rhai o’r gweithgareddau isod:

O ganlyniad i ddarpariaeth estynedig, cymerodd 21 o bobl ifainc o Ysgol Gyfun Pontypridd ran mewn sesiynau iechyd meddwl a gwrth-fwlio. Roedd y sesiynau yma’n cynnwys gemau megis ‘Pwy ydw i?’, lle roedd gofyn i’r bobl ifainc ddyfalu pa berson enwog sydd â pha anhawster iechyd meddwl. Wyddoch chi fod David Beckham yn goddef ag Anhwylder Obsesiynol Cymhellol (OCD)? Rhoddodd hyn gyfle i’r bobl ifainc drafod rhai o’r anawsterau maen nhw wedi’u hwynebu/yn eu hwynebu gyda’i gilydd. Roedd yr holl bobl ifanc yn falch o gymryd rhan ac roedd rhai trafodaethau gwych ynglŷn â’r ffyrdd gorau o fynd i’r afael â’r problemau yma.

Cynhaliodd Ysgol Gyfun y Cymer Rhondda sesiwn ar seibr-fwlio ac iechyd rhywiol gyda grŵp o ferched ym mlwyddyn 10 yn ystod y ddarpariaeth estynedig. Aeth y sesiwn i’r afael â pheryglon camddefnyddio cyfryngau cymdeithasol ac roedd yn gyfle i’r merched ddeall pa mor bwysig yw bod yn ddiogel ar-lein.

Cynhaliodd Ysgol Gyfun y Cymer Rhondda ac Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru sesiynau ar Gyfeiriadedd Rhywiol, Hunaniaeth o ran Rhywedd ac Ystrydebu (materion Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol*) i 20 o bobl ifainc. Dyma farn Martyn David, sef Swyddog Hawliau’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, am y sesiynau:

Cafodd tri grŵp gwahanol eu cynnwys mewn dwy Ddarpariaeth Estynedig wahanol. Doedd y grŵp cyntaf ddim wedi ymgysylltu â’r gweithgareddau mewn gwirionedd. Hynny yw, roedd yn well ganddyn nhw weiddi atebion ar lafar na’u hysgrifennu ar bapur, roedden nhw’n awyddus i beidio â chyflawni rhai tasgau ac ati. Serch hynny, gofynnon nhw gwestiynau a rhoi cynnig ar gymryd rhan ym mhob gweithgaredd.

Ymgysylltodd yr ail grŵp â’r gweithgareddau yn dda iawn a gofynnon nhw nifer fawr o gwestiynau. Er y gwnaethon nhw ddim cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd ffurfiol, cymeron nhw gopïau o’r taflenni a chawson ni drafodaeth grŵp gyda phawb – bechgyn a merched. Roedd cwestiynau ynglŷn â hormonau, ‘dod allan’, rhywioldeb, rhywedd, bod yn drawsrywiol a llawer yn rhagor.

Roedd y trydydd grŵp yn arbennig o frwdfrydig a chadarnhaol. Yn ogystal â hynny, roedden nhw’n drylwyr iawn gan eu bod nhw wedi cwblhau pob tasg, gan gynnwys y rhai ychwanegol/dewisol. Dywedodd un ferch: “Dysgais fwy mewn awr nag y gwnes i mewn diwrnod ysgol!” Serch hynny, roedd gan y merched ddiddordeb yn y pwnc, a gwnaethon nhw ateb y rhan fwyaf o’r cwestiynau eu hunain. Ceisiais ddechrau sgwrs â grŵp arall, a ddywedodd bod eu ffrind yn “homoffobig” a doedd hi ddim o’r farn fod bod yn hoyw yn “naturiol”. Cawsom sgwrs gyfyngedig ond gwahanodd y grŵp yn raddol wrth i’r bobl ifainc gymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yn y clwb/siarad â ffrindiau eraill. Roedd llawer o’r bobl ifainc o’r farn fod y taflenni yn ddefnyddiol, a gofynnon nhw nifer o gwestiynau dilynol i mi yn ddiweddarach.

Rydw i’n dal i weithio ar faterion Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol +. Mae hyn yn cynnwys sesiynau ABCh sy’n canolbwyntio ar y materion yma. Yn ystod yr wythnos yn dilyn yr wythnos ddiogelu, cafodd pedair sesiwn eu cyflwyno i ddisgyblion Blwyddyn 7 yn Ysgol Llanhari. Roedd yn ddiwrnod cadarnhaol iawn, a chafodd llawer o gwestiynau eu hateb wrth i ddisgyblion a staff ddod i ddeall terminoleg, hawliau a chyfreithiau. Dywedodd un bachgen: “Dyma’r wers orau i mi ei chael drwy’r dydd, y wers orau erioed, efallai!”

Cafodd sesiynau eu cynnal dros ddau ddiwrnod yn ystod darpariaethau ehangach y Rhondda yng Nghlwb Ieuenctid Y Cymer. Ar y dydd Llun hwnnw, cynhaliodd dau aelod o staff y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid sesiynau a oedd yn canolbwyntio ar ymwybyddiaeth o alcohol, iechyd meddwl ac iechyd rhywiol a bwlio gyda merched o flwyddyn 9.

Ar y dydd Mawrth, cafodd sesiynau yn canolbwyntio ar ymddygiad, bwlio, cydberthnasau ac iechyd meddwl eu cynnal ar gyfer merched ym mlwyddyn 7. Cymerodd yr holl bobl ifanc ran lawn yn y gweithgareddau ac roedd nifer o drafodaethau grŵp gwych yn ystod y sesiynau. Yn ogystal â hynny, dywedodd pawb pa mor ddefnyddiol a llawn gwybodaeth oedd y gweithgareddau.

Cafodd nifer o weithgareddau gwrth-fwlio eu cynnal yn rhan o ddarpariaeth ehangach Ysgol Uwchradd Ioan Fedyddiwr yr Eglwys yng Nghymru. Bu’r bobl ifainc yn gwylio ac yn trafod DVD am ddiogelu, cymeron nhw ran mewn sesiwn hel syniadau ar effeithiau cadarnhaol a negyddol bwlio gyda’r bwrdd gwyn ac, wedyn, llenwodd sampl ohonyn nhw’r daflen wybodaeth am ddiogelu.

 

Roedd yn ymddangos fod y bobl ifainc yn meddu ar wybodaeth gynhwysfawr o ran beth i’w wneud pe byddai achos o fwlio yn codi, ac yn gwybod sut i roi gwybod am hynny a chael cymorth ac arweiniad. Serch hynny, roedd hi’n frawychus clywed bod y rhan fwyaf o’r bobl ifainc wedi goddef bwlio o leiaf unwaith, naill ai yn yr ysgol gynradd, yr ysgol uwchradd neu ar-lein.

Cymerodd disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 Ysgol Tonyrefail ran mewn sesiwn ‘Think U Know’ ar Gam-fanteisio’n Rhywiol ar Blant yn ystod amser ysgol. Yn ogystal â hynny, cafodd sesiwn ar seibr-fwlio ei chynnal yn rhan o ddarpariaeth estynedig yr ysgol, a chymerodd wyth o bobl ifainc ran ynddi. Roedd yr holl ddisgyblion a’r bobl ifainc yn falch o gymryd rhan a gwnaethon nhw fwynhau’r holl sesiynau yn fawr. Dywedon nhw i gyd fod ganddyn nhw ddealltwriaeth well o ddulliau amddiffyn ar-lein a phwysigrwydd bod yn ddiogel ar-lein yn dilyn y sesiynau.

I gael rhagor o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, ewch i www.Wicid.TV a dilynwch y cyfrifon isod ar gyfryngau cymdeithasol:

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl