Amdanom Ni

Beth yw WICID.tv?

Mae WICID.tv yn wefan gwybodaeth a chyfryngau i bobl ifainc gan bobl ifainc.

Lansiodd y gwefan yn 2011 ac ers hynny mae wedi bod yn gweithredu i roi cyfleoedd i bobl ifainc rhwng 11 a 25 oed i fod yn rhan o gyfleoedd creadigol a darparu llwybr i’w gyrfa ddewisol.

Ar ben hynny, mae gan WICID.tv llawer o wybodaeth ar gyfer pobl ifainc. Gallai eich arwain tuag at sefydliadau sy’n gallu cynnig cyngor, cefnogaeth ac arweiniad.

Beth yw prif nodweddion y wefan?

WICID.tv yw gwefan CHI!

Mae’n gynfas gwag i chi arddangos eich gwaith creadigol. Y rhan fwyaf a welwch ar WICID.tv yw’r hyn a elwir “gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr“. Fe allech chi fod yn artist sydd eisiau dangos eu sgiliau, gwneuthurwr ffilmiau sydd am arddangos eu ffilm byr newydd, neu awdur sydd am gyhoeddi eu hadolygiadau neu flog. Mae i fyny i chi.

Ein nod yw i roi gwybodaeth ddibynadwy a mynediad i sefydliadau partner os oes angen cymorth arnoch gyda:

  • Addysg
  • Iechyd a Lles
  • Cyflogaeth
  • Arian
  • Perthnasau
  • Eich Hawliau
  • Tai

Gallwch hefyd siarad â’n Nain WICID ymroddedig sy’n hapus i ateb unrhyw gwestiynau a phryderon sydd gennych. Gallwch eu hanfon i mewn trwy ein ffurflen gyswllt ddienw YMA.

Pwy sy’n rhedeg WICID.tv?

Cynhelir y wefan gan YEPS (Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid) mewn cydweithrediad â Chyngor RhCT (Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf).

Mae YEPS yn cynnig mynediad i amrywiaeth o weithgareddau AM DDIM i bobl ifanc yn Rhondda Cynon Taf yn ystod amser cinio, ar ôl ysgol a thrwy wyliau’r ysgol. Maent hefyd yn rhedeg Darpariaeth Estynedig rhwng 5yp ac 8yp trwy’r wythnos y gall pobl ifanc 11 i 25 oed mynychu.

Darganfyddwch beth sy’n digwydd yn eich ardal leol YMA.

Sut alla i gymryd rhan?

Rydym am i fwy o bobl ifanc ymuno â WICID.tv a bod yn greadigol.

Mae dwy ffordd i gymryd rhan:

  • Cysylltwch â ni trwy ein gyfryngau cymdeithasol: Facebook // Twitter // Instagram.
  • Creu cyfrif a chyflwyno’ch cynnwys.

Gallech gael mynediad cynnar at lyfrau, gemau, cerddoriaeth a thocynnau digwyddiad yn gyfnewid am eich adolygiadau. Hefyd gallwch dderbyn hyfforddiant achrededig am ddim i ddatblygu eich profiad a’ch gwybodaeth greadigol – bydd hyn yn edrych yn wych ar eich CV neu’ch datganiad personol.

Mae WICID.tv yn ymwneud â chi a’ch gwaith – trwy gofrestru ar y wefan gallwch gyflwyno cynnwys eich hun. Nid oes rhaid i chi fod y J.K Rowling nesaf na Shakespeare; rydym yn annog cyflwyniadau o bob math. Os ydych chi’n ddarpar ddarlunydd, beth am anfon eich gwaith celf atom? Neu, os ydych chi’n gweld eich hun fel y Spielberg nesaf yna pam na llwytho i fyny eich ffilmiau byr ar ein tudalen YouTube? Mae llawer o gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd, fel gwneud ffilmiau, ffotograffiaeth, newyddiaduraeth. Mae croeso bob amser i syniadau ffres, felly os ydych chi am eu rhannu, cysylltwch â golygydd WICID.

Pan fyddwch yn cyhoeddi ar WICID.tv rydych chi’n cael cynulleidfa ar unwaith sy’n cynnwys pobl ifanc o bob cwr o RCT, a darllenwyr eraill o gwmpas y byd! Gallwch hefyd ddarllen a gweld y cynnwys a gyflwynir gan bobl ifanc eraill a chael trafodaethau gyda nhw drwy adael sylw. Rydym yn annog aelodau i adael sylwadau ac i gymryd rhan mewn dadl, ond rydym yn cymryd unrhyw fath o fwlio o ddifrif, mae pob sylw’n cael ei gymedroli – mae hyn yn golygu na chyhoeddir unrhyw sylw heb i olygydd WICID ei wirio yn gyntaf.

Y print mân (ond yn fwy o faint!)

Caiff WICID.tv a YEPS eu cefnogi a’u hariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn gweithio â phobl ifainc rhwng 11 a 25 oed yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni’n cymryd diogelwch ar-lein a diogelu plant o ddifrif. Bydd unrhyw sylwadau sy’n cael eu cyhoeddi ar y wefan, neu unrhyw rwydweithiau cymdeithasol sy’n gysylltiedig â WICID.tv a YEPS yn cael eu gwirio. Fydd sylwadau/negeseuon amhriodol ddim yn cael eu cyhoeddi’n fyw.

Byddwn ni’n mynd ati i frwydro yn erbyn pob math o fwlio a gwahaniaethu a rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â’r Heddlu i ddiogelu plant a phobl ifanc yn erbyn ecsbloetio ar-lein ac rydyn ni’n annog ein haelodau, defnyddwyr ac ymwelwyr â’r wefan i roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau drwy fotwm CEOP ar waelod yr hafan.

Rydyn ni’n cadw’r hawl i dynnu unrhyw gynnwys o’r wefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol; a gwrthod cyhoeddi unrhyw gynnwys newydd, os yw’n torri canllawiau cymunedol y wefan. Efallai byddwn ni’n diwygio neu rwystro eich cyfrif heb rybudd os ydych yn torri’r canllawiau cymunedol.

Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled ddata ar y safle neu ar gyfer cynnwys y safleoedd allanol yr ydych chi wedi defnyddio drwy ddolenni ar y wefan hon neu ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Rydyn ni’n ymrwymo i gadw eich data personol yn ddiogel ac i roi gwybod sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydyn ni’n cadw eich data yn breifat cliciwch YMA a I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydyn ni’n defnyddio eich data personol cliciwch YMA.