Dim Categori

Annwyl Fyd: Preswyl CLIC Yn Y Trallwng

By -
Dim Sylwadau

English version

Annwyl Fyd,

Roeddwn yn meddwl byddwn yn trafod y penwythnos sydd newydd fod gyda thi, gan ei fod yn breswyl CLIC. Hwre.

Unwaith eto, roedd y rhai sydd yn cymryd rhan yn CLIC a’r gwefannau lleol yn teithio tuag at breswyl arall. Y tro hyn, roedd yn cael ei gynnal rhwng y nawfed a’r degfed o fis Medi a’r lleoliad oedd Canolfan Red Ridge yn Y Trallwng. Roedd y preswyl yn canolbwyntio ar ennill achrediad ACN, ac roedd pob un oedd yn mynychu’r penwythnos yn cael dewis rhwng tri ACN – Ysgrifennu Creadigol, Straeon Fideo a Dyddiadur Lluniau.

Ond cyn yr achrediadau roedd rhaid teithio i’r ganolfan ym Mhowys, ac er mwyn hyn mae’n rhaid i ni gychwyn o’r cychwyn,  ac felly dyma ni yn Orsaf Trn Pontypridd gyda’r tm Wicid, yn disgwyl i fws gwyn ddod. Ac, am y tro cyntaf gallaf gofio, cyrhaeddodd y bws y lleoliad ar amser. Anelwyd i fod yno am 6 o’r gloch, ac fe gyrhaeddodd mwy neu lai’r amser hwnnw hefyd. Dwi’n galw hynny yn llwyddiant, gan gysidro fod y trip i Ynys Mn y preswyl diwethaf wedi cymryd 10 awr. Ond ni fu ffwdan am y peth, heblaw am gn yn cael ei chreu. Ond, yn l a ni at y preswyl diweddaraf.

Cyrhaeddom. Roedd yr awyr yn llwyd, ond nid oedd hyn yn rhwystro’r cyffro am beth oedd o’n blaen. Ar l i’r ddau fws arall gyrraedd, ac ar l bwyta ychydig o fwyd, dyma gyflwyniad y penwythnos yn cychwyn. Yn fyr, roeddem yn cael gwybod beth roeddem am wneud dros y penwythnos a phenderfynodd y gr?p beth fyddai’r rheolau am y cyfnod.

Er bod un peth ar feddwl pawb, a dyna oedd nad oedd signal i’r ffonau symudol, a ddim llawer mewn ffurf y rhyngrwyd. Iawn., roedd yna ychydig o geblau ether-rwyd yn y lolfa i ni gael plygio i’r gliniadur i fynd ar y we, ond bron i ddim wi-fi. “Oh no”, dyfyniad Family Guy roedd nifer wedi’i feddwl. Efallai.

Wedi cysgu’r noson i ffwrdd (er ni allaf fod yn sicr fod eraill wedi cysgu cymaint ag yr oeddwn i) ac roedd yr amser mae pobl yn ei alw’n brecwast wedi pasio, cychwynnodd y gweithdai. Gan fy mod i, fel eraill yn y gr?p, wedi cwblhau dau o’r achrediadau, roedd yn rhaid i mi gwblhau’r ACN Dyddiadur Lluniau, oedd yn golygu defnyddio nifer o luniau i ddweud stori o fath. Gan fod fy “creative juices” yn fwy tebyg i finegr, roeddwn yn credu mai’r peth mwyaf rhesymegol i wneud byddai dwyn – cael dwi’n feddwl – delweddau o galeri Flickr CLIC, a gan fod rhyw fath o gychwyn – canol – diwedd clir i’r delweddau yma, fe gychwynnais y broses o gasglu delweddau o’r preswyl diwethaf. Yna fe wnaethom ni, sef y rhai oedd yn gwneud Dyddiadur Lluniau, ymweld byd iMovie, a gosod y delweddau i greu ffilm fer fyddai’n cyd-fynd gyda cherddoriaeth.

Rhwng yr holl waith caled, roedd gennym weithgareddau i wneud. Roedd tri gweithgaredd, sef ogofau, dringo craig, gwifren sip a saethyddiaeth. Gan fy mod i’n hurt ac yn ‘wimp’, ni chymerais ran (wel, heblaw am y saethyddiaeth), er fe wnes ffilmio peth ohono.

A sut gallwn i anghofio’r adeg pan orfododd sori, awgrymodd staff CLIC ein bod yn canu cn i Tania, gan ei bod yn dathlu ei phen-blwydd dros y penwythnos. Piti nad yr oedd hi yno hefyd, ond o wel, pen-blwydd hapus Tania. Dyna ti. Heh.

A dyna, fel maent yn ei ddweud, oedd hynna. Er cyn i ni adael, cawsom y pleser i wylio a chlywed (bron) pob darn o waith gafodd ei greu dros y penwythnos, oedd yn cynnwys fideos ffynci a straeon da iawn gafodd eu hysgrifennu yn y gweithdy Ysgrifennu Creadigol.

Ac ar l hynny, roedd hi’n ddiwedd preswyl arall. Ac ar l y llun gr?p gorfodol, aeth pawb ffordd eu hunain unwaith eto.

Felly ia, rydym wedi cael dau breswyl yng Ngogledd Cymru ar l ei gilydd nawr, felly beth ydy’r posibilrwydd o gael un yn RCT tro nesaf? Dim dwi’n amau.

Dwi’n diolch i ti, fyd. O, a CLIC am benwythnos da iawn.

I weld yr holl luniau a fideos o’r Preswyl CLIC, cer i’n Galeri Lluniau a Galeri Fideos nawr.

Erthyglau Eraill Annwyl Fyd:

Celebrity and Gossip

MRI Scan
Sleep
Illegal Downloading
Guitar Hero
Marwolaeth
Alcohol A Chyffuriau
Duw
Bywyd Modern
Cenedligrwydd
Ymgyrch Facebook NSPCC
Nadolig
X Factor A Rhif Un Nadolig
Diwrnod Arall
Jcs Budur
Rhyfel
Canmoliaeth
Trais
Hyder
Yr Iaith Gymraeg
Cerddoriaeth
Gyrfaoedd
Education
The Afterlife
Sarhau
Politics
PSN And Hackers
Rapture Predictions
Eisteddfod Yr Urdd 2011
Gemau Fideo A Ffilmiau
Football Shirts
School Days
Apple’s Products

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl