Dim Categori

Canlyniadau Lefel-A Beth Nesaf?

By -
Dim Sylwadau

English version

Neu “Pam na ddylai di gynhyrfu os nad yw pethau yn digwydd yn y ffordd roeddet ti’n meddwl a chymryd blwyddyn bwlch!”

I’r nifer ohonoch sydd yn disgwyl neu wedi cael eich canlyniadau, mae’n siwr eich bod yn cynhyrfu yn barod am y blynyddoedd o’ch blaen a’r lle prifysgol rydych wedi’i gael, ond yna (yn enwedig eleni gan fod Prifysgolion wedi’i ordanysgrifio) bydd rhai fydd yn colli allan ar y lle roeddent eisiau ac ar y funud hon yn teimlo ychydig ar goll ac yn isel Mae’r erthygl yma i’r marched a’r bechgyn yno, mae’r dyfodol yma, ac mae’n edrych yn eithaf cŵl os gymeri di siawns ar ychydig o gyfleoedd.

Mae’r flwyddyn nesaf yn beth wyt ti’n ei wneud ohoni fwy neu lai, ac i ddangos hyn dwi’n mynd i ddweud stori wrthyt am fy mlwyddyn bwlch i a sut digwyddodd yr holl beth, wrth gwrs mae miliynau o bethau gallet wneud efo dy amser, y rheswm am ddweud fy stori ydy i ysbrydoli ti i fynd i chwilota am y cyfleoedd anhygoel yna (nid yw’n dod atat ti bob tro)

Iawn ta, felly ailddirwyn i ddiwrnod canlyniadau fi

Roeddwn yn dawel. Roeddwn wedi gwneud popeth y gallwn yn yr arholiadau, felly gall ddim byd newid beth fyddai wedi’i ysgrifennu ar y darn papur yna, ac (ac iawn, efallai roedd gen i fantais tawelwch yma) roeddwn yn gwybod yn barod nad oeddwn yn mynd i’r Brifysgol y flwyddyn honno, beth bynnag y canlyniadau. Roeddwn wedi ymgeisio am ddau goleg arlunio a ddim wedi cael fy nerbyn gan nad oedd fy mhortffolio wedi’i gynllunio yn dda iawn os o gwbl doedd y peth ddim wedi croesi fy meddwl y byddwn angen portffolio pan benderfynais ymgeisio! Felly, erbyn diwrnod canlyniadau, roedd y pwysau o gael lle mewn Prifysgol wedi mynd; roedd rhaid i mi ffeindio ffordd arall o wneud beth yr oeddwn eisiau.

Ar y pwynt yma, byddwn wedi gallu ceisio clirio, ond doeddwn i ddim yn hoff o’r syniad o frysio i brifysgol nad oeddwn i erioed wedi’i ymweld neu wneud cwrs o ran gwneud cwrs. Blwyddyn bwlch amdani. Cychwynnais ei alw’n “Blwyddyn Bwlch” yn eithaf buan gan fod awgrymiad yna o drio cael i mewn i brifysgol y flwyddyn ganlynol. Rheol gyntaf o flwyddyn bwlch Rho amser penodol am dy gampau bwlch, neu nid yw’n fwlch, mae’n grefas amser  o ddylyfu gn fawr ac mae hynny yn rhagolwg llawer fwy digalon.

Ail reol blwyddyn bwlch gwna’n siŵr dy fod yn gwneud rhywbeth! Gallet eistedd ar dy ben l am flwyddyn, yn cwyno am bres gan dy rieni, ond mae’n gwneud fy rhieni yn flin iawn, ti’n diflasu, mae dy ben l yn dechrau brifo, ac mae’n anodd iawn esbonio i gyflogwyr yn y dyfodol pam dy fod wedi treulio’r flwyddyn yn gwylio Jeremy Kyle (os nad fod hynny yn rhan benodol o dy uchelgais bywyd i ddod yn bergeek JK).

Yn l i’r stori. Canlyniadau Lefel-A, hapus efo nhw mewn gwirionedd, felly dim angen mynd yn l i’r coleg i ail eistedd, felly beth i wneud yn lle hyn?

Tasg 1. Mynd ar Google i chwilio am syniadau.

Tasg 2. Ffeindio gwaith

Tasg 3. Dysgu rhywbeth newydd.

Cefais rhai pethau gwych o Google yn eithaf sydyn, penderfynais fy mod eisiau teithio ond roeddwn yn gwybod nad oedd gen i’r arian na’r hyder i luchio bag mawr ar fy nghefn a gweld lle byddai’r ffordd yn arwain fi, felly roedd rhaid iddo gael ei wneud mewn ffordd arall. Cychwynnais edrych ar Raglenni Blwyddyn Bwlch (eto ddim yn rhad) ac yna ffurfiau eraill o wirfoddoli dramor. Roedd dau opsiwn perffaith, un oedd Raleigh International mae’n rhaid rhoi llawer o arian iddynt, ond mae’r arian i gyd yn  mynd i elusen felly ti’n codi arian am dy daith yn hytrach ba thalu dy hun a’r llall oedd yr European Voluntary Service, lle gall gael dy ariannu’n llawn i fynd i wirfoddoli mewn unrhyw wlad Ewropeaidd am rwng 6 mis a blwyddyn. Mewn gwirionedd fe wnes y ddau, ond ddim yn yr un flwyddyn dewis fy mlwyddyn bwlch oedd Raleigh International.

Ar l penwythnos cymhwyster caled, yn cynnwys adeiladu bivouac, cysgu tu allan, cyfeiriadu canol nos, ffa pob wedi’i goginio’n wael a thasg llyn 6yb, roeddwn wedi cael lle ar daith i Felize, America Canolog, ym mis Gorffennaf. Dim ond mis Medi oedd hyn, felly roedd i’w weld yn bell iawn i ffwrdd, heblaw am y mater bach o gasglu £3000 i gadarnhau fy lle. Roedd rhaid i mi gychwyn y gwaith yn syth, yn cynllwynio bob math o gynlluniau i gasglu nawdd gan bawb roeddwn yn ei adnabod (a rhai nad oeddwn i!). Mae’n ymweld fel gwaith caled, ac mae o, ond rwyt ti’n cael llawer o gefnogaeth gan y tm Raleigh International, ac mae pobl yn gyffredinol yn hael iawn pan ti’n dweud wrthynt at beth mae o!

Yn y cyfamser, cefais waith tempio Nadolig yn WHSmith, drodd allan i fod yn barhaol felly roeddwn yn cael incwm a phrofiad gwaith am 9 mis hefyd.

Trydedd reol blwyddyn bwlch: Os nad wyt ti wedi cael gwaith eto, hyd yn oed rhan amser, cychwynna mor sydyn ag y gallet! Byddai’n edrych yn llawer gwell ar dy CV dy fod wedi cael y profiad na ddim wedi, a ti’n cyfarfod llwyth o bobl newydd tu allan i gymuned dy ysgol y math o realiti rwyt ti angen, pam ti’n mynd i brifysgol, Belize neu ble bynnag!

Fel pe bai hynny ddim digon i’n nghadw’n brysur, cychwynnais gael gwersi Addysg Oedolion mewn Sbaeneg, dysgu sut i ddeifio sgiwba y ddau wedi’i dewis gyda Belize mewn meddwl wrth gwrs ac roedd rhaid cychwyn chwilio am brifysgolion hefyd

Roedd y cyfweliadau Prifysgol wedi bod yn wych y tro hwn, dewisais i nhw’n ofalus, ychwanegu at fy mhortffolio a chefais 6 gynnig diamod i ddewis ohonynt dyna un o’r manteision o wybod dy ganlyniadau cyn ymgeisio! Roedd codi arian y daith bron wedi’i orffen mewn amser am y dyddiad cau mis Mai, felly roedd fy nghynlluniau dyfodol i gyd yn swyddogol ar unig beth ar l i wneud oedd dechrau cynhyrfu!!

Daeth mis Gorffennaf; diswyddais am y tro cyntaf erioed o’r gwaith a neidio ar yr awyren i Fecsico. Un peth da am Raleigh International ydy fod pawb mwy neu lai yn yr un sefyllfa, nid oes neb yn adnabod neb arall ar y cychwyn, ond yn syth mae’n rhaid i ti ddod ymlaen gyda phawb a gwneud ffrindiau, neu bydd dy 3 mis yn ddiflas iawn Dwi ddim eisiau mynd ymlaen llawer hirach am y trio (byddai’n cymryd llawer mwy o le rhyngrwyd) felly i roi blas i ti, treuliais 3 mis fel hyn 1 wythnos gwersylla jyngl i ddod i hinsoddi a dysgu pa bryfaid cop ydy’r rhai i fod yn ofnus amdanynt. 3 wythnos o arolygon gwyddonol, o dan dwr, a byw ar ynys anghyfannedd, 3 wythnos o adeiladu canolfan ymwelwyr yn y goedwig law, 2 ddiwrnod yn disgwyl corwynt wedi’i israddio i storm drofannol ar y funud olaf, 3 wythnos yn gorffen ysgol! Yna’r parti diwedd yr alldaith  ac ymweld ’r prosiectau i gyd cyn hedfan yn l adref, wedi blino, yn hapus ac (meddai fy rhieni) yn ddrewllyd IAWN.

Pythefnos wedyn roeddwn yn cychwyn mewn prifysgol yng Nghernyw, felly o un grŵp o bobl hollol newydd i’r un nesaf, roedd gen i ddigon o storiu i ddweud wrthynt.

Mae pwrpas y stori hon yn syml “Cer Amdani!” Mae mwy o gyfleoedd nag erioed allan yna, nawr ti wedi gorffen ysgol, felly does ddim rhaid i ti boeni os dydi dy gynlluniau gwreiddiol wedi digwydd, defnyddia dy amser rhydd i ddarganfod ysbrydoliaeth dy flwyddyn bwlch, ti byth yn gwybod ond efallai byddai’n newid dy fywyd yn hollol!

Mae Raleigh International yn elusen Brydeinig gofrestredig yn trefnu teithiau 1 wythnos i 10 wythnos i rai 17 24 oed. Gall ddarganfod mwy am eu teithiau drwy ymweld ’r wefan yma.

Mae European Youth Voluntary Service yn prosiect arall gwych i wirfoddoli dramor, dwi hefyd wedi bod ar brosiect EVS, ond efallai fod hyn yn stori am erthygl arall! Os wyt ti eisiau darganfod mwy yn amser ti dy hun, edrycha ar y wefan yma.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl