Caru Fi Am Fi

By -
Dim Sylwadau

English version

Cariad. Dim ond gair bach, ond efo ystyr mawr. Ystyr mawr iawn. Dwi’n credu na ddylai neb orfod cuddio pwy ydynt go iawn a dylent gael eu caru am hynny. Dwi’n cofio fideo cerddoriaeth gwelais i unwaith oedd sefyll allan i mi. Penderfynais fy mod eisiau gwneud rhywbeth tebyg.

Yn oriau man y bore un dydd, tra roedd y byd yn cysgu’n sownd (iawn, nid yr holl fyd) ac roeddwn yn ysgrifennu ychydig o nodiadau ar gyfer y syniad yma oedd gen i. Roeddwn i mor awyddus i’w wneud, ond roedd llais yn fy mhen yn ailadrodd “Dwi’m yn gwybod pam ti’n trafferthu, ni weithith o byth. Mae dy holl syniadau yn ffaelu, felly cer yn l i gysgu, ia?” ond roeddwn i’n gwrthod gwrando.

Y diwrnod wedyn, gofynnais i ffrindiau ar Facebook os oeddent eisiau cymryd rhan yn fy mhrosiect bach. I’m syndod roedd llawer o ymatebion positif. Cychwynnodd pobl yrru lluniau yn syth. Gwelodd eraill hyn a dechrau cwestiynu beth oedd yn digwydd a gofyn a gallan nhw fod yn rhan o’m mhrosiect hefyd. Yn fy marn i, y mwy o bobl y gorau, felly fe wnes i adael iddynt gymryd rhan. Roedd fy ffrind, Portia, efo diddordeb mawr yn y prosiect a helpodd i mi gael y neges allan drwy bostio’r syniadau ar wefannau fel Buzznet a’r Post Secret Community a hyd yn oed creu e-bost i bobl yrru lluniau ac unrhyw gwestiwn neu ymholiad oedd ganddynt.

Cyn hir, roedd gen i lawer o bobl yn gyrru lluniau i mi ac yn gofyn cwestiynau, felly fe wnes i greu gr?p Facebook preifat i ddiweddaru pobl am y prosiect ayb. Postiais hefyd ar geturgoodon.org a Polyvore.com am y prosiect a tweetio sefydliadau fel Love is Louder a’r ymgyrch NoH8 yn gofyn iddynt ail dweetio am y prosiect. Roedd y syniad wedi creu argraff ar GetUrGoodon a phostiwyd fy mlog GUGO ar eu hysbysiadau Facebook. Gan fod yr elusen mewn partneriaeth un o’m harwyr, Miley Cyrus, roeddwn i wrth fy modd ac yn teimlo anrhydedd mawr i gael elusen mor fawr o America yn gwneud rhywbeth i mi.

I gychwyn roeddwn i’n meddwl mai dim ond pobl o Gymru fydda’n cymryd rhan ond yna meddyliais “Wel, pam dim ond cael pobl o Gymru? Mae cariad yn beth byd eang, nid yn beth Cymraeg yn unig.” Cysylltais gyda ffrindiau yn Lloegr ac America a gofyn i bobl o ochr dad o’r teulu sydd yn byw o gwmpas y byd.

Roedd gweld y prosiect yn dod at ei gilydd yn gwneud i mi deimlo parch mawr am gymaint o resymau. Roeddwn i (a dwi dal yn) falch iawn o bob un person sydd wedi cymryd rhan yn cyfaddef rhywbeth, bod hyn yn fach neu’n fawr. Mae rhai pobl wedi cyfaddef pethau na fyddai eraill yn beiddio gwneud. Mae hynna yn un nod dwi’n gobeithio cyrraedd gyda’r fideo yma – i ddangos i bawb eu bod yn haeddu cael eu caru, am fod pawb yn.

Roedd pobl yn parhau i yrru lluniau i mi nes y dyddiad cau o’r 10fed o Chwefror. Roedd pob math o gyfaddefiadau – rhai yn bethau syml iawn a rhai yn ddifrifol iawn. Dwi’n falch iawn o bawb. Dwi hefyd yn falch ohonof i fy hun am fod y prosiect hwn wedi llwyddo. Doeddwn i wir ddim yn meddwl bydda’n llwyddo i gael mwy na phump o bobl yn cymryd rhan, ond mae wedi, ac mae hynny yn deimlad anhygoel.

Dywedodd un fu’n cymryd rhan Megan P “Mae’n wych. Mae’n codi ymwybyddiaeth o broblemau sydd ddim yn cael eu cyfeirio atynt yn fyd-eang, ac yn darparu rhyw fath o therapi mewn ffordd. Mae hefyd yn dangos y pethau mae rhai yn gobeithio llwyddo, yn dangos efallai fod pobl ifanc efo problemau, ond maent yn gryfach nac erioed.”

Ychwanegodd Emily W “Caru pwy ydw i’ wel mae hynny yn dweud y cyfan! Efallai fod pawb yn wahanol ond dyna sydd yn gwneud ni’n unigolion. Caru fi am y ffordd ydw i ac nid beth mae eraill yn feddwl. Mae gen i grefydd wahanol, yn hil wahanol, efallai fod gen i wahanol flas mewn cerddoriaeth, ond beth sydd o’i le hynny? Fi ydy fi, felly caru fi am bwy ydw i a dwi ddim yn poeni beth mae eraill yn feddwl!”

Hoffwn ddiolch i Geturgoodon.org am gefnogi’r fideo, Portia McGrath am helpu fi drwy gydol y prosiect ac wrth gwrs, i bawb fu’n cymryd rhan!

Gallwn i ddim bod wedi gwneud hyn heb unrhyw un ohonoch!

Dwi’n gobeithio dy fod di’n mwynhau gwylio’r fideo, a gwerthfawrogaf unrhyw adborth. Hefyd, cofia rannu hwn efo unrhyw un. Gad i bawb wybod fod rhywun yn caru nhw.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl