Cefnogaeth COVID-19 YEPS

By -
Dim Sylwadau

Helo bawb – yn gyntaf o’r holl tîm YEPS rydyn ni’n gobeithio eich bod chi a’ch teuluoedd i gyd yn ddiogel yn ystod yr amser anodd hwn o’r achos Covid-19. Hyd yn oed mae’r ysgolion, clybiau ieuenctid a bron popeth arall wedi’i gau, rydym ni eisiau pwysleisio bod YEPS yn dal i fod yma, am gefnogaeth, cyngor, arweiniad a hefyd weithgareddau â hwyl trwy gydol yr amser hwn – hyd yn oed os mae’n rhith.
Yma rydym am amlinellu popeth mae YEPS yn cynnig dros y misoedd nesaf a sut y gallwch gael cefnogaeth pan fyddwch yn angen. Yn gyntaf, os ydych chi’n berson ifanc (neu’n rhiant sy’n poeni am blentyn 11-25 oed) sydd, trwy’r amser hwn, eisiau cefnogaeth yn uniongyrchol gan weithiwr ieuenctid, cysylltwch â ni a byddwn yn eich cysylltu â gweithiwr ieuenctid yn eich ardal a fydd yn darparu cefnogaeth reolaidd dros y ffôn, neu alw fideo (chi sydd i benderfynu). Gallwch gysylltu â ni mewn dwy ffordd, trwy anfon e-bost atom ar yeps@rctcbc.gov.uk neu ein mewnflwch ar facebook / Instagram @yepsrct. Fodd bynnag, plîs deallwch dim ond yn ystod 9 am-5pm y mae’r staff yn edrych ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol hyn a’n cyfeiriad e-bost. Tu allan i’r oriau hyn byddwn yn ymateb i chi yr diwrnod gwaith nesaf.

Nesaf yw’r pethau cyffrous bydd YEPS yn cynnig:

Negeseuon Gwib 1-2-1 ar Wicid.tv

Am y tro cyntaf erioed mae gan Wicid swyddogaeth negeseuon gwib, sy’n golygu y gallwch fewngofnodi a siarad ag un o’n gweithwyr i gael cyngor personol rhwng 12-2pm a 6-8pm yn dyddiol Dydd Llun – Dydd Gwener. Er mwyn eich diogelu mae’n bwysig bod gennych gyfrif Wicid a’ch bod wedi mewngofnodi i allu siarad â ni. Mae’r swyddogaeth negeseuon gwib ar ein tudalen gartref ar Wicid.tv.

Ein Rhaglen Gweithgareddau Ar-lein

Mae’n ddrwg iawn gennym ar hyn o bryd na allwn ddod â’n rhaglen weithgareddau prynhawn safonol atoch. Fodd bynnag, rydyn ni’n gweithio’n galed iawn gyda’n darparwyr i ddod â sesiynau ar-lein i chi o’r nifer fawr o weithgareddau rydyn ni’n hadnabod ac yn caru. Rydym yn llunio rhaglen a fydd yn cael ei cyhoeddi ar Wicid.tv yn fuan. Byddwn yn cael fideos gan ein darparwyr a byddwn yn uwchlwytho i YouTube iddych chi gwylio ac ymuno â nhw. Bydd y rhain hefyd yn cael eu postio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i chi gwylio.

Gweithtai gan YEPS

Mae gennym hefyd staff talentog iawn o fewn YEPS sy’n cynnig sesiynau lle y gallwch chi gymryd rhan ynddynt, bydd aelodau ein tîm ni yn dysgu’r sgiliau iddych chi. Hyd yn hyn rydym wedi dysgu sesiynau hud gan ein YEO James Hawker a grŵp Ffotograffiaeth Covid-19 anhygoel gyda’n YEO Les Davies. I redeg y sesiynau hyn byddwn yn defnyddio’r app fideo-gynadledda Zoom. Os ydych chi am ymuno â’r gweithgareddau hyn bydd angen i chi anfon neges destun at y gweithwyr a byddant yn anfon y cod chwyddo atoch ar gyfer pob sesiwn. Am fwy o wybodaeth sut i ddefnyddio Zoom gweler isod.

Ar cyfrifiadur:
– Dilyn yr dolen yma: https://zoom.us/ (mae’n rhadd i’w ddefnyddio)
– Sefydlu’ch cyfrif a sicrhau ei fod wedi’i wirio
– Defnyddiwch y côd y mae Aelod Tîm YEPS wedi’i ddarparu i chi er mwyn ymuno â’r cyfarfod
– Nawr rydych chi wedi sefydlu’ch cyfrif rydych chi’n bardod i fynd!

Ar ffôn symudol neu dyfais dabled:
– Lawrlwytho’r app o’r App Store neu Google Play Store, mae’n rhadd i’w lawrlwytho
– Sefydlu’ch cyfrif a sicrhau ei fod wedi’i wirio
– Defnyddiwch y côd y mae Aelod Tîm YEPS wedi’i ddarparu i chi er mwyn ymuno â’r cyfarfod
– Nawr rydych chi wedi sefydlu’ch cyfrif rydych chi’n bardod i fynd!

Clybiau ieuenctid rhith

Peth arall sydd yn cyntaf iddyn ni yw clybiau ieuenctid rhith. Rydym yn ddeall y byddwch yn colli mynd i’ch clwb ieuenctid rheolaidd yn ystod y misoedd nesaf … peidiwch â phoeni, byddwn ni yn hefyd. Felly rydyn ni’n mynd i dreialu clybiau ieuenctid rhithwir 1 noson yr wythnos i bob clwb, lle gallwch chi fewngofnodi gyda’ch gweithiwr ieuenctid arferol, a’ch ffrindiau sy’n mynd i’ch clwb ieuenctid ac yn cael sgwrs â hwyl gyda’ch gilydd eto gan ddefnyddio Zoom. Felly, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn lawrlwytho Zoom i gysylltu â ni yn ystod y misoedd nesaf.

Sesiynau Holi ac Ateb yn fyw ar Instagram

Pwy byddai hoffi holi eu gweithwyr ieuenctid yn fyw ar Instagram? Wel bob Nôs Fercher o 6pm byddwn yn fyw ar Instagram yn ateb eich cwestiynau a chael ychydig o hwyl. Gallwch chi gyflwyno’ch cwestiynau trwy gydol yr wythnos / diwrnod ac yna gyda’r nôos bydd dau o’n gweithwyr yn mewngofnodi ac yn ateb popeth rydych chi wedi’i ofyn (cyhyd â’ch bod chi wedi’i gadw’n gall). Mae ein un cyntaf yn digwydd ddydd Mercher yma (1af Ebrill) gyda Lee Taylor a Ryan Strong o’n tîm ni.

Popeth arall ar cyfryngau cymdeithasol YEPS

Yn ogystal â hyn i gyd bydd gennym lwyth o gynnwys ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol trwy’r amser. Bydd gennym gyngor a gwybodaeth yn mynd allan mor rheolaidd a byddwn ei dderbyn. Byddwn yn cynnal y #YEPSHerArosAdref yn wythnosol lle bydd enillydd bob wythnos yn cael taleb Amazon gwerth £10. Byddwn hefyd yn datblygu’r hyn rydyn ni’n ei ddarparu bob wythnos felly am y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Facebook – Instagram – Twitter – Snapchat – I gyd: @YEPSRCT

Felly mae’r neges yn glir – mae YEPS yma o hyd. Yn yr amser hwn nid ydym eisiau I chi feddwl ei bod ni wedi diflannu, rydym eisiau iddych chi osgoi rhag teimlo’n rhy ynysig a byddwn yn eich cefnogi lle y gallwn. Dim ond i ailadrodd yr hyn a ddywedasom ar y dechrau – os oes angen cefnogaeth arnoch chi, cysylltwch â ni.

Cadwch yn ddiogel bawb a byddwn yn eich gweld chi yn fuan iawn
Y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogi Ieuenctid 🙂

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl