Chysylltiadau Argyfwng a Allan o Oriau

By -
Dim Sylwadau
Sicrhewch gymorth ar frys – Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth am sefydliadau y gallwch gysylltu â i gael Cymorth, Cefnogaeth, Cyngor ac Arweiniad mewn argyfwng.

Gall tyfu i fyny fod yn llawn heriau ac yn aml mae angen i ni i gyd gael gafael ar gymorth ar unwaith i ddelio â’r materion sy’n effeithio arnom ni. Mae yna ystod o sefydliadau sydd yna i ddarparu cymorth a chefnogaeth frys ar adegau o argyfwng.
Rhestrir isod rai llinellau cymorth a gwefannau lle gall pobl ifanc gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar ble i fynd mewn argyfyngau. Mae yna hefyd linellau cymorth arbenigol sy’n delio â materion penodol e.e. iechyd, tai, cyffuriau, iechyd meddwl, hunan-niweidio, atal hunanladdiad, bwlio a phrofedigaeth.

Gwasanaethau Argyfwng (Heddlu, Tân, Ambiwlans)
Am gymorth brys ar unwaith yn y Deyrnas Unedig.
Ffôn: 999
Digwyddiadau sydd ddim yn achos argyfwng: 101

GIG 111
Lle gall gweithwyr iechyd proffesiynol hyfforddedig roi cyngor a gwybodaeth iechyd i chi 24 awr y dydd.
Ffôn: 111

Cyswllt Argyfwng Digartrefedd RCT
Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o gael eich dadfeddiant a ddod yn ddigartref, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r Ganolfan Cyngor Tai.
Yn ystod y dydd: 01443 495188
Y tu allan i oriau: 01443 425090

Barod
Cefnogaeth ac arweiniad cyfrinachol am ddim i unrhyw un yn Rhondda Cynon Taf sy’n cael ei effeithio gan ddefnydd cyffuriau neu alcohol.
Ffôn: 0300 333 000
Gwefan: barod.cymru

Camfanteisio ar Blant a Diogelu Ar-lein (CEOP)
Mae CEOP yma i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol a meithrin perthynas amhriodol ar-lein.
Twitter @CEOPUK
Facebook @clickceop

Childline
Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater mae nhw’n mynd drwyddo. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae Childline yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael unrhyw bryd, ddydd neu nôs.
Ffôn: 0800 1111
Gwefan: childline.org.uk

Hafan
Cefnogi pobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl.
Gwefan: www.hafal.org

Eye to Eye
Gwasanaeth Cynghori Ieuenctid RCT
Ffôn: 01443 202940
Gwefan: eyetoeye.wales
E-bost: info@eyetoeye.wales

Meic
Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac dadleuwriaeth i bobl ifanc.
Gwefan: www.meiccymru.org
Ffôn: 080880
Tecst: 23456

Papyrus
Atal hunanladdiad. Os nad ydych chi neu berson ifanc rydych chi’n ei adnabod yn ymdopi â bywyd, am gyngor atal cyfrinachol am ddim cysylltwch â:
Ffôn: 0800 068 4141
E-bost: pat@papyrus –uk.org

Peidiwch â dioddef yn distawrwydd, ceisiwch help os oes angen cefnogaeth arnoch. Nid ydych chi ar eich pen eich hun mae yna sefydliadau allan yna â all eich helpu chi.
Os nad yw’r help sydd ei angen arnoch wedi’i restru neu os nad oes angen cymorth arnoch ar unwaith, edrychwch ar y tudalennau gwybodaeth eraill ar Wicid.tv

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl