C?n Angen Cartref

By -
Dim Sylwadau

English version

Os wyt ti’n caru c?n, pls parha i ddarllen.

Mae sefyllfa ddifrifol ble bydd c?n yn cael eu rhoi i gysgu os nad allent gael cartref,

Roeddwn yn edrych drwy fy e-bost gan yr elusen c?n, Hope Rescue, lle rwyf wedi gwirfoddoli i helpu yn fy amser rhydd, a dyma oedd gen i:

Ar hyn o bryd rydym bron wedi cyrraedd sefyllfa anobeithiol lle byddwn yn colli rhai o’n llefydd cenelau wythnos nesaf gan fod yr angen am lety yn cynyddu yn ystod tymor y gwyliau. Mae hyn yn golygu bydd c?n yn marw os nad allwn gynnig lle achub, cartref maethu neu cenel argyfwng.

Mae’r  lle yn llawn o fridiau bwl, unwaith eto, ac mae’n debygol iawn bydd rhaid i ni wneud y penderfyniad gwaethaf erioed wythnos nesaf – pa rai fyddet ti yn dewis marw??

Os gallet gynnig cartref maethu, hyd yn oed os mai dim ond dros y gwyliau i helpu tynnu’r pwysau oddi ar y llefydd cenel hanfodol, achub bywyd yma. Nid ydym yn gorliwio’r maint y broblem hon!

Os wyt ti yn barod i gynnig lle i gi mewn angen, pls cysyllta gyda ni ar 07545 822919 neu e-bostia Kate ar fosters@hoperescue.org.uk.

Os wyt ti’n un o’n cartrefi maethu presennol ac unai heb gi ar hyn o bryd, neu efo lle i un arall, pls edrycha ar y rhestr o g?n sydd angen cartrefi maethu neu’r rhai ar y rhestr am lefydd achub. Os gallet ti helpu, pls cysyllta gyda ni ar 07545 822919, e-bostia Nicky ar fosters3@hoperescue.org.uk neu PM’io hi (enw fforwm da1sy1).

Pls lledaena’r neges hon i ffrindiau, teulu neu gyd weithwyr – unrhyw berson ti’n meddwl bydda’n gallu ac yn barod i helpu. Diolch!

Roedd gen i ddagrau yn fy llygaid. Hoffwn i os byddwn yn gallu helpu ond gan fod fy nghi efo problemau iechyd, ni fedraf roi cartref i unrhyw gi fy hun. A dyma pam feddyliais amdanoch chi bobl anhygoel ar Wicid a CLIC.

Wyt ti’n gallu edrych ar l c?n dros dro er mwyn helpu’r creaduriaid druan yma?

Y c?n sydd ar gael i faethu ydy:-

Dolly Daydream
– Staffie deg mis oed. Mae Dolly yn belen addoladwy o hwyl a chariad. Mae hi’n dda gyda ch?n eraill tra allan ond rydym yn teimlo byddai’n well iddi fod mewn cartref maethu fel yr unig gi. Nid yw Dolly wedi cael ei phrofi gyda chathod.

Bernie – Croesfrid un oed (debygol yn beagle a staffie). Mae Bernie ar hyn o bryd yn ein cenelau llety argyfwng yng Nghaerffili. Mae’n gyfeillgar i g?n ac yn chwilio am gartref maethu heb gathod. Byddai unrhyw blant sydd yn byw yn y t? yn gorfod bod dros 10 oed gan ei fod yn cael ei ddychryn gan blant ifanc. Mae Bernie yn gwneud ei busnes tu allan ac efo hyfforddiant sylfaenol dda. Mae’n gi bywiog ac egniol.

Cody – Lurcher coch wyth mis oed. Mae’r Cody hyfryd yn chwilio am gartref maethu. Mae Cody yn gyfeillgar i g?n ond ddim wedi’i brofi gyda chathod. Mae’n lurcher ifanc nodweddiadol – hwyl, cariadus ac i mewn i bopeth!

Toby – Staffie 12 mis oed. Mae Toby yn gi bach prysur a chwareus. Cadwodd y person ddaeth o hyd iddo ef am gwpl o ddiwrnodau ac roedd yn grt gyda’i chi hi. Mae fel ci bach yn ei ffyrdd ac felly dal angen hyfforddiant sylfaenol a rhywun i chwarae efo fo!

Buddy – Staffie brindle a gwyn 12 mis oed. Wedi dod i’n gofal o’r pownd ac mae’n gymdeithasol iawn efo pobl, wrth ei fodd yn cael sylw a’i anwesu. Mae’n gi cyfeillgar ond ddim wedi’i brofi gyda chathod.

Major
  – Croesfrid brindle a gwyn wyth / naw mis oed. Daeth Major o’r pownd ac mae’n cymdeithasu yn dda gyda phobl, wrth ei fodd yn cael sylw a’i anwesu. Mae’n gyfeillgar i g?n ond heb ei brofi gyda chathod.

Obi – Daeargi bwl Sir Stafford 12 i 18 mis oed. Mae’n fachgen cyfeillgar ac yn cymdeithasu’n dda sydd yn serchog iawn gyda phobl ac wedi bod yn dda gyda’r c?n mae wedi cymysgu gydag yn y cenelau. Mae’n edrych am gartref maethu heb gathod.

Bailey – Lurcher pump oed. Cafodd Bailey ei ail-gartrefu gan Hope pum mlynedd yn l pan n gi bach. Ond yn drist iawn mae wedi dychwelyd atom oherwydd ei lefel uchel o ysglyfaethu. Mae Bailey yn gi serchog a chariadus iawn sydd wedi gwneud anifail anwes teulu gwych. Nid yw’n dda iawn gyda chathod ac mae angen bod yn wyliadwrus o gwmpas c?n bach. Ond mae wedi chwarae’n neis gyda ch?n eraill yn y parc erioed. Cadarnhawyd fod Bailey yn gi hyfryd pan gyfarfuwyd ef yn y cenelau – cyfeillgar iawn a golygus hefyd! Mae cyn perchennog Bailey yn  dweud wrthym mai “y ffordd goraf i ddisgrifio Bailey ydy fel lwmp meddal mawr.”

Os gallet ti helpu, byddai’n golygu cymaint. Diolch.

www.hoperescue.org.uk
Tudalennau Planhigion ac Anifeiliaid

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl