Cofio Robin Williams

By -
Dim Sylwadau

English Version//Yn Saesneg

*Nodyn o’r Golygydd: Os ydwyt yn dioddef o iselder, neu yn adnabod rhywun sy’n dioddef, dyma rai sefydliadau defnyddiol a all ddarparu cymorth, cyngor ac arweiniad:

Mind, Time To Change, Mental Health Support, Supportline, Meic, Childline.*

Dyma erthygl byddwn i byth wedi disgwyl gorfod ysgrifennu ac mae’n ymddangos bod yr erthygl hon wedi dod yn rhy fuan.

Adroddwyd ar Awst 11eg, 2014y cafwyd yr actor a’r comedïwr enwog, Robin Williams, ei ddarganfod yn ddiymateb yn ei gartre, lle y cyhoeddwyd yn fuan ei fod wedi marw. Ymddengys achos y farwolaeth i fod yn hunanladdiad gan asffycsia (cyflwr o gyflenwad difrifol ddiffygiol o ocsigen i’r corff sy’n deillio o anadlu annormal). Er bod ragor o adroddiadau a bydd mwy yn sicr yn cael ei ddatgelu ar ôl i’r erthygl hon cael ei bostio ynglyn a gwir achos y farwolaeth, mae rhai yn credu y gallai fod yn gysylltiedig a’r ffaith ei fod wedi cymryd ei hun i mewn i ganolfan driniaeth dibyniaeth oherwydd alcoholiaeth yn y gorffennol, ond rydym hefyd wedi ffeindio allan ei fod yn ymddangos i fod yn dioddef o iselder difrifol cyn ei farwolaeth.

Os nad oes unrhyw un sy’n darllen hwn yn gwybod am anrhydeddau’r dyn hwn, yna dwyt ti ddim wedi gwylio’r teledu … erioed. Mae’r dyn hwn wedi ymwneud â dwsinau ar ddwsinau o ffilmiau clasurol yr ydym dal i wylio hyd heddiw ac yn dal yn annwyl at ein calonnau. Fisher King, Hook, Aladdin (lle y darparodd llais y ‘Genie’) Mrs. Doubtfire, Jumanji, Good Will Hunting (a enillodd Gwobr yr Academi am yr Actor Cynhaliol Gorau), Flubber, One Hour Photo, Robots, a’r ffilmiau Night at the Museum, ffilmiau Happy Feet, a dyw hynny ddim hyd yn oed yn dechrau restru’r holl wahanol ffilmiau ac ymddangosiadau cameo o sioeau teledu (sitcoms, cartwnau, dramâu, ac ati) y mae wedi cymryd rhan mewn. Mae hefyd wedi cyfarwyddo ac ysgrifennu yn ei yrfa oherwydd ei brofiad helaeth, yn ogystal a’i yrfa mewn comedi ‘stand-up’. Os nad yw’r rhain yn ddigon o rhesymau i addoli’r dyn, mae hyd yn oed yn gefnogwr o’r gyfres gêmau fideo NintendoThe Legend of Zelda’. Roedd yn ei garu gymaint, roedd hyd yn oed wedi enwi ei unig ferch yn Zelda, ar ôl y Dywysoges Zelda o’r gyfres.

Yr holl bethau rhyfeddol mae’r dyn hwn wedi gwneud, ac yn ôl pob golwg, nid ydyw gyda ni bellach. Dwi’n dweud yn ôl pob golwg oherwydd dwi ddim yn credu ei fod wedi suddo i mewn eto. Pan glywais i hyn yn gyntaf am tua 12:15 yn y bore ar y 12fed o Awst (cadwa mewn cof bod amseroedd Americanaidd yn wahanol, felly byddai hyn wedi bod o gwmpas 6 qwr ar ôl iddo gael ei gyhoeddi’n farw), ac roeddwn i’n meddwl: ”Ie, iawn, dyw Robin Williams ddim wedi marw. Marwolaeth rhywun enwog ffug arall ydyw, rydym ni’n cael y rheini yn gyson y dyddiau hyn!’ Roeddwn i’n gobeithio ei fod yn ffug y tro hyn.

Wnaeth e taro fi’n eithaf caled, ti byth yn gwybod beth sydd gennyt ti nes ei fod wedi mynd, dyna sut mae’r dywediad yn mynd yfe? Rwy’n gwybod y dywediad hyn yn rhy dda mae hynny’n sicr. Ac eto, dwi ddim wedi crio ar y tu allan eto, a dwi wir yn ansicr pam dwi ddim wedi.

Ar ôl yr holl eiliadau di-ri mae’r eicon hwn wedi rhoi i gymaint o bobl o gwmpas y byd ar hyd ei oes, nad ydw i’n gallu crio un deigryn? Ydw i wedi dod mor lluddedig oherwydd profiadau gwael yn fy mywyd bod hyn yn golygu dim i mi? Mae wir yn golygu rhywbeth gan fy mod i’n hysgrifennu’r hwn nawr, dwi ddim wedi cysgu, roeddwn i wedi ceisio mynd i’r gwely am 4:30 yn y bore, ond doeddwn i ddim gallu. Efallai taw fy nghloc cysgu ydoedd yn, neu efallai ei fod yn ymwneud â materion tebyg yr oedd y dyn ei hun yn mynd trwy.

Beth dwi’n golygu wrth hyn yw fy mod i’n dioddef ar hyn o bryd o iselder ysgafn, dwi wedi bod ar feddyginiaeth ers canol 2013, a dwi ddim wedi bod oddi arnynt ers hynny. Yn wir, dwi wedi bod ar dabledi cysgu yn ddiweddar ar ben y rhain oherwydd fy mhroblemau cysgu. Dwi ddim mewn unrhyw ffordd yn cymharu fy iselder ysgafn i rywbeth mor ddifrifol ag yr hyn oedd Mr Williams yn mynd trwy, efallai hyd yn oed ei ffrindiau a’i deulu hefyd.

A’r hyn sy’n gwneud y drasiedi go iawn hwn hyd yn oed yn fwy trist, yw’r ffaith ei bod yn eithaf posibl mai iselder a arweiniodd at ei farwolaeth.

Fel arfer, pan fydd pobl yn sôn am rywun sydd yn mynd drwy’r cyflwr meddygol hwn, maen nhw fel arfer yn dweud: ‘O, paid â bod yn isel’ neu ‘Rho gynnig arall arni!’ neu efallai bydden nhw ddim yn sylwi ac yn parhau fel pe bai popeth yn iawn, gan dy fod yn ymddangosdy fod di’n iawn ar y tu allan. Efallai na fydd pobl hyd yn oed yn siarad â thi, neu’n ceisio siarad â thi, oherwydd y fath yna o berson wyt ti. Yn yr ystyr hwn, ni allai pobl deall oni bai eu bod yn mynd drwy iselder eu hunain. Does dim geiriau i ddisgrifio sut mae’n teimlo mewn gwirionedd, I gyd gallai ddweud yw ei fod yn brifo. Boed yn feddyliol, yn gorfforol, y ddau, yn syml, mae’n brifo, mewn ffyrdd na allai pobl dechrau dychmygu.

Unwaith eto, fel y dywedais, nid ydw i cael unrhyw gwsg iawn ers clywed am hyn i gyd felly efallai bydd fy ysgrifennu fan hyn yn cael ei ystyried yn ddibwrpas neu’n ddryslyd, ac os taw hyn yw’r ffordd dwi wedi dangos parch i Robin Williams a phopeth mae wedi gwneud ar gyfer y byd, yna efallai fy mod i’n ei amharchu. Nid hyn yw fy mwriad i, mae gen i gymaint o barch tuag at yr arwr hwn, a defnyddiaf y gair hynny’n onest, mae’n wir yn arwr i bob proffesiwn y mai wedi gwneud.

Cafodd ei enw ei hysgythru i mewn i’n hanes, a byddai byth yn diflannu Ychydig flynyddoedd o nawr, pump? Degawd o nawr? Ychydig o ddegawdau? Mileniwm hyd yn oed?

Yn wir Robin Williams yw un o’r actorion (llais neu fel arall) a’r comediwyr mwyaf, nid yn unig ein hamser ni, ond o bob amser. Ti fydd un o fy ysbrydoliaethau mwyaf mewn bywyd, i ddod yn berson gwell, efallai actor gwell gan fy mod i’n edrych i mewn i’r proffesiwn hwn fy hun. Bydd y byd yn dy golli am fyth.  

Buaswn i wir wedi hoffi dweud y geiriau sydd yn waelod fy nghalon am hyn i gyd, ond dwi ‘jyst’ ddim yn meddwl yn iawn reit nawr. Mae’n ddrwg gen i, rwy’n wirioneddol, wirioneddol sori i bawb sy’n darllen, … Mae’n ddrwg gen i.

Yr holl gallaf ei ddweud o’r profiad hwn hefyd, os oes unrhyw un yn darllen hwn sy’n dioddef o unrhyw fath o iselder, ni waeth pa mor ddifrifol, nid ti yw’r unig un. Siarada â phobl, boed yn dy deulu, ffrindiau, unrhyw un ar-lein, byddai yn bersonol hyd yn oed yn well, hyd yn oed os gall profi i fod yn anodd i chi, mae bob amser yn anodd i mi felly eto dwyt ti ddim ar dy ben dy hun os ydwyt yn teimlo fel hyn. Efallai mynd at y meddyg ynglÅ·n â thriniaeth mewn ffyrdd i’th helpu ymdopi â’th broblemau. Ond paid, paid â meddwl dy fod ar dy ben dy hun, oherwydd dwyt ti ddim. Ac os bydd mwy o bobl yn sylweddoli hyn ac yn cael yr help sydd angen arnynt, yna ni fyddai hyn i gyd wedi bod am ddim.

Diolch i chi gyd, dwi’n gobeithio y gall pawb gael gwell dyfodol, y cyfan dwi’n gwybod yw bod twll mawr arall yn fy nghalon a fydd yn cymryd cryn dipyn o amser i lenwi o ganlyniad i hyn i gyd.

Llun: frolichawaii

Erthygl Perthnasol: Childline – Rho Stop ar Fwlio Ar-lein

Gwybodaeth » Iechyd Â» Iechyd Emosiynol a Meddyliol»Iselder

Gwybodaeth » Iechyd Â» Mewn Argyfwng

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl