Coronafirws, Creision a thipyn o Ddryswch – Fy nhaith hunan-ynysu hyd yn hyn

By -
Dim Sylwadau

Fi yw Beth ac rwy’n gweithio fel Swyddog Iechyd Meddwl a Lles 🙂

Ydw i’n teimlo’n bryderus? Ydw wir!
Ydw i’n teimlo’n gymysglyd? Wrth gwrs!
Weithiau’n unig? Yn sicr!
Ydw i eisiau gweld fy nheulu a’m ffrindiau? Ydw!

Ond ydw i eisiau lledu’r firws? Nac ydw!

Diwrnod 1 – 10 yn hunan-ynysu – dydy aros gartref ddim yn ddrwg i gyd. Mae modd i fi fwyta creision drwy’r dydd!
Fe wnes i dreulio rhan fwyaf o fy amser yn bwyta creision yn fy nillad nôs gan wneud rhywfaint o waith, bwyta rhagor o greision ac yfed diodydd meddal ac edrych drwy’r cyfryngau cymdeithasol gan ddilyn y sefyllfa bresennol ddryslyd (gyda cheg llawn creision, yn amlwg!). Roedd peswch gyda fi yn ogystal â symptomau annwyd neu ffliw felly doedd dim siawns arna i’n gadael y tŷ ac erbyn hyn mae fy nwylo i wedi dechrau sychu ar ôl eu golchi nhw gymaint!

Cafon ni gyd ein hanfon i’n hystafelloedd gwely!
Roeddwn i’n aros i’r Llywodraeth gyhoeddi ein bod yn rhaid i ni aros tu fewn, felly roeddwn i’n meddwl, beth mae hyn yn ei olygu?

Meddyliwch am amser pan gawsoch chi neu ffrind ei danfon i’ch ystafell wely a dim ond â chaniatâd i fynd i’r ardd neu’r ysgol neu i gael bwyd neu ddiod. Wel, dyna sut mae’r sefyllfa yma ond y tro yma mae’r DU wedi cael ei ddanfon i’w ystafell wely, yn debyg i nifer o wledydd eraill.

Diwrnod 11 – Yn bryderus, yn ddryslyd ac yn bryderus? Peidiwch â phoeni!
Dechreuais i deimlo’n flinedig, wel, trwy’r amser! Mae pawb yn gwybod mai fi yw Brenhines y cwsg ond mae hyn yn wirion! Dechreuais hefyd deimlo ychydig yn llethol ac yn bryderus ynghylch bod yn sownd ar fy mhen fy hun am amser hir……. Rwy’n llawn hwyl fel arfer, ond dwi’n dechrau cael digon o FI ar hyn o bryd chi … dim ond cymaint o FI y gallaf ei gymryd!

Wrth weld llawer o bobl yn gwneud gwaith cartref ar y Cyfryngau Cymdeithasol, roeddwn i’n meddwl efallai bod rhywbeth o’i le gyda fi gan fod DIM diddordeb na chymhelliant gyda fi i wneud unrhyw beth! Ond dyw hwnna ddim i fi! Felly, rwy’n gorfodi fy hun i fynd am dro.

Ar ôl 15 munud gwelais gi ac roedd hi’n anodd iawn peidio â stopio a siarad â’r ci! (Rwy’n siarad â bob ci rwy’n gweld fel arfer!) Gan gofio mod i’n “pellhau’n gymdeithasol” croesais dros y ffordd i sicrhau doeddwn i ddim yn mynd yn rhy agos at y perchennog.

Tua awr a chwarter wedyn roeddwn i adref. Fe wnes i fwynhau’r haul yn fawr a gweld y cŵn, gwiwerod, adar gan gadw’n heini! Rwy’n teimlo GANWAITH yn well ac yn fwy effro mewn gwirionedd. Rwy’n edrych ymlaen at dreulio fy nosweithiau’n sgwrsio â ffrindiau a theulu dros fideo a gwylio rhywbeth fydd yn gwneud i fi chwerthin.

Beth sydd wedi gwneud ichi chwerthin neu wenu heddiw?
Gwnaeth stori Insta’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid wneud i fi chwerthin (@yepsrct) – Edrychwch arni. Mae yna wynebau cyfarwydd yn y fideo ac efallai wnewch chi chwerthin hefyd 😉

Bydda i’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am fy sefyllfa i a sut rwy’n rheoli fy nyddiau yn ystod y cyfnod yma. Cofiwch gysylltu gyda fi neu aelod arall o’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid os oes gyda chi unrhyw bryderon neu gwestiynau. Wela i chi gyd yn fuan iawn.

COFIWCH – GOLCHWCH EICH DWYLO!

Beth 🙂 x

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl