Cyfweliad Matt Cardle

By -
Dim Sylwadau

English version

Dydd Iau 2 Chwefror 2012. Dyddiad yn fy mywyd byddaf yn bendant yn dweud wrth fy mhlant amdano (os dwi’n cael plant. Os ddim, mab neu ferch bedydd neu pwy bynnag).

Gan fy mod i, diolch i CLIC, wedi cael cyfweld ag enillydd The X Factor 2010, Mr Matt Cardle.

Dwi erioed wedi gwneud cyfweliad ar y ffon o’r blaen ac, i fod yn gwbl onest, mae’n well gen i gyfweliadau wyneb i wyneb, gan nad wyf yn hoffi siarad ar y ffn.

Ond, roedd hwn yn gyfle perffaith i gychwyn cael dros yr ofn o siarad ar y ffn (os galla i siarad gyda seleb, dwi’n meddwl gallaf i siarad gyda fy ffrind gorau ar y ffn) a chyfweld rhywun mor enwog Matt.

Roedd gen i ysgol o flaen llaw ac roedd y staff yn ffwdanu ac yn fflapio o’m nghwmpas, yn dymuno lwc i mi ac ati. Ar l siwrne rewllyd oer i Bae Caerdydd, o’r diwedd cyrhaeddais ym mhencadlys CLIC a chael yn barod am y cyfweliad.

Pan ganodd y ffn o’r diwedd a rhoddodd Ryan, golygydd cenedlaethol CLIC, y ffn i mi, roedd fy nerfau wedi diflannu. Rhaid dweud ei fod yn eithaf swrreal. Gofynnodd un o gynrychiolwyr Matt i mi sut oeddwn i a dweud ei fod yn pasio fi i Matt.

Yna daeth ar y ffn a dweud yn llon, “Helo, Jazmin! Sut wyt ti bb?” Roeddwn i wedi synnu ei fod wedi ymlacio cymaint. Roedd o’n garedig iawn. Heb oedi pellach, fe wna’i adael i ti ddarllen y cyfweliad.

Beth helpodd i ti wneud y penderfyniad i gystadlu yn The X Factor?
Nid fy syniad i oedd o. Syniad fy nghyn gariad achos roedd hi’n meddwl byddai’n beth da iawn i mi. Ar yr adeg doeddwn i ddim eisiau iddi lwytho’r fideo am y clyweliadau, ond nawr, yn amlwg, dwi’n diolch iddi.

Gyda Dannnii Minogue fel dy fentor, oedd yna gyngor penodol roddodd hi sydd wedi gludo hyd heddiw?
Wel, y ffaith ei bod hi wedi credu ynof i ac wedi cefnogi fi sydd yn dal i lynu heddiw. Roeddwn i angen i rywun gredu ynof i a’m llais a fedra i ddim diolch digon iddi am hynny.

Yn amlwg, mae ennill The X Factor wedi newid dy fywyd; fedri di gofio beth oedd yn mynd drwy dy feddwl di wrth i Dermot O’Leary gyhoeddi dy enw fel yr enillydd?
I fod yn deg, roeddwn i yn ddideimlad ac wedi synnu. Roeddwn i fel, “Oh my God.”

Pwy neu beth sydd yn ysbrydoli ti am dy gerddoriaeth a’r geiriau?
Mae unrhyw beth a phopeth yn ysbrydoli fi. Fel adegau yn fy mywyd fel perthnasau yn torri i fyny, perthnasau. Unrhyw beth i ddweud y gwir.

Sut beth oedd ysgrifennu a recordio caneuon dy hun?
Mae’n anhygoel. Dwi wedi bod yn gwneud hyn nawr ers roeddwn i tua 12 oed ond mae gwneud o’n broffesiynol yn anhygoel.

Pwy fydda ti wrth dy fodd yn cydweithio gydag ef?
Chris Martin o Coldplay. Dwi’n meddwl ei fod yn hollol wych efo geiriau a cherddoriaeth ac ati. Ia, fe fydda ef yn bendant.

Pwy oedda’ ti’n cefnogi ar The X Factor yn 2011?
Little Mix yr holl ffordd. A dwi’n falch mai nhw enillodd! Roedden nhw’n wych.

Beth wyt ti’n ei wneud yn dy amser rhydd?
Dwi’n hoffi sglefr fyrddio a dwi’n ysgrifennu caneuon hefyd. Dwi’n gweithio ar fy ail albwm nawr.

Oes gen ti unrhyw albymau neu senglau yn dod allan cyn hir?
Mae’r sengl nesaf yn dod allan 19 Chwefror felly cadwa lygaid allan.

Wyt ti’n edrych ymlaen at ddod i chwarae yma yng Nghaerdydd yn Neuadd Dewi Sant?
Fedrai ddim disgwyl! Dwi wrth fy modd yn teithio; dyna fy mheth gorau i. Roeddwn i wrth fy modd gyda Chaerdydd pan oeddwn i ar daith The X Factor.

Pa gyngor sydd gen ti i bobl ifanc sydd breuddwydion tebyg  i rai ti?
Fy nghyngor ydy i byth rhoi gorau iddi. Credu ynddo ti dy hun a chadwa ati. Paid byth rhoi gorau i dy freuddwydiom. Cadwa ati.

Sut oedd 2011 i ti?
Roedd 2011 yn anhygoel! Roedd yn dda iawn. Treuliais y mwyafrif ohono yn gweithio ar fy alwm ac yn amlwg, roedd y daith The X Factor yn cymryd dipyn o’r flwyddyn hefyd, fe fwynheais.

Beth wyt ti’n edrych ymlaen at yn 2012?
Y daith sydd yn cychwyn yn fuan a fy albwm. Y ddau beth yna dwi’n edrych ymlaen ato fwyaf.

Wyt ti’n cadw mewn cysylltiad rhywun o The X Factor?
Mae Aiden Grimshaw a finnau yn siarad o hyd. Dwi hefyd yn siarad efo’r bechgyn o One Direction a pan fydd Dannii ym Mhrydain dwi’n gweld hi hefyd.

Roedd y cyfweliad yn llawer mwy sydyn nag yr oeddwn i wedi disgwyl, roeddwn yn ddiolchgar o gael y cyfle i’w wneud. Hoffwn ddiolch i CLIC cymaint am adael i mi wneud hyn, i’m nhad am fod y tad hyfryd ydyw a dod gyda fi i Bae Caerdydd (byddwn i wedi mynd ar goll hebddo. Cawsom  hefyd ychydig o amser tad/merch neis yn cymryd lluniau i lawr yn y bae a sgwrs fach dros Starbucks wedyn) ac wrth gwrs, Mr Matt Cardle ei hun am gytuno i wneud y cyfweliad.

Mae Matt Cardle yn chwarae Neuadd Dewi Sant, Caerdydd ar ddydd Sadwrn 25 Mawrth. Archeba docynnau yma.

www.mattcardlemusic.com
Tudalennau Celfyddydau Perfformio

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl