Cyngor RhCT yn Cyflwyno Gwasanaeth Cymorth Ymyrraeth Gynnar ac Atal Newydd i Deuluoedd

By -
Dim Sylwadau

Yn dilyn adolygu ac ailfodelu rhaglen Carfan o Amgylch y Teulu (TAF), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi lansio carfan newydd yn ei lle – y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth.

Yn debyg i’r rhaglen flaenorol, bydd y gwasanaeth yma’n helpu teuluoedd i fagu gwydnwch er mwyn ymdopi â heriau sy’n eu hwynebu. Gan ddefnyddio model wedi’i seilio ar wydnwch, bydd y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth yn gweithio gyda theuluoedd i’w hatal rhag cyrraedd pwynt argyfwng lle mae angen ymyrraeth statudol arnyn nhw. Drwy sefydlu’r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth, byddwn ni’n darparu cyfle i roi cymorth cyflym, effeithiol, cyson a phwrpasol i deuluoedd.

Bydd y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth yn cynnwys pedair carfan wahanol;

Y garfan gyntaf yw Carfan Asesu a Broceriaeth – mae’r garfan yma’n gyfrifol am wirio pa fath o gymorth sydd angen ar y teulu.

Bydd Carfan Teuluoedd a Mwy yn gweithio gyda theuluoedd sydd ag anghenion cymhleth neu sydd angen cymorth sylweddol am gyfnod byr. Mae’r garfan yma’n cynnwys swyddogion ymyrraeth a fydd yn gweithio gydag unigolion a’r teulu cyfan.

Y drydedd garfan yw’r Gwasanaeth i Blant ag Anghenion Ychwanegol (CANS). Bydd y garfan yma’n canolbwyntio ar weithio gyda theuluoedd sydd â phlant ag anabledd corfforol, meddyliol neu anghenion dysgu ac sydd angen cymorth oherwydd hyn. Bydd y Gwasanaeth i Blant ag Anghenion Ychwanegol, yn debyg iawn i Garfan Teuluoedd a Mwy, yn cynnwys swyddogion ymyrraeth a fydd yn gweithio gyda theuluoedd er mwyn asesu anghenion y teulu cyfan a dod o hyd i ddulliau er mwyn ymdopi â’r anawsterau y maen nhw’n eu hwynebu.

Y bedwaredd garfan yw’r Garfan Teuluoedd. Bydd y garfan yma’n helpu teuluoedd cyn i drafferthion droi’n heriol. Mae’r garfan yma’n gweithio er mwyn atal teuluoedd rhag cyrraedd pwynt argyfwng. Mae’r garfan yn cynnwys gweithwyr y Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth a gweithwyr ymyrraeth o ddwy asiantaeth bartner allanol, sef Barnados ac Action for Children.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth, ffoniwch 01443 744000 neu e-bostio rfs@rctcbc.gov.uk.

Mae modd atgyfeirio achosion at y gwasanaeth drwy’r Hwb Diogelu Amlasiantaeth (MASH) gan ddilyn y camau canlynol:

Mae modd i deuluoedd hunan-atgyfeirio i’r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth drwy ffonio 01443 425006 neu e-bost (childrens.mash@rctcbc.gcsx.gov.uk).

Mae modd i weithwyr proffesiynol atgyfeirio teuluoedd i’r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth drwy’r Hwb Diogelu Amlasiantaeth (childrens.mash@rctcbc.gcsx.gov.uk) gan ddefnyddio ffurflen atgyfeirio C1. Rhaid i weithwyr proffesiynol gael caniatâd gan y teulu cyn ei atgyfeirio. Bydd pob atgyfeiriad a gaiff ei atgyfeirio i’r Hwb Diogelu Amlasiantaeth yn cael ei flaenoriaethu ar sail risg/anghenion. Bydd atgyfeiriadau sy’n cael eu derbyn gan yr Hwb Diogelu Amlasiantaeth ac sydd ddim yn cwrdd â meini prawf y Gwasanaethau i Blant ond sydd angen ymyrraeth yn cael eu hatgyfeirio i’r Gwasanaeth Teuluoedd Cydnerth.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl