Diwrnod Atal Hunanladdiad

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae heddiw yn Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, cynllun byd eang gafodd ei sefydlu gan y Gymdeithas Atal Hunanladdiad Rhyngwladol (CAHR), mewn cydweithrediad â Sefydliad Iechyd y Byd (SIB) a Ffederasiwn Iechyd Meddwl y Byd, a’i nod ydy darparu ymrwymiad byd eang i atal hunanladdiad a chodi ymwybyddiaeth o’r effaith mae hunanladdiad yn ei gael ar unigolion a phawb o’u cwmpas.

Yn ôl ystadegau’r SIB o 2011, mae oddeutu 1 miliwn o farwolaethau bob blwyddyn yn cael ei achosi neu yn priodoli’n uniongyrchol i hunanladdiad. Mae hyn yn golygu tua 1 marwolaeth bob 40 eiliad, neu 3,000 o farwolaethau’r diwrnod, a’r ddemograffeg sydd yn cael ei effeithio fwyaf dros y byd ydy rhai 15 i 24 oed. Ym Mhrydain amcangyfrif y gyfradd hunanladdiad i fod tua 6,045 – gyda gwrywod yn uwch gyda thua 4,552 a benywod yn 1,493. Mae’r ystadegau yma yn dangos bod hunanladdiad yn fyd eang yn cyfrannu at fwy o farwolaethau nag rhyfel a dynladdiad/llofruddiaeth wedi’i gyfuno a dyma’r 13eg achos arweiniol o farwolaeth yn fyd eang.

Y rhain ydy’r ystadegau ar gyfer hunanladdiad ac maent yn eithaf gofidus, yn bennaf am eu bod nhw mor amwys ac yn grwpio llawer o bobl gyda bywydau amrywiol a phroblemau anodd gyda’i gilydd. Wrth edrych ar ffeithiau a ffigyrau fel rhain mae’n aml yn hawdd anghofio ein bod yn siarad am bobl go iawn, pobl efallai oeddem ni’n adnabod mewn un ffordd, pobl gallwn ni fod wedi bod yn gyfeillgar â nhw. Mae’n saff tybio bod pawb wedi cael meddyliau tywyll ar un adeg o’u bywyd, bod hyn oherwydd perthynas yn torri, colled aelod o’r teulu neu ffrind, neu oherwydd nifer o resymau eraill, ac mae’n hawdd teimlo’n unig ac wedi llethu yn y sefyllfaoedd yma, ond mae’n bwysig cofio bod cymorth ar gael, os wyt ti eisiau. Hyd yn oed os mai dim ond eisiau siarad efo rhywun wyt ti, mae yna bethau gallet ti wneud. Mae yna linellau cymorth, gwefannau i gysylltu; gall siarad gydag aelod o’r teulu neu ffrind fod yn fuddiol weithiau.

Cysyllta gyda rhai o’r sefydliadau heddiw. Gallai fod y peth gorau ti wedi’i wneud. Mae pobl yma i helpu:

Open Minds Alliance CIC: http://connectingwithpeople.org/

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion: http://rcpsych.ac.uk/

Cronfeydd Elusennol Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/hafan

Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain: http://www.bacp.co.uk/

STORM Skills Training CIC: http://www.stormskillstraining.co.uk/

Sefydliad Iechyd Meddwl: http://mentalhealth.org.uk/

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain: http://www.basw.co.uk/

Cariad yn Cyfri: http://cariadyncyfri.co.uk/

Suicide Safer London: http://www.suicidesaferlondon.org.uk/

Cyngor Seicotherapi Prydain: http://www.ukcp.org.uk/

Os wyt ti yn RCT ac rwyt ti neu un o dy ffrindiau angen help a ti ddim yn siŵr ble i fynd mae yna lawer o ffyrdd i gael cefnogaeth:

Mae Eye To Eye Cymru yn darparu help ac arweiniad trwy gymorth wyneb i wyneb ac maent hefyd yn darparu cefnogaeth dros y ffôn. Am wybodaeth bellach, edrycha ar: http://eyetoeyewales.co.uk/

Mae’r Samariaid yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol 24 awr, ar y ffôn, e-bost neu wyneb i wyneb. Am wybodaeth bellach, edrycha ar: http://www.samaritans.org/

Prif weithiwr ar gyfer cymorth gydag iechyd meddwl a lles:

Allyson Davies – 07786523706 neu: Allyson.Davies@rctcbc.gov.uk

MEIC ydy’r llinell gymorth gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Am wybodaeth bellach edrycha ar http://meiccymru.org/cy/

CAMHS ydy’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc sydd yn cael ei ddarparu gan GIG i blant yn yr arena iechyd meddwl ym Mhrydain. Am wybodaeth bellach edrycha ar: http://www.camhscares.nhs.uk/

Mae cyngor ar gael trwy dy ddoctor lleol hefyd.

Delwedd: oakvillenews

Erthygl Berthnasol: World Suicide Prevention Day 2012 – You Can Cope

Gwybodaeth – Hunanladdiad

Gwybodaeth – Gwasanaethau Iechyd

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl