Beth Nawr?

Gan -
Dim Sylwadau

Canlyniadau

Mae'r arolwg wedi gorffen. Diolch i bawb am gymerodd ran yn yr arolwg. Mae'r adborth yn cael ei gasglu ar hyn o bryd a bydd ar gael ddiwedd mis Mawrth 2019.

Rhowch gyfle i’ch disgyblion i lywio gwaith Comisiynydd Plant Cymru

Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru. Ei swydd yw i warchod ac hyrwyddo hawliau a lles plant ac i siarad fyny dros blant a phobl ifanc Cymru. Er mwyn iddi fod yn bencampwraig effeithiol, mae angen iddi glywed wrth blant a phobl ifanc, a’r rheiny sy’n gweithio gyda nhw, am bynciau llosg ddylai gael eu cynnwys yng nghynllun gwaith y Comisiynydd.

Beth Nawr?

Dyma beth ry’n ni wedi galw’r arolwg, fydd yn hysbysu cynllun gwaith y Comisiynydd dros y dair blynedd nesa’. Drwy’r arolwg yma, ry’n ni’n galluogi lleisiau plant a phobl ifanc ddylanwadu ar yr hyn fydd y Comisiynydd Plant yn gwneud dros y blynyddoedd nesa’.

Mae’r arolwg yn fyw

Mae’r arolwg ar gael yma. Ar y dudalen hon fe welwch chi wahanol fersiynau o’r arolwg, gan gynnwys un i blant ifanc, plant ysgol uwchradd, rheini a gofalwyr ac i rheiny sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Ry’ ni hefyd wedi creu fersiynau hygyrch o’r arolwg,, gan gynnwys fersiwn i blant a phobl ifanc byddar a rheiny sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. 11 o Dachwedd 2018 yw’r dyddiad cau.

Cyfryngau Cymdeithasol

Fe fyddai’n wych petasech yn medru gadael wybod os ydych wedi cwbhlau’r holiadur, drwy ddefnyddio’r hashnod #BethNawr / @complantcymru

Angen mwy o wybodaeth?

Yma fe welwch chi gyfres o gwestiynau cyffredin am yr arolwg. Os nad yw ateb i gwestiwn penodol yn y ddogfen, yna peidiwch oedi cysylltu â ni ar post@complantcymru.org.uk neu drwy ffonio ein rhadffôn: 0808 801 1000

Diolch a phob lwc!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl