Dim Categori

EisteddFlog: Dydd 3 Blog 1

By -
Dim Sylwadau

English version

Yr wythnos hon, mae CLIC yn Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd yn Abertawe. Bob dydd, bydd un o’n hysgrifenwyr yn rhannu ei brofiad o’r ?yl. Dyma fydd Eisteddflogiau’r Urdd a dyma Peter Piper yn blogio ar y trydydd diwrnod

Daeth Golygydd Wicid, Cat, a Han o’r Tm Golygyddol Ponty i’m nol yn barod am ein hantur i Eisteddfod Yr Urdd Abertawe.

Diwrnod braf, felly dim angen esgidiau glaw. Rydym yn cyrraedd y maes ac yn anelu am babell y wasg i gyfarfod Rachel o CLIC ac i gael ein crysau-t a hwdis.

Rydym yn mynd i gynhadledd y wasg yn sydyn (roedd rhaid cael paned felly rhedeg yn hwyr).

Yn y gynhadledd roedd popeth yn Gymraeg, ond yn lwcus i mi roedd offer cyfieithu yno fel y gallwn wrando ar y dyn gwallgof yn y gornel oedd yn siarad ‘i hun yn cyfieithu i Saesneg.

Dwi’n si?r nad yw’n wallgof go iawn, ond roedd yn bendant yn edrych felly. Roedd hi’n od gweld pobl wahanol yn dod i’r podiwm ond yr un dyn yn siarad drwyddo i gyd. Ond dwi’n falch mod i’n gallu deall beth fyddai’n digwydd yn ystod y dydd.

Y galwad nesaf, a’r un fwyaf pwysig te a bisgedi (ni chefais amser am frecwast) ym mhabell y wasg, Amser i ddechrau cynllunio’r dydd.

Cawsom y map a’r amserlen allan a phenderfynu mai’r person roeddem eisiau gweld fwyaf yn yr Eisteddfod oedd y dyn wy, gyda’i streipiau gwyrdd, coch a gwyn. Dwi’n sicr na fyddem wedi ffaelu ei weld yn y dorf.

Rydym yn cerdded tuag at ‘Pentref Mistar Urdd’ a cyn i ti wybod beth oedd yn digwydd roedd Hannah bron yn deifio i’r cyfeiriad croes

“Mistar Urdd! Mistar Urdd!” Gwthiodd drwy’r dorf o blant bach o’i blaen (mae gennym brawf o hyn ar fideo) a gweiddi arnaf..

“Liam, cer i nl y camera!”

Roeddwn i yno fel ‘superhero’, ni allwn fethu’r cyfle hwn. Ffilmiais wrth i Hannah wneud ei chyflwyniad a chipio Mistar Urdd oddi wrth ei gefnogwyr.

Ar l yr holl gyffro, roeddem yn haeddu saib bach. Dwi’n gwybod mai newydd gael panad oeddem ni, ond, ni allwn fethu allan ar y marshmallows wedi’u tostio na allwn?

Eisteddom ar foncyff o gwmpas tn mawr cynnes a dyma ddyn dieithr yn dod tuag atom.

“Cer i ddol un dy hun, byt,” gwaeddodd a thrywanu ni gyda ffyn pren o dn. Na, dim go iawn, ond roeddwn i eisiau munud bach dramatig yn ein bora. I ddweud y gwir rhoddodd y ffyn a’r marshmallows i ni ac fe wnaethom dostio nhw yn y tn nes roeddent yn boeth ac yn toddi. Reit, digon o ddrama, amser nawr am weithdy drymio samba, neu felly roddem wedi meddwl.

Cyrhaeddom y gweithdy i ddarganfod pabell lawn o blant bach yn drymio yn uchel. Ni all alw hyn yn samba, neu’n gerddoriaeth hyd yn oed. Aaaahhhhh! Dwi angen dianc

Wrth i ni ffoi o’r olygfa daethom ar draws ein ffrind Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru. Roedd hyn yn gyfle perffaith am gyfweliad, roeddem yn meddwl, ond roedd Keith newydd gyrraedd ac ar ei baned coffi cyntaf. Gofynnom iddo beth oedd ei gynlluniau am y diwrnod, a dywedodd ei fod yn mynychu derbyniad, un roeddem ni yn bwriadu sleifio iddo, mwah ha ha ha ha! Welwn ni chi wedyn Keith.

Amser i grwydro eto o gwmpas y maes.

Cyn gadael cawsom ein cyflwyno i chwaer Cat, Delyth, sydd yn gweithio i’r Urdd ac oedd yn brysur yn peintio ewinedd (o unrhyw un sydd yn darllen blog heddiw pam ddim mynd draw i weld, mae hi hefyd yn dda yn peintio wynebau).

Gad i mi roi esboniad byr o’r maes i ti. Mae fel ffair hwyl llawn pethau Cymraeg: stondinau gyda gemwaith, dillad, cerddoriaeth, llyfrau, gweithdai gydag artistiaid, awduron, cerddorion diddorol a hyd yn oed gyda chlowniau a sr rygbi.

Mae amryw o stondinau bwyd o Indiaid i byrgyrs i bitsa. Hmm, gallai hyn fod yr amser i gael rhywbeth sydyn i fwyta? Wel, roedd yna hanner awr cyn i’r lansiad ‘Welsh For Parents‘ ym mhabell Cwtsh, felly pam ddim. Pitsa i fi!

Nawr, dwi’n gwybod dy fod di eisiau adolygiad bwyd felly fe gei di wybod am fy mhitsa. I ddweud y gwir, nid oedd wedi cael ei goginio digon, doedd y caws ddim wedi toddi ac roedd y saws yn oer. Am £4 roeddwn yn disgwyl mwy, yn llythrennol, gan fy mod wedi gofyn am hanner, ac nid hanner gefais yn union (nodyn i stondin fwyd Earth)

Cafodd Hannah, Cat a Rachel fyrgyr aeth i lawr y corn gwddf mewn eiliadau, sydd yn golygu eu bod nhw’n eithaf bach hefyd. Dwi’n si?r ein bod wedi dewis y peth anghywir.

Tra cawsom fwyd buom yn gwylio’r gweithdy ddawns ar y llwyfan tu allan, roedd hyn yn dda. Dilynwyd hyn gyda Gruff Rees, a llwyddom i ddal ychydig o hyn cyn symud yn ein blaenau i Cwtsh (na, doedd pawb ddim yn dod at ei gilydd am gwtsh mawr, dyma enw’r stondin).

Roedd y lansiad Welsh For Parents yn ddiddorol iawn. Mae’r llyfr yn ganllaw da i rieni pobl ifanc sydd yn mynychu ysgolion Cymraeg, ac sydd eisiau dysgu Cymraeg eu hunain er mwyn gallu cyfathrebu efo’u plant. Cychwynnodd yr awdur, Lisa Jones, ddysgu Cymraeg ar l symud i Gymru. Roedd ei araith yn ysbrydoledig iawn i unrhyw un sydd eisiau dysgu’r famiaith.

Roedd hi bellach yn amser i ddychwelyd i’n hardal ymlacio, ymm, yr ardal gweithio dwi’n feddwl, i gael paned, ymm, i gychwyn y blog dwi’n feddwl. Er nad yw wedi bwrw mae hi wedi bod yn eithaf Baltig yma, diolch byth am fy hwdi CLIC newydd a llwyth o de am ddim (ah, y peth gwych am fod yn ‘wasg’).

Arhosodd Hannah a Rachel i lwytho’r blog cyntaf a lluniau’r diwrnod tra aeth Cat a finnau i’r gweithdy ysgrifennu barddoniaeth gyda Tudur Hallam. Roeddwn yn edrych ymlaen at adrodd ar y farddoniaeth wych roeddwn wedi ysgrifennu yno, ond, ni ddaeth neb yno felly ni ddigwyddodd gan nad oedd yna bobl ifanc yno! Nawr gwrandwch arna i blantos, cerwch draw i’r gweithdai fel nad wyf i yn methu allan!

Amser i roi ychydig o nwyddau am ddim allan a lledaenu neges CLICarlein. Y bathodynnau a’r sticeri oedd y pethau fwyaf poblogaidd ymysg y bobl ifanc, tra roedd yr oedolion yn hoffi’r beiros.

Amser am ein cyfweliad gyda Keith Towler, nawr ei fod wedi cael cyfle i gael profiad o’r diwrnod (ac wedi bod mewn derbyniad siampn yn l pob sn). Roedd Hannah fel tegan wedi’i weindio am ei bod hi’n caru’r Comisiynydd (roedd rhaid i mi gael hynny i mewn Han, mwah ha ha). Felly i ffwrdd a ni i’r stondin. Roeddwn i’n ffilmio tra roedd Hannah yn cyfweld y dyn (rydym yn gobeithio y bydd hwn ar CLIC yn fuan iawn).

Ni lwyddom i fynd i mewn i’r pafiliwn, gyda chymaint yn digwydd o gwmpas y maes. Fe geith hynny ddisgwyl tan ddiwrnod arall, a chofia ei fod ar y teledu bob nos. Felly, y ffordd gorau i orffen y dydd i mi ydy efo paned poeth neis a bisged (bysedd Viennese, dim ond y gorau).

Felly dyna fi, Liam neu Peter Piper, yn adrodd o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2011 yn Abertawe. Byddaf bendant yn dod yma eto.

I weld mwy o luniau o’r Eisteddfod edrycha ar ein halbwm Flickr ar ddiwedd pob dydd.

EISTEDDFLOGIAU
Dydd 1 Blog 1

Dydd 1 Blog 2

Dydd 2 Blog 1

Dydd 2 Blog 2

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl