Ffotograffwyr, Nid Terfysgwyr

By -
Dim Sylwadau

English version

Felly dyma ni. Rhyw fath o rant am rywbeth ddigwyddodd dros y Nadolig mewn canolfan siopa yng Nghaerdydd.

Dwi’n ysgrifennu hwn wrth i mi fynd yn ei flaen, dim wedi’i gynllunio, felly sori os dydy unrhyw beth ddim yn gwneud synnwyr.

Roedd hi’n wythnos cyn y Nadolig ac roedd fy mam, llystad, nain, dad a finnau wedi penderfynu mynd i siopa Nadolig.

Aethom i ganolfan siopa Dewi Sant 2 a gan fod dad efo anawsterau cerdded penderfynodd gymryd saib bach ac eistedd i lawr. Nawr, mae fy nhad yn arbenigwr mewn ffotograffiaeth – mae’n ffotograffydd proffesiynol wedi ymddeol ac roedd yn arfer rhedeg cwmni ei hun ac ati.

Mae’n mynd ‘i gamera i bobman gan mai dyma yw ei hobi dal i fod. Penderfynodd dynnu ychydig o luniau o’r addurniadau o’i gwmpas. Yn y cyfamser, roeddwn yn cerdded o’r siop HMV tuag at y siop Disney (tyrd r?an, ti’n adnabod fi erbyn hyn) pan welais dau o’r rheolwyr a dau blismon o’i amgylch.

Cerddais drosodd a dywedais “Esgusodwch fi, ydy fy nhad wedi gwneud rhywbeth o’i le?”

“Do” meddai un o’r plismyn. “Mae wedi bod yn tynnu lluniau, sydd yn erbyn y rheolau.”

“Ymm, ers pryd? Nid oes arwydd i fyny yma? Roedd yn tynnu lluniau o’r addurniadau nid tynnu gwn allan i saethu pobl.”

“Miss, byddwch yn ddistaw os gwelwch yn dda, rydym yn siarad gyda’ch tad, nid chi.”

Felly dyna fi wedi cau fy nheg am funud.

“Edrychwch hogiau, dwi wedi cadw fy nghamera, gawn ni adael pethau fel hynna?” meddai dad.

“Na, mae’n rhaid i chi ddod allan gyda ni i ni gael siarad gyda chi.”

“Pam fedrwch chi ddim gwneud hynny yma? Beth sydd mor wahanol am fynd tu allan?”

Dyna pan gychwynnodd nhw wylltio. Felly aethant a dad allan i ddweud wrtho ei fod wedi gwneud rhywbeth o’i le. Pam ddaeth yn l, nid oedd yn hapus o gwbl.

Y peth yw, roedd llawer o bobl yn tynnu lluniau gyda chameru arferol, ond dim ond am fod dad efo un mwy proffesiynol, pam mai ef gafodd y ffrae? Os nad ydynt yn hoffi lluniau yn cael ei dynnu yn y ganolfan oherwydd eu bod yn poeni am bethau fel paedoffilia, yna 1. Rho arwydd i fyny a 2. Paid rhoi ffrae i rai pobl ac nid eraill. Fe welsant bobl eraill yn tynnu lluniau a dweud dim. Felly pam pigo ar dad?

Hefyd, pan aethom allan, edrychais ar yr arwyddion ‘peidiwch ‘. Dydy ffotograffiaeth ddim arno o gwbl. Cymerais gamera fy nhad a chymryd llun ohono. Byddwn i yn ei ychwanegu at yr erthygl yma ond dydy dad ddim wedi ei lwytho i’r cyfrifiadur eto. O wel.

Mae pethau fel hyn wir yn fy ngwylltio. Dwi hefyd wedi cael ffrae am dynnu lluniau o fy nghefnder yn yr hen le campfa jyngl chwarae plant oedd yn arfer bod yn agos i ble roeddwn yn byw. Roeddent yn dweud nad oedd lluniau yn cael ei ganiatu. Beth, dwi ddim yn cael tynnu lluniau o fy nghefnder, oedd ar y pryd yn 6 oed, yn mwynhau ei hun?

Cwpl o ddiwrnodau yn l fe ddois ar draws y wefan yma, www.photographernotaterrorist.org a darllen y canlynol:

Mae ffotograffiaeth dan ymosodiad. Dros y wlad mae’n ymddangos fel bod unrhyw un sydd chamera yn cael ei dargedu fel potensial derfysgwr, bod hyn yn amaturaidd neu’n broffesiynol, yn ffotograffydd tirlun, pensaernol neu stryd.

Nid yn unig ydy hyn yn gyrydol o ryddid y wasg ond mae creadigaeth hanes gweledol cyfunol ein gwlad wedi’i ddiffodd gan ddeddfwriaeth gwrth-derfysgol wedi’i ddylunio i amddiffyn y dreftadaeth mae’n atal ni rhag cofnodi.

Dwi’n meddwl fod y dyfyniad yn 100% yn gywir ac ni ddylai pobl sydd yn tynnu lluniau gael eu trin fel hyn. Mae’r wefan yn parhau i ddweud:

Mae’r ymgyrch yma i bawb sydd yn gwerthfawrogi delweddau gweledol, nid ffotograffwyr yn unig. Mae’n rhaid i ni weithio gyda’n gilydd nawr i atal hyn cyn i ffotograffiaeth ddod yn rhan o hanes yn hytrach na ffordd o’i gofnodi.

Dwi’n meddwl fod dad yn mynd i gymryd rhan yn yr ymgyrch nawr a dwi’n meddwl dylai unrhyw ffotograffydd sydd wedi cael profiad tebyg gymryd rhan hefyd.

Dwi’n hoffi tynnu lluniau, cefais gamera Nikon gan dad Nadolig. Mae’n mynd i geisio cael fi ar gwrs ffotograffiaeth a dwi eisiau gallu gwella fy sgiliau (nid ydynt mor dda hynny nawr, ond efo help dad dwi’n gobeithio byddaf yn gwella.)

Dwi’n gobeithio na fydd rhywbeth tebyg i hyn yn digwydd i mi, ond os ydy ef, mae dad wedi dweud wrthyf i lawr lwytho ‘bust card’ o photographernotaterrorist.org/bust-card/. Dwi’n meddwl byddai unrhyw ffotograffydd yn ffeindio hyn yn fuddiol.

Ar y cyfan, dwi’n meddwl dylai pobl adael llonydd i ffotograffwyr. Ffotograffwyr ydynt, nid terfysgwyr.

Tudalennau Cyfraith a Hawliau

DELWEDD: Shermeee

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl