Fierce Headbutt – Wedi’i Wneud O Eto!

By -
Dim Sylwadau

English version

Mae’r erthygl hon wedi cyrraedd y rhestr fer categori Fideo’r Flwyddyn yng Ngwobrau CLIC 2011.

Dwi ddim yn gwybod os wyt ti wedi gweld yn y papurau newydd neu ar wefan RCT, ond mae fy ffrindiau a finnau yn ymddangos weithiau ynddynt ar l ennill gwobr am ein ffilmiau wedi’u creu yn Creu FfilmE3+ yn Ysgol Gyfun Treorci. Wel, fel arfer, mae pobl yn clywed ochr y stori sydd yn cael ei adrodd gan oedolion a phobl bwysig, ond byth ochr ni o’r stori. Felly roeddwn yn meddwl efallai y gallwn ni (neu fi ddweud y gwir, gan fod yr eraill yn brysur gyda TGAU a bywydau cymdeithasol yr ail un dwi ddim angen poeni llawer gormod amdano haha) ddweud ochr ni o’n straeon “llwyddiant”! Wel, yr un diweddaraf beth bynnag. O, a bydda’n well i mi ddweud, nid yw’n cael ei ysgrifennu fel y mae ar y gwefannau a’r papurau oherwydd, wel, ein hochr ni o’r stori ydyw!

Waeth i mi siarad am y ffilm ei hun i gychwyn a sut gwnaethom ei greu. Wel, rhag ofn ti heb glywed amdano, E3+ ydy cynllun sydd yn cael ei redeg gan Wasanaethau Pobl Ifanc yn Rhondda Cynon Taf. Mae’n darparu gweithgareddau allgyrsiol i bobl ifanc yn Rhondda Cynon Taf. Mae’n hwyl fawr. Creu Ffilm ydy’r gweithgaredd dwi’n gwneud ynghyd   disgyblion eraill, gan gynnwys Josephine, Matthew, Adam, Ben, Emily, Toby, Callum, Owen, Bronwyn ac ychydig o rai eraill. Llynedd, cafodd Creu Ffilm ei newid i weithgaredd wythnosol yn lle un sydd yn digwydd yng ngwyliau’r ysgol (pan ddarganfyddom hyn roeddem yn hapus iawn) ac am y sesiwn gyntaf, roeddem yn meddwl am syniadau ar gyfer ffilmio er mwyn dod i arfer gyda’r cameru unwaith eto. Roedd Owen eisiau creu gwatwar o ‘Ross Kemp On Gangs’ a byddai ef yn chwarae Ross Kemp (er bod ganddo lawer iawn o wallt a Ross Kemp ddim ond fel dywedais, dim ond lluchio syniadau o gwmpas oeddem ni) ac roedd Josie (dwi ddim am alw hi’n Josephine drwy’r adeg am nad yw’n hof o hynny ac nid oes neb yn ei galw yn hynny) a finnau am fod y gang (dim llawer o gang) a benderfynom roi ein teis o amgylch ein pennau a siarad fel ‘chav’ stereotypical, er, ni pharodd am hir. Roedd y ddau ohonom eisiau cael ein galw’n “Roxy” felly dywedais i fyddwn i yn Roxanne a gall hi fod yn Roxy. Dyna pryd daeth y chwiorydd Roxy yn fyw! Roedd yn funud o falchder i Josie a finnau gan ein bod yn hapus dros ben efo’n syniad! A’i ddim i mewn i ormod o fanylder gan mai dim ond syniad oedd hwn heblaw am y ffaith fod pawb wrth eu boddau gyda’r syniad o’r Chwiorydd Roxy, yn enwedig Josie a fi. Penderfynom ein bod eisiau defnyddio nhw yn y ffilm roeddem am ysgrifennu gan ein bod yn hoffi chwarae’r chwiorydd cymaint. Pan ddaeth yn amser i greu’r ffilm, roedd gennym gychwyn a diwedd cryf ac yna ffilmiwyd gwahanol fathau o sgetsau. Ni welodd rhai ohonynt golau’r dydd. Roedd rhai fel y Chwiorydd Roxy yn gwneud sioe dangos a siarad am gorff marw, un arall lle roeddent am newid a dod yn dda (wrth edrych yn l, gallwn weld pan fod hwnnw ddim wedi’i ddefnyddio gan fod diweddglo gwahanol cytunai pawb oedd yn llawer gwell!) ac mae’n debyg bod mwy wedi’u ffilmio ond nid ydym yn cofio! Roedd Ben yn ymddangos mewn mwy o’r golygfeydd nag eraill, a gwnaethom greu’r syniad o Fierce Headbutt, ar l golygfa ble mae’n ceisio stopio bod yn “nerd” a chadw rhan y bwlod drwy greu ei “arwr siwper” ac roedd y chwiorydd Roxy yn meddwl fod hyn yn ddoniol iawn, ac yn rheswm arall i fynd i fwlio Ben druan unwaith eto! Dwi ddim am sn am olygfeydd eraill nawr gan y byddai’n llawer rhy hir a ti’n debyg o fod yn colli diddordeb yn barod felly dwi am saethu yn fy mlaen i ar l y ffilmio a sn am y gwobrau rydym wedi’i ennill.

Yn hwyrach yn y flwyddyn, cawsom ein henwebu am Ffilm Fyr Gorau Prydain 2010 yng Ng?yl Ffilm Ieuenctid a Christion Rhyngwladol (enillom y teitl ar gyfer Ffilm Fer Gorau Prydain 2009 y flwyddyn cynt gyda’n ffilm gyntaf un, The Message). Roedd y digwyddiad gymerodd lle fis Awst yn llawer o hwyl! Cawsom wisgo i fyny a cherdded i lawr carped coch (bach iawn) i gael i mewn i’r adeilad. Cawsom fwyd tri chwrs (oedd ddim yn beth oeddwn wedi disgwyl. Fel llysieuwr cefais blt llawn madarch efo ychydig o datws. A nawr dwi’n gwybod mod i’n casu cacen coffi) a chawsom dag enwau am ble roedd rhaid eistedd (posh iawn! Cadwais un fi fel cofrodd fach. Yn enwedig gan fod nhw wedi ysgrifennu fy enw yn iawn!). Roedd y gwobrau yn wych a chawsom lawer o hwyl yn siarad a giglan a gweld beth oedd gan eraill i ddweud am eu ffilmiau buddugol.

Yr ail ?yl ffilm oedd eleni yng Ng?yl Ffilm Zoom 2011. Cawsom ein henwebu am Ffuglen Orau, ond collwyd. Roeddwn i yn iawn efo colli. Nid yw’n bosib ennill popeth! Ac roeddem wedi llwyddo beth bynnag am ei bod yn wych cael ein henwebu yn y lle cyntaf. Dyw rhai pobl ddim wedi mynd mor bell hynny! Ychydig wythnosau wedi’r gwobrau, cerddais i mewn i’r ysgol i glywed Matthew (rydym yn ei alw’n Moofie. Paid gofyn gan nad ydym yn gwybod. Felly os dwi’n teipio Moofie yn y dyfodol, ti’n gwybod am bwy dwi’n sn) yn dweud “Wyt ti wedi gweld nhw eto?” Edrychais arno’n syn yn meddwl ei fod yn cael munud bach od. Yna dywedodd wrthyf ein bod wedi ennill Comedi Gorau RCT a Chomedi Gorau Cymru. Roeddwn yn hapus dros ben ond yn ddryslyd dros ben gan nad oeddwn yn cofio ein bod wedi’n henwebu am unrhyw beth. Yn yr egwyl es i weld Hannah, ein cydlynydd E3+ yn Ysgol Gyfun Treorci. Dywedodd wrthyf am y gwobrau a sut doedd neb yn gwybod ein bod wedi cael ein henwebu, heb sn am ennill y wobr, nes oeddent wedi cael eu gyrru! Doeddwn i ddim yn poeni. Roeddwn mor hapus i fod wedi ennill y gwobrau. Profodd i mi mae’n rhaid bod gen i dalent am rywbeth wedi’r cwbl! (Fe wnes ddawns buddugoliaeth fach yn fy mhen, rhag ofn fod gen ti ddiddordeb). Yn y sesiwn ffilmio nesaf, cawsom dynnu ein lluniau ar gyfer y Rhondda Leader (dylai ti fod yn gweld y llun hwn efo’r erthygl yma. Fi ydy’r un efo’r wobr fach a Callum sydd yn gwneud wyneb gwirion. Dywedwyd wrthym am waeddi buddugoliaeth felly fe wnaethom).

Rydym mor hapus a gorawenus i fod wedi ennill y gwobrau yma i gyd ac mor ddiolchgar o gael y cyfle i wneud ffilmiau fel hyn efo’n gilydd. Fe fydd yn anodd iawn flwyddyn nesaf  gan fydd y mwyafrif ohonom ym mlwyddyn 11 a rhai ddim yn dod yn l ar l TGAU. Os dwi’n mynd i’r chweched, dwi’n gobeithio caf barhau i gymryd rhan yn Creu Ffilm gan ei fod yn gymaint o hwyl ac yn gyfle gwych! Hoffwn ddiolch i Wasanaethau Pobl Ifanc, E3+ a Hugh a Rob, ein tiwtoriaid ffilmio, am wneud popeth yn bosib. Rydym yn caru chi’ch dau! Gobeithio byddwn yn parhau i grau ffilmiau grt a gweld nhw’n cyflawni nifer o bethau!

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl