I Fod Yn Drawsrywiol

By -
Dim Sylwadau

English version

Tyfu i fyny yn meddwl dy fod di’n wahanol, neu dy fod di’n sl, ond yna ti’n cysidro efallai mai rhywbeth dros dro ydyw.

Sut, heb y cymorth cywir, gallet deimlo yn isel ac ar ben dy hun.

Tyfais i fyny rhan amlaf ar ben fy hun gydag ychydig iawn o ffrindiau gan fy mod yn ei chael yn anodd esbonio i eraill am fy nheimladau.

Ond sut mae hogyn sydd efo cefnderoedd a theulu efo cefndir codi pwysau yn gallu esbonio ei fod yn teimlo’n ferchetaidd?

Yn ifanc iawn, sut fyddet ti’n gwybod beth ydy’r termau hyn neu beth ydy’r gwir ystyr?

Faint ohonoch sydd yn gwybod beth ydy’r gwahaniaeth rhwng trawswisgwr (transvestite), trawsrywiol (transsexual neu transgender) a rhyngryweddol (gender queer)? Wyt ti hyd yn oed yn ymwybodol o ystyr unrhyw un? Dwi’n tybio fod y rhan fwyaf o bobl yn meddwl am hyn i gyd fel Brenhines Ddrag neu Frenin Drag. (Mae drag yn gwisgo fel merch, drab fel bachgen.)

Ond ar l ymchwilio i mewn i’r pwnc pan yn y coleg fe sylwais fy mod yn drawswisgwr ac efallai yn drawsrywiol. Er, wedi goruchwyliaeth feddygol fe ddois i sylwi fy mod yn drawsrywiol, gan fy mod eisiau marw fel benyw, er bod fy hyder yn isel.

A byddaf, fe fydda i yn gwisgo y ffrog i’m mhriodas ac fel bob merch dwi wedi bod yn siopa am y ffrog berffaith am y pum mlynedd diwethaf ac wedi penderfynu mai Alfred Angelo ydy’r dylunydd i mi.

Felly, sut beth ydy bod yn drawsrywiol?

Wel mae fy rhyw (organau atgenhedlu) yr un peth ag yr oedd, ond mae’n cael yn y ffordd ychydig wrth ddysgu sut i ymdopi, ac mae cuddio amryw lympiau ar dy gorff yn gallu bod yn ddiflas.

Yr afal Adda ydy’r peth sydd yn creu mwyaf o drafferth, er mai sgarffiau sydd orau, ond pan wyt ti’n cael newid dy lais gyda llawdriniaeth gallent sleisio’r afal i lawr. (Gyda llaw, maent yn gwneud hyn tra ti’n effro. Gan fy mod i yn troi’n wyn wrth weld gwaed, fydda i ddim yn gwneud hyn yn y dyfodol agos).

Dwi dal i dreulio’r rhan fwyaf o fy mywyd fel dyn hyll, ond dwi ddim ofn siopa, trio dillad merched mewn siopau na mynd i gael triniaeth fenywaidd tra wedi gwisgo fel dyn, fel triniaeth dwylo. Dwi’n dueddol o wneud hyn gan ei fod yn ymlacio fi. Gyda llaw, mae’n anghyfreithlon i siop wrthod pobl drawsrywiol unrhyw driniaeth fenywaidd neu wrywaidd.

Mae’r heddlu wedi bod yn gynorthwyol iawn drwy ddarparu cyngor cyfreithiol ar amryw faterion, ond mae’r holl adnodd wedi’i selio ar elusen gan nad oes gan yr heddlu’r atebion o gwbl ar bynciau trawsrywiol, felly www.gires.org.uk ydy fy ffrind bach i.

Dwi wedi dioddef o ddifrodaeth gan deulu a dieithrion. Mae pobl wedi cwyno i’r heddlu am fy mod yn defnyddio toiledau’r merched, ond yn cael fy ystyried fel merch mae gen i’r hawl i ddefnyddio cyfleusterau merched felly fel arfer dydy’r heddlu’n gwneud dim.

Darllena’r dogfennau ar GIRES am wybodaeth bellach. Bechgyn cysidrwch hyn: os fydda ti’n gweld merch yn mynd i doiledau’r bechgyn, fyddet ti’n poeni? Na, dwi ddim yn meddwl.

Mae camdriniaeth drawsrywiol yn ddifrifol ac yn drosedd. Dim ond pobl ydym ni sydd yn gwybod sut beth ydy bod yn ferch ac yn fachgen.

Ffrogiau yntau trowsus?

Yn bersonol hoffwn wisgo ffrog ddawns bob dydd o’m mywyd ond nid yw arian yn caniatu hyn, a ni fedraf wisgo’r un ffrog yn sicr? Byddwn angen o leiaf 365 ohonynt.

Byddaf yn gwisgo’n briodol i’r achlysur, beth bynnag sydd yn teimlo’n gyffyrddus bryd hynny. Mae bod yn ferch mewn parti yn gwneud i mi deimlo’n arbennig gan fod ni enethod yn ddel ac yn lliwgar tra mae’r hogiau yn ddu a gwyn diflas. Ia, peth da nad ydw i’n ddyn.

Ond, yn syml, dwi eisiau byw fy mywyd fel merch, dim byd arbennig, er dwi yn casu gemwaith. Dwi ddim yn gwisgo oriawr hyd yn oed. Ond gan fy mod eisiau bod yn ferch arferol sydd yn caru pinc (lliw, dwi’n hoffi cerddoriaeth glasurol) mae’n rhaid i mi fod yn ofalus beth fyddaf yn gwisgo.

Gyda chorff dynol, yn naturiol mae fy sip i’n wrywaidd, ond dwi yn eithaf lwcus fod gen i ganol bach. Mae fy ysgwyddau yn llydan, felly mae cyfrannedd fy nghorff yn od. Y steil iawn i mi ydy cafftan neu dopiau llac, gan gallaf edrych yn fenywaidd.

A nawr esgidiau? Mae’r pethau hyn mor od yn y ffaith fod y maint yn amrywio cymaint. Nid allaf ddarganfod maint gallaf ddweud yn bendant sy’n ffitio. B?ts: Gallaf gymryd maint 7, trainers 10, pympiau 8, steil Ugg 7-9. Felly hogiau, rydych chi’n ei chael yn hawdd gydag esgidiau.

Mae maint 10 yn rhai dynion i fod yr un peth ag yn rhai merched ond dyw e ddim. Dwi’n faint 9 i fod ond mae fy nhraed yn amrywio rhwng pedwar maint gwahanol.

Mae’r ffordd mae pobl yn ystyried fi yn fy nigalonni gan mai dim ond eisiau pasio fel merch ydw i. Mae gwallt hir yn helpu ond dim dyna ydyw. Mae merch mewn dillad dyn yn dal i edrych fel merch, tra dwi’n edrych fel dyn. A dyma pam felly ti’n gweld rhai pobl drawsrywiol gwryw i fenyw yn gwisgo dros ben llestri neu yn gwisgo steil fwy gothig.

Dwi ddim yn Goth, dim diolch, Goth-syber efallai. Felly bydd y ffordd dwi’n gwisgo yn cyfieithu yn sut mae pobl yn fy nghanfod. Rydym yn gweld ar y newyddion bob hyn a hyn pan mae pobl drawsrywiol (gwrywaidd i fenywaidd fel arfer) yn cael eu bwlio ac weithiau, fel yn ddiweddar, yn cael eu lladd am fod yn beth ydynt. Pam? Dim ond nam genetig yn ystod creadigaeth ein corff benywaidd ydyw. Mae ein hymennydd yn fenywaidd, mae hynna yn gywir, ond gwnaed smonach o’n cyrff yn ystod y broses cynhyrchu.

Beth fydd hormonau yn gwneud?

Mae’r pethau bach yma sydd fel arfer yn cael eu gwneud o biso ceffyl yn gallu gwneud popeth neu ddim byd.

Gallent efallai neu efallai ddim gwneud rhywbeth. Ond ran amlaf yn gwneud rhywbeth.

O wryw i fenyw

  • Llais – dim gwahaniaeth o bwys.
  • Adeiladwaith asgwrn – gallai newid a hyd yn oed newid sip, efallai bydd fy nghlun dyfu allan, mae merched yn dueddol o fod hefo esgyrn mwy cryf a gwell mr esgyrn, y rheswm, yn l pob tebygrwydd, pam eu bod yn byw’n hirach.
  • Bronnau – gall gymryd hyd at 5 mlynedd iddynt ffurfio’n llawn a brifo fel uffern.
  • Organau Cenhedlu – gall grebachu heb ei wisgo. Ond bydd dy allu i atgenhedlu yn diflannu.
  • Croen – fe ddylai ddod yn fwy clir gyda llai o acne.
  • Gwallt – dylai fod yn fwy glan.

O fenyw i wryw

  • Tyfu blewiach/barf
  • Cyhyrau – yn dod yn fwy gwrywaidd, mae codwyr pwysau benywaidd weithiau yn cymryd hormonau gwrywaidd gan fod steroidau yn anghyfreithlon mewn rhai cystadlaethau.
  • Gwallt a chroen – seimllyd efo mwy o debygrwydd cael acne

Loud and Proud: Darpariaeth Ieuenctid LHDT Caerdydd Cardiff

Proffil: Loud & Proud

Siarad Gyda Meic

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl