Prifysgol

Updated:
Dim Sylwadau

Addysg Uwch

Mae addysg uwch yn golygu llawer mwy na dim ond astudio am radd, mae’n gyfle i gwrdd â phobl newydd, dysgu i fyw’n annibynnol a manteisio ar ystod eang o gyfleoedd newydd.

Dydy ennill gradd ddim yn golygu y byddet ti’n cael swydd sy’n talu’n dda yn awtomatig, ond mae ymchwil wedi dangos bod gan raddedigion gyfraddau diweithdra is ac yn ennill cyflogau uwch na’r rhai â chymwysterau is ar gyfartaledd. Mae graddedigion hefyd yn dueddol o ddatblygu yn eu gyrfaoedd yn gyflymach. Felly byddai’n ymddangos bod mynd i’r brifysgol yn syniad da o ran cyfleoedd gyrfa yn y dyfodol.

Os wyt ti’n ystyried gwneud cais i brifysgol, bydd rhaid ystyried pa bwnc neu gyfuniad o bynciau hoffet ti eu hastudio a ble hoffet ti astudio. Rhaid ymchwilio ac edrych ar wahanol Brifysgolion cyn gwneud penderfyniad. Yn aml bydd prifysgolion yn cynnal diwrnodau agored. Os oes modd i ti fynd i ddiwrnod agored, rydyn ni’n argymell yn fawr dy fod ti’n mynd.

Mae addysg uwch yn brofiad gwbl wahanol i addysg ysgol neu goleg, mae disgwyl llawer mwy oddi wrthot ti.  Bydd tiwtoriaid yn rhoi arweinyddiaeth, ond ti sy’n gyfrifol am fynychu, am ddysgu, cwrdd â therfynau amser a rheoli dy amser.

Bydd hefyd angen i ti ystyried sut y byddi di’n talu dy ffïoedd, ac os wyt ti’n dymuno byw oddi cartref wrth astudio. Gan ddibynnu ar amgylchiadau personol, mae gan y rhan fwyaf o bobl yr hawl i wneud cais am gymorth ariannol er mwyn eu helpu nhw i dalu am eu hastudiaethau. Cer i’r adran Cyllid Myfyrwyr (link) am ragor wybodaeth ynghylch ochr ariannol y Brifysgol.

Mae modd cael cyngor o’r adran yma ar sut i baratoi ar gyfer y Brifysgol a chael gwybodaeth ar wneud ceisiadau, cyfweliadau, cyllid, ac astudio tramor.

The Student Room’s A-Z of universities

Gwybodaeth oddi wrth Wales.com ynghylch astudio yng Nghymru

The Complete University Guide

Os nad wyt ti wedi dod o hyd i’r hyn rwyt ti’n chwilio amdano, ac os hoffet ti drafod unrhyw beth ymhellach, anfona e-bost at info@wicid.tv. Fel arall, gallet ti ofyn unrhyw beth i Nain Wicid!

Gwneud Cais

Gall wneud cais am le mewn prifysgol fod yn broses hir, ac mae’n bwysig gwneud ymchwil a chymryd digon o amser i gael popeth yn iawn.

Mae’r mwyafrif o gyrsiau ar gyfer gradd llawn amser, Gradd Sylfaen a chyrsiau Diploma Cenedlaethol Uwch yn cael eu gwneud drwy UCAS – y Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau. (Fel arfer bydd ceisiadau am gyrsiau rhan-amser yn cael eu gwneud yn uniongyrchol i’r sefydliad). Mae pob cais am fynediad i gyrsiau a gynigir mewn prifysgolion a cholegau yn y DU bellach yn cael eu gwneud ar-lein gan ddefnyddio Apply.

 • Mae hyn ar gael o wefan UCAS sy’n cynnig system ymgeisio ar-lein sy’n ddiogel a doedd dim rhaid ei gosod ar dy gyfrifiadur. Mae hyn yn golygu bod modd i ti gwblhau ffurflen ar gyfrifiadur a bydd yn cael ei hanfon at UCAS drwy’r we.
 • Mae gan Apply ganllawiau llawn a gwybodaeth ar-lein.
 • Os wyt ti mewn ysgol neu goleg, byddi di hefyd yn derbyn canllaw ‘Applying Online’.

Mae gan wefan Gyrfa Cymru yr holl help a chyngor sydd eu hangen ynghylch gwneud y cais gorau posib, gan gynnwys terfynau amser ac awgrymiadau ar ysgrifennu datganiad personol.

Ganllaw ‘Studential’ ar ysgrifennu datganiad personol

UCAS

Canllaw ‘Studential’ ar wneud ceisiadau i brifysgolion

Canllaw ‘The Mix’ ar wneud ceisiadau i brifysgolion

Cyfweliadau Addysg Uwch

Mae cyfweliadau ar gyfer Prifysgolion yn llai cyfarwydd nawr nag yn y gorffennol. Gan ddibynnu ar y brifysgol a’r cwrs rwyt ti wedi dewis, efallai na fyddi di’n cael cyfweliad ond yn hytrach yn cael dy ddewis ar sail beth sydd yn dy ffurflen gais. Serch hynny, mae rhai prifysgolion yn cyfweld â nifer o ymgeiswyr. Bydd cyrsiau sy’n cynnwys meddygaeth, nyrsio ac addysgu yn sicr o gael cyfweliad.

Efallai na fydd llawer o leoedd ar rai cyrsiau, felly mae prifysgolion yn ceisio dewis y bobl y maen nhw’n meddwl a fydd yn cael y canlyniadau gorau posib. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gofidio wrth feddwl am gyfweliad, ond bydd paratoi yn helpu tawelu dy feddwl.

Dyma rai awgrymiadau:

 • Dylet ti feddwl am y cwrs rwyt ti wedi gwneud cais amdano. Pam ddylen nhw dy ddewis di? Pam wyt ti wedi dewis y cwrs hwnnw yn benodol?
 • Ceisia ddod o hyd i wybodaeth am y brifysgol – meddylia am pam wyt ti wedi dewis y brifysgol yna ar gyfer dy astudiaethau, a meddylia am yr atebion gallet ti roi os bydd y cwestiwn yn codi. Byddai’n well gan y rhan fwyaf o brifysgolion feddwl mai eu henw addysgol da sydd yn denu myfyrwyr – nid bod y lleoliad yn gyfleus!
 • Dylet ti baratoi dy gwestiynau dy hun ar gyfer y cyfweliad. Mae gofyn cwestiynau yn dangos dy fod ti wedi meddwl am y cwrs a’r hyn y mae’n ei olygu.
 • Siarad yn glir, ac osgoi atebion syml ‘ie’ neu ‘na’. Maen nhw’n gofyn cwestiynau er mwyn dod i dy nabod di!
 • Os nad wyt ti’n llwyddo i ennill lle, rhaid cofio bod gwrthod yn rhan o fywyd a does dim angen dy gosbi dy hun – bydd gwersi i’w dysgu o’r profiad. Dydy clywed ‘na’ oddi wrth un brifysgol ddim yn golygu ‘na’ oddi wrth bob prifysgol!

Callaw ‘Which’ ar baratoi am gyfweliad.

Questions for you to ask at a university interview

Canllaw ‘The Mix’ ar gyfweliadau prifysgol

Cyrsiau Clirio

Clirio yw’r broses ar gyfer pobl sydd ddim wedi derbyn cynnig am le mewn prifysgol erbyn diwedd mis Awst. Bydd y bobl yn ceisio gweld pa brifysgolion a cholegau sydd â lleoedd gwag.

Mae’r broses o glirio yn agored i’r rhai sydd:

 • Ddim wedi derbyn cynnig o’u cais gwreiddiol
 • Yn gwrthod pob cynnig o’u cais gwreiddiol
 • Yn gwneud cais hwyr – ar ôl 30 Mehefin
 • Wedi cael eu gwrthod gan eu cynigion cyntaf ac ail

UCAS’s How to Use Clearing

The NUS Guide to Clearing

Canllaw ‘Studential’ am y broses o glirio

Adran ‘The Student Room’ ar y broses o glirio

Os wyt ti wedi cael canlyniadau gwell nag oeddet ti’n disgwyl a hoffet ti ail-ystyried dy ddewisiadau prifysgol, un dewis sydd ar gael i ti yw Addasu. Mae canllaw UCAS am y broses Addasu ar gael yma.

Bywyd Myfyrwyr

Bydd bywyd myfyrwyr yn wahanol iawn i unrhyw beth rwyt ti wedi’i brofi o’r blaen, yn enwedig os wyt ti wedi dewis mynychu prifysgol sydd yn bell o dy gartref a dyma’r tro cyntaf i ti ‘symud allan’.

Mae’n debyg y byddi di’n teimlo’n gyffrous ac yn ofidus ar yr un pryd. Byddi di’n cwrdd â phobl newydd, yn dysgu sut i fyw’n annibynol, rheoli dy gyllid myfyrwyr a sut i fod yn gyfrifol wrth wario arian personol, tra hefyd yn dechrau cwrs newydd a fydd yn para am yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Dyma dudalen ‘The Complete University Guide’ ar baratoi ar gyfer y brifysgol

Canllaw yr ‘NUS’ am ymgartrefu yn y brifysgol

Barn myfyrwyr ar fywyd myfyrwyr ar fforwm ‘The Student Room’s University Life’

Astudio Tramor

Mae byw ac astudio tramor yn ffordd wych o ehangu gorwelion a dysgu sgiliau defnyddiol fel ieithoedd.

Bydd rhai prifysgolion yn cynnig cyrsiau lle mae modd astudio am flwyddyn mewn prifysgol tramor. Mae hefyd yn ffordd dda o wybod sut fywyd byddai gyda ti mewn gwlad arall pe baet ti’n ystyried symud.

Mae yna rai pethau y dylet ti eu hystyried:

 • Oes digon o sgiliau iaith gen ti er mwyn ymdopi yn y wlad?
 • Beth fydd y gost?
 • Wyt ti’n ddigon annibynol i fyw mewn gwlad tramor?

Dylet ti gymryd mantais ar yr holl gyfleoedd sydd ar gael, ond mae’n rhaid sicrhau dy fod ti wedi meddwl am bopeth yn glir yn gyntaf.

Bydd rhagor o wybodaeth am Fyw Tramor yn ein hadran ‘Dy Fyd’.

Why Study Abroad

Canllawn cyflaen ‘Prospect’ am astudio tramor

StudyAbroad.com

Mae Erasmus+ yn rhaglen Undeb Ewropeaidd sy’n annog myfyrwyr Prydain i astudio dramor. Dyma’r wefan.

Erasmus+

Cyllid Myfyrwyr

Mae cost prifysgol yn ffactor enfawr pan ddaw i benderfynu p’un ai i astudio am radd neu beidio. Mae yna lawer o bethau i’w hystyried, ac nid chwarae bach yw’r penderfyniad. Cyllid Myfyrwyr Cymru yw’r cwmni a fydd yn talu dy grantiau, benthyciadau myfyrwyr neu fwrsariaethau ar ran Llywodraeth Cymru. Bydd diweddariadau rheolaidd ar eu tudalen Twitter @SF_Wales a’u tudalen Facebook yma

Student finance explained

Canllaw ‘Which’ am gyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr o Gymru

The Complete University Guide’s budgeting advice

Rhywbeth i ddweud?