Diwrnod 2

Updated:
Dim Sylwadau

Diwrnod 2 

Croeso nol! Gobeithio, roedd pawb o’r farn bod y gweithgaredd GML yn ddefnyddiol fel ffordd o ddechrau cydnabod pa rolau a pha ddiwydiannau sy’n debygol o fod galw mawr amdanynt ac felly’n cynnig llawer o gyfleoedd dros y blynyddoedd i ddod. Os hoffech chi ddarganfod mwy am y GML a’r sectorau blaenoriaeth yn Ne Ddwyrain Cymru, dyma rai adnoddau defnyddiol; – 

Gweithgaredd llesiant heddiw yw’r ‘Cynllun Cryfderau’. Bydd y Cynllun Cryfderau yn eich helpu i nodi’ch cryfderau unigryw eich hun, nodi cryfderau yr hoffech eu defnyddio’n amlach a dylunio cynllun ar gyfer gwneud hyn. Mae deall eich cryfderau nid yn unig yn ddefnyddiol ar gyfer nodi rolau a gyrfaoedd a allai fod yn cyfateb orau i chi, ond mae hefyd yn arbennig o ddefnyddiol wrth lenwi ffurflenni cais neu fynd i gyfweliadau gan fod cyflogwyr eisiau clywed am yr hyn y byddwch chi’n dod ag ef i’r blaid.

Cynllun Cryfderau Adnoddau

Gwesteion heddiw yw; – 

Chris Rowe – Uwch Ymarferydd Gweithiwr Cymdeithasol (Prosiect Miskin) 

Mae gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn cael sylw rheolaidd ar y newyddion ac maent wedi dod yn llawer mwy amlwg oherwydd effeithiau’r Pandemig Coronavirus. Mae Chris yn Weithiwr Cymdeithasol profiadol yng Nghyngor RhCT a bydd yn gallu rhannu ei fewnwelediad i’r sector a rhoi rhywfaint o wybodaeth bellach i chi am sut mae diwrnod ym mywyd gweithiwr cymdeithasol yn edrych. 

Charlie Phillips – Swyddog Graddedig 

Mae Charlie yn rhan o Gynllun Graddedigion Cyngor RhCT ac mae wedi ymuno â ni yng nghanol y pandemig. Yn ogystal â newid y rhan fwyaf o’i staff i weithio gartref, roedd y Cyngor hefyd yn cydnabod bod angen dulliau newydd arnom o greu a rhannu gwybodaeth gyda’n preswylwyr a dyna lle mae Charlie yn dod i mewn! Fel fideograffydd, rôl Charlie yw dychmygu, cynllunio a chreu cynnwys ar gyfer y Tîm Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant. Mae rolau mewn Creadigol a Digidol yn tyfu’n gyflym ac mae cwmnïau bob amser yn chwilio am sgiliau a syniadau newydd i’w helpu i sefyll allan o’r dorf. Darganfyddwch sut y cafodd Charlie ei rôl heddiw. 

Profion Diagnostig a Gweithgaredd Proffil Swydd 

Mae’r ffocws ar gyfer heddiw ar ddechrau nodi opsiynau a gyrfaoedd posibl yn barod ar gyfer penderfynu gadael yr ysgol. P’un a ydych chi ym Mlwyddyn 10, 11, 12, 13 neu eisoes wedi gadael yr ysgol, ar ryw adeg bydd yn rhaid i chi wneud rhai penderfyniadau pwysig ynghylch y cyfeiriad yr hoffech i’ch bywyd a’ch gyrfa ddechrau mynd. Efallai bod gan rai ohonoch syniadau cryf am yr hyn yr hoffech chi ei wneud, ond i lawer ohonoch fe allai’r penderfyniad hwn ymddangos yn frawychus ac yn llethol … ac mae hynny’n iawn. Yn ffodus, mae yna nifer o adnoddau allan yna a all ddechrau nodi gyrfaoedd posib yn seiliedig ar eich cymeriad a’ch personoliaeth, gelwir y rhain yn brofion diagnostig. Ewch i’r gweithgaredd profion diagnostig a proffil swydd. 

Sesiwn Gwybodaeth Rhieni a Gwarcheidwaid

Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i rieni a gwarcheidwaid o’r gwahanol opsiynau sydd ar gael i ddisgyblion pan fyddant yn gadael addysg statudol. Bydd y sesiwn yn archwilio llwybrau gan gynnwys prentisiaethau, coleg a phrifysgol yn ogystal ag edrych ar Wybodaeth y Farchnad Lafur ar gyfer De Ddwyrain Cymru, gan daflu goleuni ar feysydd diwydiant sy’n debygol o dyfu yn y blynyddoedd i ddod. 

Fideos Diwrnod 2:

Naomi John – Gweithiwr Cymdeithasol

Steffan Griffiths – Fideograffydd a Marchnatwr

 

Gwiriwch i mewn eto yfory am Ddiwrnod 3! 

Rhywbeth i ddweud?