Diwrnod 3

Updated:
Dim Sylwadau

Diwrnod 3 

Helo bawb! Mae gweithgaredd llesiant heddiw yn ymwneud â ‘Archwilio Straen’. Gellid dadlau bod gan bob un ohonoch fwy o reswm i gael eich pwysleisio na llawer o’ch rhagflaenwyr o ystyried yr hyn sydd wedi digwydd o ganlyniad i’r pandemig. Fodd bynnag, mae deall beth yw straen, beth sy’n achosi straen i ni yn bersonol a sut y gallwn ddelio â’r straen hwnnw yn hanfodol nid yn unig yn y gweithle ond hefyd yn ein bywydau beunyddiol. 

Adnoddau Archwilio Straen 

Bydd y mwyafrif o bobl, ar gyfartaledd, yn cael o leiaf 12 swydd yn ystod eu hoes. Gall hyn fod am nifer o resymau; mwy o arian, haws teithio neu weithio o bell i gwmnïau rhyngwladol, mwy o alw am sgiliau. Felly, mae’n bwysig nad ydym o dan unrhyw gamargraffau bod angen inni ddod o hyd i’n swydd ddelfrydol cyn gynted ag y byddwn yn gadael yr ysgol. Mewn gwirionedd, gallai eich swydd ddelfrydol pan fyddwch chi’n gadael yr ysgol fod yn wahanol iawn i’ch swydd ddelfrydol yn 25 neu 30 oed. Defnyddiwch eich amser yn ddoeth a rhoi cynnig ar nifer o wahanol feysydd gwaith tra byddwch chi’n cael y cyfle. Gall profiad gwaith, interniaethau, swyddi dramor a gwirfoddoli i gyd roi mewnwelediadau i amrywiol sectorau a rolau. 

Efallai y bydd llawer ohonoch yn teimlo nad oes gennych unrhyw syniad, ond mae hwn yn amser perffaith i ddechrau archwilio’ch opsiynau. Defnyddiwch yr Archwiliwr Gyrfa i ystyried beth rydych chi ei eisiau a beth yw’r llwybr gorau sydd ar gael. Trosolwg byr iawn o’ch opsiynau, gan gynnwys; – 

Addysg Bellach – P’un a yw hwn yn Lefel A, yn Gwrs Coleg neu’n Radd Prifysgol mae’n bwysig ystyried beth yw eich nod terfynol ac a ydych chi’n dewis y cymhwyster cywir ar gyfer yr hyn rydych chi am ei wneud yn y pen draw. Mae angen graddau penodol ar lawer o yrfaoedd (e.e. Gwaith Cymdeithasol, Addysgu, Meddygaeth a Nyrsio) felly mae’n hanfodol eich bod chi’n gwneud eich ymchwil yn eich dewis yrfa. 

Blwyddyn Fwlch / Byd Gwaith – Ar ôl treulio’ch bywydau cyfan ym myd addysg, efallai y bydd rhai ohonoch chi’n teimlo eich bod chi am roi cynnig ar rywbeth newydd a mynd allan i fyd gwaith. P’un a yw hwn yn waith â thâl, yn gwirfoddoli neu’n rhaglen strwythuredig (e.e. interniaeth) bydd hyn yn rhoi profiad hanfodol i chi ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol. Cofiwch, gallwch chi bob amser fynd yn ôl i’r coleg neu’r brifysgol ar ôl i chi ddod o hyd i rywbeth rydych chi’n angerddol amdano. 

Prentisiaeth – Mae hwn wedi dod yn ddewis poblogaidd iawn i ymadawyr ysgol gan ei fod yn cynnig cyfle i barhau i ddysgu tra hefyd yn cael eu talu ac yn gweithio i gwmni. Mae’n bwysig deall bod prentisiaethau ar gael ar wahanol lefelau a bydd y cymwysterau sy’n ofynnol i fynd ar y gwahanol lefelau yn amrywio, er y bydd llawer o brentisiaethau yn cynnig cyfle i symud ymlaen trwy’r lefelau. Mae cystadleuaeth bob amser yn uchel am y cyfleoedd hyn ac nid ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed yn unig y maent, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud pethau sy’n gwneud ichi sefyll allan o’r dorf (fel Rhaglenni Profiad Gwaith Rhithwir); – 

  • Lefel Sylfaen (Lefel 2)
  • Prentisiaeth (Uwch / Safonol) (Lefel 3)
  • Prentisiaeth Uwch (Lefel 4)
  • Prentisiaeth Lefel Gradd (Lefel 5+)

Gwesteion heddiw yw; – 

Corbin Bishop – Gweithiwr Proffesiynol Cyfeirio Ymarfer 

Mae Corbin wedi symud yn llwyddiannus o fod yn gynorthwyydd canolfan hamdden achlysurol i fod yn weithiwr proffesiynol atgyfeirio ymarfer corff ac mae bellach yn gweithio gydag ystod o unigolion a grwpiau i’w cefnogi i wella eu bywydau trwy ymarfer corff a byw’n iach. Yn ystod ei yrfa, mae Corbin hefyd wedi gweithio o fewn campfeydd y ganolfan hamdden ac wedi cwblhau ei gyrsiau hyfforddiant personol lefel 2 a’i lefel 3 er mwyn cyrraedd ei swydd bresennol. Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio a lefelau gordewdra ar lefelau pryderus, mae’n debygol y bydd galw mawr am rolau ym maes iechyd a ffitrwydd. 

Molly James – Marchnata 

Mae Molly yn Swyddog Marchnata a Phrosiectau gyda Chyngor RhCT ac mae’n gweithio’n agos gyda’r Tîm Vision Products i dynnu sylw a hysbysebu’r gwaith maen nhw’n ei wneud a’r cynhyrchion maen nhw’n eu creu.
Mae
marchnata wedi dod yn faes o dwf cyflym ar draws Dde Ddwyrain Cymru gan groesi i sawl sector arallmegis TGCh a Diwydiannau Creadigol. 

Yn dilyn ymlaen o’r profion diagnostig a’r gweithgareddau proffilio swyddi ddoe, gobeithio bod rhai syniadau wedi dechrau ffurfio mewn perthynas ag opsiynau posib ar ôl addysg. Nid yw hyn byth wedi’i osod mewn carreg, hyd yn oed ar ôl i chi fod mewn swydd, a bod gennych ryddid bob amser i newid eich meddwl. Fodd bynnag, mae’n ddefnyddiol dechrau gosod rhai nodau i sicrhau eich bod yn cymryd camau tuag at eich digwyddiad nod terfynol os nad ydych yn siŵr beth yw’r nod hwnnw ar hyn o bryd. 

Gyda hynny mewn golwg, mae a wnelo gweithgaredd heddiw â Gosod Nodau. Gall gosod nodau fod yn ymarfer defnyddiol iawn ar gyfer cynllunio’r hyn sydd angen i chi ei wneud er mwyn bod yn llwyddiannus a hefyd am ddal eich hun yn atebol i’r cynllun hwnnw.
Nawr, cymerwch amser i gwbwlhau’r Gweithgaredd Gosod Nodau SMART. Yn dilyn hyn, ysgrifennwch lythyr at eich hunan yn y dyfodol, yn amlinellu’r hyn yr oeddech chi’n gobeithio ei gyflawni erbyn hynny trwy wefan FutureMe. Gall eich llythyr fod mor fanwl ag y dymunwch cyn belled â’i fod yn amlinellu’r nodau yr ydych yn gobeithio eu cyflawni erbyn y dyddiad a ddewiswyd gennych.  

Cyflwyniad Rhieni: cliciwch yma

Fideos Diwrnod 3:

Corbin Bishop – Atgyfeirio Ymarfer Corff

Dewi White – Gweithredwr Cynhyrchu

Gwiriwch i mewn eto yfory am Ddiwrnod 4! 

Rhywbeth i ddweud?