Diwrnod 4

Updated:
Dim Sylwadau

Diwrnod 4 

Ac rydyn ni’n ôl! Gelwir gweithgaredd llesiant heddiw yn ‘uchafbwyntiau ac isafbwyntiau’ a bydd yn ein helpu i edrych yn ôl a myfyrio ar y profiadau cadarnhaol yn ein bywydau. Trwy nodi’r gweithgareddau a’r profiadau sy’n annog positifrwydd yn ein bywydau, gallwn roi mwy o ymdrech i ganolbwyntio ein hegni ar y pethau hyn yn y dyfodol.

Adnoddau Uchafbwyntiau ac Isafbwyntiau 

Nawr ein bod ni wedi edrych ar y swyddi a’r diwydiannau sy’n debygol o dyfu, nodi rolau yn seiliedig ar ein personoliaethau a gosod rhai nodau mewn perthynas â sut rydyn ni’n mynd i gyrraedd yno, mae’n bryd dechrau meddwl am y graean bras! 

I fod yn llwyddiannus gydag unrhyw swydd, mae’n fwy na thebyg y bydd yn rhaid i chi feddu ar sgiliau cyflogadwyedd da! Dyma’r sgiliau sy’n gwneud i chi sefyll allan wrth fynd am swyddi, pethau fel; sgiliau cyfweld, sgiliau cymhwyso, cyfathrebu, rheoli amser, sgiliau trefnu. Mae’r rhestr yn mynd ymlaen! Byddwn yn archwilio sgiliau cyflogadwyedd yn nes ymlaen. Yn gyntaf, ein gwesteion am y diwrnod. 

Andrew Wilkins – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol 

Mae Andrew yn arwain maes gwasanaeth cyfreithiol helaeth ac amrywiol iawn y Cyngor. Fel sefydliad, mae gan Gyngor RhCT gymaint o wahanol feysydd gwaith sydd yn ei dro yn gofyn am sawl maes cyfraith gwahanol. Mae adran Andrew yn ymdrin â phopeth o wasanaethau plant a chyfraith teulu i gyfraith eiddo. Bydd Andrew yn gallu rhoi trosolwg inni o’r gwahanol yrfaoedd a gynigir o fewn gwasanaethau cyfreithiol a sut y gallai rhywun gael mynediad i’r gyrfaoedd hyn. 

Dion McIntosh – Peiriannydd Priffyrdd 

Mae Dion yn beiriannydd yn ein hadran Peirianneg Sifil gyda ffocws penodol ar Briffyrdd. Mae hyn yn golygu bod Dion yn treulio llawer o amser yn asesu’r strwythurau a’r amgylcheddau sy’n amgylchynu’r priffyrdd ar draws RhCT. Gall hyn gynnwys profi cywirdeb pontydd, cynllunio a gweithredu prosiectau priffyrdd newydd ac archwilio ffyrdd o wneud y mwyaf o fannau gwyrdd o amgylch ein priffyrdd. 

Sgiliau Cyflogadwyedd 

Felly, bydd y broses recriwtio yn wahanol ar gyfer y mwyafrif o swyddi. Gallai fod mor syml â rhoi eich CV i mewn yn rhywle a nhw yn cynnig treial i chi. Fodd bynnag, bydd gan swyddi â gwell cyflog, gwell rhagolygon a chyda’r cwmnïau mwyaf deniadol brosesau recriwtio llawer mwy trylwyr. Mae hyn yn syml oherwydd eu bod yn cael cymaint o ymgeiswyr ac mae angen ffyrdd effeithiol o ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau. Meddyliwch amdano fel yr Ewros, ffurflenni cais yw’r camau grŵp, asesiadau ar-lein yw’r camau taro allan a chyfweliadau terfynol yw’r rownd derfynol! 

Heddiw, rydyn ni’n mynd i roi cipolwg i chi o’r broses recriwtio ar gyfer ein Cynlluniau Prentisiaeth a Graddedigion. Yn aml, gallwn gael rhwng 40-100 + cais am un swydd sengl. Felly mae arnom angen ffyrdd o ostwng y niferoedd hyn i ddod o hyd i’r ymgeiswyr gorau. Yn anffodus, mae hyn yn golygu y gallai rhywun a allai fod yn berffaith ar gyfer y swydd golli allan os nad ydyn nhw wedi llenwi’r ffurflen gais yn gywir neu os nad ydyn nhw wedi rhoi llawer o ymdrech i mewn iddi. Mae ein proses recriwtio fel arfer yn cynnwys 3 neu 4 cam ar gyfer ein cynlluniau prentisiaeth a graddedigion; 

  1. Ffurflen Gais Ar-lein – Mae hyn yn hanfodol gan ein bod yn cael cymaint o geisiadau fel y gallwn fod yn eithaf piclyd gyda phwy yr ydym yn eu cyflwyno. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n llenwi pob adran ac yn defnyddio’r dull STAR i ateb y cwestiynau sy’n seiliedig ar gymhwysedd (mwy ar hyn yn nes ymlaen).
  2. Profion Ar-lein – Weithiau, rydyn ni’n cael cymaint o gymwysiadau fel nad yw’r broses ymgeisio yn ddigon i gael y rhifau i lawr i nifer y gallwn ni eu cyfweld, felly rydyn ni’n defnyddio prawf sgiliau sylfaenol weithiau i fesur rhifedd a llythrennedd.
  3. Asesiad Grŵp – Yn draddodiadol bu hyn yn bersonol ond oherwydd y pandemig, rydym wedi newid hwn i broses rithwir am y 12-18 mis diwethaf. Y syniad yw gweld sut rydych chi’n gweithio o fewn grŵp ac rydyn ni’n chwilio am gyfathrebu effeithiol, arweinyddiaeth, trefniadaeth, empathi ac ystod o sgiliau meddal eraill.
  4. Cyfweliad – Y cam olaf yw’r cyfweliad unigol. Unwaith eto, mae hyn yn cynnwys cwestiynau sy’n seiliedig ar gymhwysedd ac mae’n rhoi cyfle i’r cyflogwr ddarganfod ychydig mwy amdanoch chi.

Er mai hon yw’r broses recriwtio ar gyfer ein cynllun prentisiaeth, mae’n tueddu i fod yn weddol debyg i nifer o sefydliadau a bydd yr un sgiliau’n berthnasol. Dyma rai adnoddau i’ch helpu chi i ymarfer ar gyfer eich cyfweliadau yn y dyfodol. Defnyddiwch y Cwis Sgiliau Cyflogadwyedd (PIN: 006430359) i wylio fideos ac ateb cwestiynau sydd yn seiliedig ar cyflogadwyedd. 

GweithgareddCwis Sgiliau Cyflogadwyedd (PIN: 006430359) 

Fideos Diwrnod 4:

Gareth Rees – Swyddog Graddedigion Iechyd Meddwl

Aaron Jones – Peirianneg Sifil (Perygl Llifogydd)

Sion Pennell – Peirianneg Sifil (Strwythurau)

Gwiriwch i mewn eto yfory am Ddiwrnod 5! 

 

Rhywbeth i ddweud?