Diwrnod 5

Updated:
Dim Sylwadau

Diwrnod 5 

Y diwrnod olaf! Gobeithio, mae pawb wedi mwynhau’r rhaglen yr wythnos hon neu o leiaf wedi cymryd rhywbeth defnyddiol oddi arni. Y gwir amdani, i’r mwyafrif ohonoch, yw bod dod o hyd i’ch swydd ddelfrydol yn broses hir a heriol sy’n cymryd llawer o waith caled. 

Felly, bydd unrhyw beth y gallwch ei wneud i sefyll allan o’r dorf o fudd i chi. Pethau fel; Mae Profiad Gwaith Rhithiol a Thraddodiadol, Gwobr Cyflawniad Cadarnhaol RCT, Gwirfoddoli ac Interniaethau yn dangos eich parodrwydd i ddysgu a dangos eich brwdfrydedd. Felly, peidiwch â bod ofn sôn am eich cyfranogiad yn y rhaglen hon pan ewch am gyfweliadau yn y dyfodol gan ei fod yn dangos ichi fynd yr ail filltir i gael rhywfaint o brofiad ar adeg pan oedd cyfleoedd cyfyngedig iawn ar gael! 

Enw ein gweithgaredd llesiant olaf yw ‘Gratitude Jar’ a bydd yn ein helpu i fyfyrio ar y pethau yr ydym yn eu gwerthfawrogi ac yn teimlo’n ddiolchgar amdanynt. 

Adnoddau Jar Diolchgarwch 

Ein 2 westai olaf am yr wythnos yw; – 

Hannah McCoy – Athro 

Mae Hannah yn Athro Gwyddoniaeth yn un o’n hysgolion uwchradd yn RhCT a hefyd yn Arweinydd Gyrfaoedd, felly mae’n deall pwysigrwydd profiad gwaith. Bydd Hannah yn gallu rhoi mewnwelediad inni o’r proffesiwn addysgu yma yng Nghymru a siarad am sut mae’r diwydiant wedi, ac mae’n debyg, yn parhau i newid o ganlyniad i’r pandemig. 

Ellie Hughes – Swyddog Graddedig Digidol 

Mae Ellie yn Swyddog Graddedig yn ein Hadran Gwasanaethau Digidol. Gyda dros 10,000 o weithwyr, y mwyafrif ohonynt wedi newid i weithio o gartref, mae Ellie wedi bod yn hynod o brysur yn ystod y misoedd diwethaf. Yn fwy nag erioed o’r blaen, mae gwasanaethau digidol wedi bod yn swyddogaeth graidd i’r gwasanaethau y mae Cyngor RhCT yn eu cynnig. Gobeithio y gall Ellie daflu rhywfaint o oleuni ar bywyd yn gweithio yn y sector digidol. 

Gwerthusiadau 

Mae adnoddau fel Profiad Gwaith Rhithwir wedi dod yn bwysicach nag erioed yn yr hinsawdd sydd ohoni ac rydym am sicrhau ein bod bob amser yn gwella’r gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu. Felly, y peth olaf yr hoffem i chi ei wneud yr wythnos hon yw rhoi rhywfaint o adborth inni. Cwblhewch y gwerthusiad hwn a helpwch ni i wella’r rhaglen hon ar gyfer carfannau’r dyfodol. 

Nawr chi sydd i benderfynu! Mae croeso i chi gael gafael ar yr adnoddau hyn eto i loywi’ch meddyliau ar unrhyw beth sydd wedi’i drafod. Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau cynllunio ar gyfer eich cam nesaf, felly dyma rai lleoedd defnyddiol i ddechrau. 

  • UCAS – Y gronfa ddata gynradd ar gyfer cyrsiau coleg a phrifysgol ledled y DU
  • Rhwydwaith 75 USW – Cynllun Prentisiaeth Gradd USW.
  • Coleg Y Cymoedd – Coleg Y Cymoedd (Lefel A, Cyrsiau Coleg o Lefel Mynediad i Lefel Gradd)
  • RateMyApprentisiaeth – Gwybodaeth am brentisiaethau, gan gynnwys; cyflogwyr gorau, prentisiaethau grad,  swyddi gwag.
  • Gyrfa Cymru – Am gyngor ac arweiniad pellach ac ystod o gyfleoedd prentisiaeth ledled Cymru. 

Fideos Diwrnod 5:

Tatum Tonge – Athro Ysgol Uwchradd

Ellie Bartlemore – Swyddog Graddedig Digidol TGCh

 

Diolch pawb a phob lwc! 

Rhywbeth i ddweud?