Dal i fyny ar y cyfarfod diwethaf

Updated:
Dim Sylwadau

Diwedderiad Fforwm Ardal Chwefror 2021

Mae wedi bod yn fis hynod o brysur i’n tri fforwm ardal (Rhondda Cynon a Taf). Gwelwch isod yr hyn rydyn ni wedi’i drafod yn ein cyfarfodydd a’r hyn rydyn ni wedi bod yn gweithio arno.

Fforwm Rhondda
 • Cyfarfodd aelodau o Fforwm Ieuenctid Rhondda ar ddechrau mis Chwefror i benderfynu pa brosiectau yr oeddent am gofrestru ar eu cyfer o hyn tan fis Mai. Cofrestrodd yr holl aelodau i fod yn rhan o dri phrosiect allweddol sydd ar waith ar hyn o bryd. Pleidlais y Senedd a gynhelir ym mis Mai (sy’n caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio am y tro cyntaf), Prosiect Hyrwyddwyr Cymru sy’n cefnogi hawliau pobl ifanc a Gwefan Ieuenctid Heddlu De Cymru.
 • Mae’r tri phrosiect hyn wedi cadw’r holl aelodau’n brysur trwy gydol mis Chwefror. Maent wedi bod yn gysylltiedig â Phrosiectau Hyrwyddwyr Cymru gyda phum aelod o Fforwm Rhondda yn mynychu’r sesiynau bob dydd Gwener. Maent wedi bod yn gweithio ar weithgareddau hyrwyddo ar gyfer ymgyrch Votes @ 16 yn trafod syniadau a ffilmio Flogs gwybodaeth, Tiktoks a Reels
 • Maent bellach yn adeiladu eu perthnasoedd fel aelodau fforwm gan ddefnyddio grŵp Whatsapp Fforwm Rhondda sydd bellach ar waith.
Fforwm Cynon
 • Ar draws y tri fforwm, efallai mae modd ddweud cafodd Fforwm Cynon y mwyaf o hwyl ym mis Chwefror. Roeddent yn gallu gwasgu mewn cwpl o weithgareddau gan gynnwys coginio, gwneud Crempog a chwis.
 • Roedd rhywfaint o waith iddynt ei wneud serch hynny wrth iddynt ddechrau trafodaethau ar sut y gall aelodau Fforwm Cynon yrru’r wybodaeth yn yr ardal honno ymlaen i bobl ifanc ar sut a pham i bleidleisio yn Etholiadau Senedd May. Dechreuodd Naomi ynghyd ag aelodau Fforwm Cynon greu rhai syniadau enghreifftiol ar gyfer tudalen Instagram YEPS a rannwyd gyda’r meysydd fforwm eraill.
 • Roedd gan Fforwm Cynon aelodau hefyd yn mynychu sesiynau wythnosol Pencampwyr Cymru ac maent wedi bod yn rhan hanfodol o’r trafodaethau yn y grŵp hwnnw.

 

Fforwm Taf
 • Gweithiodd Pobl Ifanc o Fforwm Taff yn helaeth ar Ymgyrch Pleidleisiau @ 16 – Trafodwyd pwysigrwydd pleidleisio a sut rydym yn hysbysu pobl ifanc eraill sut i bleidleisio a beth maen nhw’n pleidleisio drosto. Fe wnaethant edrych trwy’r flogs a ryddhawyd gan y Senedd yn edrych ar hanes y Senedd eu haelodau, y pwerau sydd ganddyn nhw a chefnogi pobl ifanc gyda’r bleidlais holl bwysig
 • Trafodwyd gwahanol ffyrdd o hyrwyddo gwaith y Fforwm ar Gyfryngau Cymdeithasol.
 • Sefydlodd y grŵp a dechrau symud ein trafodaethau i grŵp Forum Whatsapp sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn rhwng cyfarfodydd.
 • Mae saith o’n Haelodau o Fforwm Taff hefyd yn cymryd rhan ym Mhrosiect Pencampwyr Cymru sy’n rhedeg bob nos Wener.
 • Mae mis Mawrth yn addo bod yr un mor brysur i’n tri fforwm ag y maen nhw’n ceisio parhau i weithio a’r prosiect pwysig hwn. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y fforwm yn eich ardal chi, cliciwch y ddolen hon.- wicid.tv/cy/info/dweud-eich-dweud/cyfarfod-fforwm-ardal/

* Hefyd gwyliwch YEPS TV ar Fawrth 24ain ar gyfer pennod Fforwm arbennig. *

___________________________________________________________

Cofnodion y Fforwm Ieuenctid Dydd Llun 18fed Ionawr

Unwyd y 3 fforwm a thrafodwyd y canlynol:

 • Prosiect sydd ar ddod o’r enw ‘Pencampwyr Cymru‘. Fe wnaethon ni gwrdd â Safer Wales fel fforwm i drafod cychwyn y prosiect yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar rymuso pobl ifanc trwy nifer o bynciau fel archwilio eu hawliau, cydraddoldeb rhywiol, hawliau pleidleisio a theimlo’n ddiogel yn eu cymunedau lleol. Mae croeso i bawb ifanc ymuno â’r prosiect, cysylltwch â’ch gweithiwr ieuenctid os oes gennych ddiddordeb. Mwy o wybodaeth yma – https://plan-uk.org/act-for-girls/champions-of-wales
 • Siaradodd pob fforwm hefyd fel fforymau unigol a thrafod:
 • Pleidleisio ar gyfer pobl ifanc 16 oed a sut y byddwn yn edrych mwy i mewn i’r Senedd a’r gwahanol rolau a chyfrifoldebau.
 • Prosiect sydd ar ddod gyda Heddlu Cymru
 • Syniadau prosiect grŵp unigol ar gyfer y misoedd nesaf (yn y gymuned ac ati)
 • Bydd ein cyfarfod nesaf ym mis Chwefror – dyddiadau i’w cadarnhau

 

______________________________________________________________

 

Cofnodion y Fforwm Ieuenctid Dydd Llun 16eg Tachwedd

Y mis hwn unodd y 3 Fforwm Ieuenctid:

 • Cyflwynodd Ryan weithdy ar Wrth-fwlio i gyd-fynd â’r Wythnos Diogelu – waneth ein holl aelodau cymryd rhan yn y pwnc ac yn rhannu syniadau rhagorol ar gyfer helpu eu hunain ac eraill a allai fod yn cael eu bwlio.
 • Ymunodd Rob Kempson (Seicolegydd Addysg) â ni i drafod sut y gallai ein haelodau helpu i gefnogi datblygiad Cynllun Lles RhCT a chyfle cyffrous iddynt adrodd eu stori fel y gallant helpu eraill. (mae’n edrych fel syniad gwych)
 • Yna aethom i’n fforymau ein hunain (mewn ystafell gyfarfod rithwir) a thrafod pynciau sydd ar ddod gan gynnwys:
 • Pleidleisio ar gyfer pobl ifanc 16 oed (hŷn) yn edrych ar sut y gallwn godi ymwybyddiaeth ac annog pobl ifanc i bleidleisio yn Etholiadau’r Senedd
 • Gwneud Eich Marc – codi ymwybyddiaeth o sut i bleidleisio yn etholiadau mis Tachwedd (mwy o wybodaeth am WICID)
 • Pebbles Gofalu – Mae’r cerrig mân, y paent a’r farnais wedi’u prynu fel y gallwn ddechrau dylunio a gollwng ein cerrig mân o amgylch RhCT gan rannu negeseuon a lluniau gofalgar a chefnogol gyda’r wybodaeth am YEPS a sut y gallwn gefnogi pobl ifanc. Cadwch lygad amdanynt.
 • Bydd ein cyfarfod nesaf ar Ddydd Llun Rhagfyr 14eg am 6pm ar Zoom

Rhywbeth i ddweud?