Dal i fyny ar y cyfarfod diwethaf

Updated:
Dim Sylwadau

Diwedderiad Fforwm Ardal Mawrth / Ebrill 2021

Roedd Mawrth ac Ebrill unwaith eto yn fisoedd prysur iawn i’n Fforymau Ieuenctid YEPS. Cynhaliodd pob un o Fforymau Rhondda, Cynon a Taf eu cyfarfodydd ardal ond fe wnaethant ymuno hefyd ar gyfer ystod eang o brosiectau a gweithgareddau. Edrychwch isod ar yr hyn maent wedi bod yn ei wneud:

YEPS TV

Ffrydiwyd pennod mis Mawrth o YEPS TV yn fyw ar ein Facebook ac am y mis hwn roedd yn Argraffiad Arbennig. Yn ogystal â’r hwyl a’r gemau arferol, roedd aelodau o’n tri fforwm ardal yn ymddangos yn fyw i drafod gwaith y Fforwm hefyd am Etholiadau Sennedd ym mis Mai lle gall Pobl Ifanc 16+ oed bleidleisio am y tro cyntaf. Roedd y stream byw yn gymaint o hwyl ac yn gyfle gwych i’n haelodau rannu gwybodaeth hanfodol gyda’r gwylwyr ar sut i gofrestru a pham ei bod mor bwysig pleidleisio. Fe wnaethant hefyd arddangos y blaenoriaethau allweddol ar gyfer y fforwm ar ôl y bleidlais

Holi ac Ateb gyda Chomisiynydd Plant Cymru

Rhoddodd y gweithgaredd hwn ym mis Ebrill gyfle anhygoel i aelodau ein fforwm dreulio amser fwy neu lai gyda Sally Holland- Chomisiynydd Plant Cymru. Cydweithiodd y tri fforwm i goladu rhestr o’r cwestiynau pwysicaf iddynt fel y Comisiynydd ynghylch ei rôl, cefnogaeth i Bobl Ifanc yng Nghymru a bywyd ar ôl COVID. Yna aeth nifer o aelodau ein fforwm yn fyw ar Facebook YEPS TV gyda hi i sgwrsio a gofyn y cwestiynau hyn a oedd yn hynod graff, diddorol ac a fwynhawyd gan ein gwylwyr byw ar draws RhCT

Prosiect Pleidlais @ 16

Parhaodd y darn mwyaf a phrysuraf o waith ar hyn o bryd ar gyfer y tri fforwm ardal trwy gydol mis Mawrth ac Ebrill. Mae ein haelodau wedi parhau â’u hymdrechion anhygoel wrth hyrwyddo’r cyfle i bleidleisio yn Etholiadau Senedd yn Fai. Maent wedi bod yn siarad â phobl ifanc yn eu cymunedau, yn recordio fideos gwybodaeth a Reels, yn cymryd rhan mewn straeon Q&A / arolygon barn. Maent i gyd hefyd wedi gweithio’n galed iawn gan greu blaenoriaethau allweddol ar gyfer Rhondda, Cynon a Taf.

Pencampwyr Cymru

Gan barhau o fis Chwefror, mae aelodau o’r tri fforwm ardal yn cymryd rhan mewn sesiynau wythnosol bob dydd Gwener 5 pm-7pm. Mae’r sesiynau hyn yn rhan o’r prosiect Hyrwyddwr Cymru sydd wedi bod yn ddarn rhagorol o waith yn cefnogi aelodau’r fforwm i ddeall eu hawliau fel pobl ifanc ac yn eu mentora mae ganddyn nhw’r offer i hyrwyddo’r hawliau hyn i bobl ifanc eraill o’u cwmpas. Bu 14 aelod yn mynychu’r sesiynau hyn bob dydd Gwener sydd wedi bod yn ymdrech anhygoel

Prosiect Jig-so COVID

Ar hyn o bryd mae pobl ifanc o’r tri fforwm ardal yn gweithio fel rhan o brosiect i nodi a pharchu’r effaith y mae COVID-19 wedi’i chael ar deuluoedd a chymunedau. Mae’r prosiect hwn yn caniatáu iddynt ddylunio darnau pos Jig-so yn unigol a fydd, pan fydd pawb a gesglir, yn gwneud murlun enfawr a fydd yn cael ei arddangos yng Nghaerdydd (am fwy o wybodaeth – edrychwch ar @saferwales_championsofwales ar Cyfryngau Cymdeithasol)

Sesiynau Barddoniaeth Lles

Mae pobl ifanc o’r fforwm wedi bod yn mynychu sesiynau barddoniaeth dros Zoom gan weithio gyda’r bardd i greu cerddi a straeon personol a fydd yn helpu i gefnogi meddyliau a lles cadarnhaol (am ragor o wybodaeth – edrychwch ar @kellythepoet ar gyfryngau cymdeithasol)

Pecynnau Lles y Fforwm

Roedd pob aelod o fforwm Rhondda, Cynon a Taf wedi cyflwyno pecyn lles personol ar garreg y drws a oedd yn cynnwys cardiau cadarnhau, taflenni gwaith pryder, teganau ffidget, potel ddŵr, crefftau celf, danteithion pasg yn ogystal â’u hwdis fforwm a’u snoods eu hunain.

Mae Mai yn addo bod yr un mor brysur i’n tri fforwm ag y maen nhw’n ceisio parhau i weithio a’r prosiect pwysig hwn. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y fforwm yn eich ardal chi, cliciwch y ddolen hon.- wicid.tv/cy/info/dweud-eich-dweud/cyfarfod-fforwm-ardal/

___________________________________________________________

Diwedderiad Fforwm Ardal Chwefror 2021

Mae wedi bod yn fis hynod o brysur i’n tri fforwm ardal (Rhondda Cynon a Taf). Gwelwch isod yr hyn rydyn ni wedi’i drafod yn ein cyfarfodydd a’r hyn rydyn ni wedi bod yn gweithio arno.

Fforwm Rhondda
 • Cyfarfodd aelodau o Fforwm Ieuenctid Rhondda ar ddechrau mis Chwefror i benderfynu pa brosiectau yr oeddent am gofrestru ar eu cyfer o hyn tan fis Mai. Cofrestrodd yr holl aelodau i fod yn rhan o dri phrosiect allweddol sydd ar waith ar hyn o bryd. Pleidlais y Senedd a gynhelir ym mis Mai (sy’n caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio am y tro cyntaf), Prosiect Hyrwyddwyr Cymru sy’n cefnogi hawliau pobl ifanc a Gwefan Ieuenctid Heddlu De Cymru.
 • Mae’r tri phrosiect hyn wedi cadw’r holl aelodau’n brysur trwy gydol mis Chwefror. Maent wedi bod yn gysylltiedig â Phrosiectau Hyrwyddwyr Cymru gyda phum aelod o Fforwm Rhondda yn mynychu’r sesiynau bob dydd Gwener. Maent wedi bod yn gweithio ar weithgareddau hyrwyddo ar gyfer ymgyrch Votes @ 16 yn trafod syniadau a ffilmio Flogs gwybodaeth, Tiktoks a Reels
 • Maent bellach yn adeiladu eu perthnasoedd fel aelodau fforwm gan ddefnyddio grŵp Whatsapp Fforwm Rhondda sydd bellach ar waith.
Fforwm Cynon
 • Ar draws y tri fforwm, efallai mae modd ddweud cafodd Fforwm Cynon y mwyaf o hwyl ym mis Chwefror. Roeddent yn gallu gwasgu mewn cwpl o weithgareddau gan gynnwys coginio, gwneud Crempog a chwis.
 • Roedd rhywfaint o waith iddynt ei wneud serch hynny wrth iddynt ddechrau trafodaethau ar sut y gall aelodau Fforwm Cynon yrru’r wybodaeth yn yr ardal honno ymlaen i bobl ifanc ar sut a pham i bleidleisio yn Etholiadau Senedd May. Dechreuodd Naomi ynghyd ag aelodau Fforwm Cynon greu rhai syniadau enghreifftiol ar gyfer tudalen Instagram YEPS a rannwyd gyda’r meysydd fforwm eraill.
 • Roedd gan Fforwm Cynon aelodau hefyd yn mynychu sesiynau wythnosol Pencampwyr Cymru ac maent wedi bod yn rhan hanfodol o’r trafodaethau yn y grŵp hwnnw.

 

Fforwm Taf
 • Gweithiodd Pobl Ifanc o Fforwm Taff yn helaeth ar Ymgyrch Pleidleisiau @ 16 – Trafodwyd pwysigrwydd pleidleisio a sut rydym yn hysbysu pobl ifanc eraill sut i bleidleisio a beth maen nhw’n pleidleisio drosto. Fe wnaethant edrych trwy’r flogs a ryddhawyd gan y Senedd yn edrych ar hanes y Senedd eu haelodau, y pwerau sydd ganddyn nhw a chefnogi pobl ifanc gyda’r bleidlais holl bwysig
 • Trafodwyd gwahanol ffyrdd o hyrwyddo gwaith y Fforwm ar Gyfryngau Cymdeithasol.
 • Sefydlodd y grŵp a dechrau symud ein trafodaethau i grŵp Forum Whatsapp sydd wedi bod yn ddefnyddiol iawn rhwng cyfarfodydd.
 • Mae saith o’n Haelodau o Fforwm Taff hefyd yn cymryd rhan ym Mhrosiect Pencampwyr Cymru sy’n rhedeg bob nos Wener.
 • Mae mis Mawrth yn addo bod yr un mor brysur i’n tri fforwm ag y maen nhw’n ceisio parhau i weithio a’r prosiect pwysig hwn. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y fforwm yn eich ardal chi, cliciwch y ddolen hon.- wicid.tv/cy/info/dweud-eich-dweud/cyfarfod-fforwm-ardal/

___________________________________________________________

 

Rhywbeth i ddweud?