Arolygwr Ieuenctid

Updated:
Dim Sylwadau

Beth yw’r cynllun Arolygwyr Ieuenctid?

Caiff y cynllun Arolygwyr Ieuenctid ei gynnal gan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, ac mae e’n rhoi cyfle i bobl ifainc gael hyfforddiant er mwyn arolygu mudiadau a grwpiau ieuenctid i weld a ydyn nhw’n bodloni’r Safonau Cyfranogiad. Yn ddibynnol ar ganlyniad yr arolwg, byddan nhw naill ai’n awgrymu’r prosiect ar gyfer y Nod Barcud Cenedlaethol (gwobr am fod yn un o’r prosiectau gorau sy’n bodloni’r safonau), neu’n dewis peidio â gwneud hynny.

Beth yw’r Safonau Cyfranogiad?

Mae’r Safonau Cyfranogiad yn ffordd o fesur a yw prosiect neu fudiad ieuenctid yn gweithio gyda phobl ifainc i greu gwasanaeth sy’n gweithio ar gyfer pobl ifainc. Mae 7 Safon Cyfranogiad, sy’n cynnwys:

 • Gwybodaeth
 • Chi Biau’r Dewis
 • Dim Gwahaniaethu
 • Parch
 • Bod ar Eich Ennill
 • Adborth
 • Gweithio’n Well Drosoch Chi

Beth yn union mae Arolygwr Ieuenctid yn ei wneud?

Mae Arolygwyr Ieuenctid yn bobl ifainc sy’n cynnal archwiliadau (Arolygon) er mwyn gweld a yw mudiadau neu grwpiau yn gwrando ar bobl ifainc ac yn eu parchu, a gweld a ydyn nhw’n cael budd o gymryd rhan. Mae hyn yn cynnwys:

 • Cymryd rhan mewn dyddiau hyfforddiant
 • Mynd i gyfarfodydd gydag Arolygwyr Ieuenctid eraill
 • Ymweld â chlybiau ieuenctid
 • Llunio adroddiadau – nod y rhain yw argymell gwelliannau neu enwebu’r grŵp am wobr
 • Mwynhau diwrnodau allan (yn rhan o’r safon Bod ar eich ennill)
 • Gweithio gyda Fforwm Ieuenctid Rhondda Cynon Taf

Sut mae’r broses arolygu’n gweithio?

Bydd y mudiad yn llenwi ffurflen hunanasesu ynglŷn â sut mae’n bodloni’r safonau yn ei farn ef. Caiff y ffurflen hon ei hanfon at y garfan Arolygwyr Ieuenctid. Wedyn, bydd yr arolygwyr ieuenctid yn ymweld â’r prosiect/mudiad er mwyn gweld a yw e’n bodloni’r safonau. Bydd y penderfyniad yma’n seiliedig ar yr hyn mae’r arolygwyr yn ei weld, yr hyn sydd gan y bobl ifainc yno i’w ddweud a’r dystiolaeth a gafodd ei chyflwyno yn rhan o’r hunanasesiad.

Bydd yr arolygwyr ieuenctid yn llunio adroddiad byr yn seiliedig ar yr ymweliad, a byddan nhw naill ai’n argymell y mudiad i sefydliad Cymru Ifanc i’w gymeradwyo am Nod Barcud Cenedlaethol (gwobr gan Lywodraeth Cymru am fod yn un o’r prosiectau gorau sy’n bodloni’r safonau) neu’n rhoi adroddiad i’r mudiad sy’n cynnwys argymhellion a ffyrdd o wella.

Pam ddylwn i fod yn Arolygwr Ieuenctid?

Os byddwch chi’n dod yn Arolygwr Ieuenctid, bydd cyfle i chi wneud y canlynol:

 • Derbyn hyfforddiant
 • Cwrdd â phobl ifainc eraill
 • Dysgu rhagor am wasanaethau yn eich ardal chi
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau llawn hwyl
 • Ennill profiad y mae modd ei roi ar eich CV
 • Dysgu rhagor am eich hawliau fel unigolyn ifanc

Sut ydw i’n dod yn Arolygwr Ieuenctid?

Mae modd i chi ddod yn Arolygwr Ieuenctid drwy gysylltu ag Andrew Burrows (E-bost: Andrew.burrows@RCTCBC.gov.uk neu ffôn:  07887450750). Bydd e’n rhoi rhagor o wybodaeth i chi ynglŷn â sut i gymryd rhan.

Rhywbeth i ddweud?