Cadw Dy Hun yn Ddiogel

Updated:
Dim Sylwadau

Mae yna sawl ffordd y gallet ti ddiogelu dy hun ac eraill rhag trosedd. Bydd yn barod ac yn hyderus! Gallai hyn dy helpu di i ddelio â’r sefyllfa, os fyddi di byth yn ddioddefwr trosedd.

Bydd yn ymwybodol o dy ddiogelwch personol. Wrth gerdded ar dy ben dy hun, dylet ti ystyried:

 • Cadw larwm personol – gofynna i’r ysgol, coleg neu heddlu’r gymuned i weld os oes ganddyn nhw gynllun sy’n darparu larymau personol.
 • Paratô dy lwybr, cadw at ardaloedd sydd â digon o olau ac sy’n gyfarwydd i ti. Os yw’n bosib, ceisia osgoi llwybrau llygad, lonydd a thanffyrdd.
 • Dywed wrth rywun lle rwyt ti’n mynd a phryd rwyt ti’n bwriadu cyrraedd.
 • Cerdda’n hyderus a chadw’n effro i bopeth. Mae sawl digwyddiad neu drosedd manteisgar yn digwydd oherwydd dwy’r dioddefwr ddim yn talu sylw at y peryglon o’u cwmpas.
 • Cadw dy eitemau gwerthfawr wedi’u cuddio. Paid â chario dy waled, pwrs neu ffôn yn dy law.
 • Meddylia am y dillad rwyt ti’n eu gwisgo e.e. oes modd i ti ddianc yn gyflym yn yr esgidiau rwyt ti’n eu gwisgo?
 • Os wyt ti’n tybio bod rhywun yn dy ddilyn di, tro yn ôl i edrych arnyn nhw a chadw cyswllt llygad. Weithiau gall hyn fod yn ddigon i’w rwystro. A phe bai rhywbeth wedi digwydd, mydd modd i ti eu disgrifio i’r heddlu.
 • Os wyt ti’n dal tacsi ar dy ben dy hun, gwna’n siwr bod bathodyn trwydded wedi’i harddangos yn y car cyn i ti fynd i mewn. Bydd y drwydded yn rhoi enw a llun y gyrrwr a rhif drwydded y tacsi.
 • Paid byth â chael dy demtio i gario arf fel dull i dy ddiogelu dy hun. Mae yna bosibilrwydd y bydd yr heddlu yn dy stopio di a chynnal chwiliad. Byddi di yn cael dy gyhuddo o feddu ar arf bygythiol. Y posibilrwydd arall yw bydd yr ymosodwr yn cymryd yr arf a’i defnyddio yn dy erbyn.

Mae sawl canolfan hamdden yn cynnal cyrsiau hunan amddiffyn. Efallai bydd hyn yn dy helpu di i deimlo’n fwy hyderus pan fyddi di ar ben dy hun.

Cyngor Cyffredinol

 • Cofia i alw 999 mewn argyfwng, neu 101 ar gyfer digwyddiadau eraill (pan fydd dim bygythiad i fywyd na pherygl uniongyrchol). Efallai hoffet ti gadw rhif dy orsaf heddlu leol yn dy ffôn, er mwyn i ti allu eu ffonio nhw yn uniongyrchol.
 • Os wyt ti’n teimlo dy fod di mewn perygl ac yn gallu gweld swyddog yr heddlu gerllaw, mae hawl gen ti i ofyn iddyn nhw i fynd gyda ti i dy gartref neu i rywle diogel.
 • Gwna’n siwr fod y drysau a’r ffenestri wedi’u cloi, a chymera’r allweddi allan o’r cloeon.
 • Cer ag unrhyw eitemau gwerthfawr i’r llofft gyda ti pan fyddi di’n mynd i’r gwely.
 • Paid â gadael eiddo megis beic tu allan heb oruchwyliaeth. Defnyddia gloeon beic a chadwyni.
 • Clo’r sied/garej, yn enwedig os oes eitemau gwerthfawr yn cael eu cadw ynddi.
 • Clo dy gar a chau’r ffenestri. Cuddia unrhyw eiddo sydd yn y car, neu eu rhoi yn y gist.
 • Parcia’r car mewn strydoedd sydd â digon o oleuni.

Rhywbeth i ddweud?