Rhoi Gwybod am Drosedd a Chymorth Dioddefwyr

Updated:
Dim Sylwadau

Mewn argyfwng

Dylet ti ffonio 999 bob tro mewn argyfwng, er enghraifft pan fydd trosedd yn digwydd, mae rhywun sydd dan amheuaeth o drosedd yn agos, pan fydd bywyd rhywun mewn perygl, neu pan fydd rhywun yn cyflawni trais neu os bydd rhywun dan fygythiad.

Os wyt ti’n fyddar, drwm dy glyw neu os oes gen ti nam lleferydd mae modd i ti anfon neges destun at 999. Ond mae’n rhaid i ti gofrestru dy ffôn er defnyddio’r gwasanaeth.

Os does dim argyfwng, dylet ti ffonio 101. Os wyt ti’n fyddar, drwm dy glyw neu os oes gen ti nam lleferydd mae modd i ti anfon neges destun: 18001 101.

Dylet ti ffonio 101 er mwyn rhoi gwybod am drosedd neu faterion eraill sydd ddim yn gofyn am ymateb brys. Er engrhaifft:

  • Os ydy rhywun wedi dwyn dy gar.
  • Os ydy rhywun wedi difrodi dy eiddo.
  • Os wyt ti’n meddwl bod rhywun yn defnyddio neu werthu cyffuriau yn dy gymdogaeth.

Neu:

  • Er mwyn rhoi gwybodaeth i’r heddlu am drosedd yn dy ardal.
  • Er mwyn siarad â’r heddlu am ymholiad cyffredinol.

(Ffynhonnell: www.police.uk)

Rhoi gwybod am drosedd a chymorth dioddefwyr

 

Mae dioddef unrhyw fath o drosedd yn brofiad poenus ac yn un brawychus o bosib. Mae modd i unrhyw un fod yn ddioddefwr i nifer o wahanol fathau o drosedd. Dyma rai esiamplau: camdriniaeth ddomestig, gwahaniaethu, dwyn, a.y.b.

Pa drosedd bynnag sy’n cael ei gyflawni yn dy erbyn, gall yr effeithiau fod yn rhai parhaol ac emosiynol; gall gynnwys teimladau o fraw, dicter, ofn, euogrwydd a diffyg hyder.

Mae’n bwysig i ti geisio cymorth os wyt ti wedi bod yn ddioddefwr trosedd, neu os wyt ti wedi gweld trosedd. Mewn sefyllfa sydd ddim yn argyfwng, ffonia rif 101 yr Heddlu. Byddan nhw yn gallu dy gynghori di ar ble i gael cymorth dioddefwyr. Gall y sefydliadau canlynol hefyd rhoi cymorth iti:

  • Crimestoppers – 0800 555 111

Mae hwn yn rhif rhad ac am ddim. Fydd neb yn gofyn i ti am dy enw, fyddi di ddim yn cael dy olrhain a fydd dim rhaid i ti ymddangos mewn llys. Am ragor o wybodaeth: Crime Stoppers.

  • Cymorth i Ddioddefwyr 08 08 16 89 111

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn elusen annibynnol, felly gallet ti siarad â nhw p’un ai wyt ti wedi rhoi gwybod am drosedd i’r heddlu neu beidio. Maen nhw’n cynnig cymorth cyfrinachol am ddim. Does dim ots pryd digwyddodd y drosedd – mae hawl gen ti i gael cymorth ganddyn nhw ar unrhyw adeg, am ba mor hir ag sydd ei angen arnat ti. Gallet ti fynd i’r wefan i weld yr oriau agor, y Gwasanaeth Iaith Arwyddo Prydain a gwybodaeth ddefnyddiol arall: https://www.victimsupport.org.uk/

Mae gan Victim Support wasanaeth penodol i gynorthwyo pobl ifainc. Gallet ti ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma. Mae yna adran hefyd ar gyfer Rhieni a Chynhalwyr (gofalwyr).

Victims’ Information Service – https://www.victimsinformationservice.org.uk/

Mae’r Victims’ Information Service yn Fenter Llywodraeth y Deyrnas Unedig  Mae prif wefan y Llywodraeth hefyd yn cynnwys gwasanaethau cymorth os, er engrhaifft, mae carcharor yn cysylltu â thi, mae’r person a wnaeth ymosod arnat ti yn mynd i gael ei rhyddhau, a.y.b.

Rhywbeth i ddweud?