Yr Heddlu

Updated:
Dim Sylwadau

Mae’r Heddlu yn helpu atal troseddau a sicrhau diogelwch y cyhoedd. Maen nhw hefyd yn cynnig cymorth a chyngor ar faterion troseddol, ac yn rhan o fentrau cymunedol sydd yn helpu gwella’r perthynas rhyngddyn nhw a’r cyhoedd e.e. Blue Light Discos, Friday Night Football, Hug a Hoody a.y.b.

Yng Nghymru mae yna bedwar o heddluoedd: Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru.

Mae’n debygol iawn dy fod ti, defnyddiwr WICID.tv, wedi dy wasanaethu gan Heddlu De Cymru – mae’n nhw’n gwasanaethu Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Abertawe a Bro Morgannwg.

Yr Heddlu a phobl ifainc

Efallai dy fod ti wedi cwrdd â’r Swyddog Heddlu, Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu neu Gwnstabl Arbennig lleol yn yr ysgol neu dy glwb ieuenctid.

Mae’n bwysig bod yr Heddlu yn cysyllltu gyda’u cymunedau yn rheolaidd. Efallai bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau ynghylch Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt er mwyn trafod Trosedd a’i Chanlyniadau. Efallai bydden nhw yn dod i ddiwrnod Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd er mwyn trafod Cymunedau Diogel neu i ofyn i ti sut wyt ti’n teimlo yn dy ardal leol.

Bydd gan yr Heddlu Raglen Gyswllt Ysgolion yn y rhan fwyaf o ardaloedd. Mae’r rhaglen yn trefnu ymweliadau fel y rhai sydd wedi’u disgrifio uchod. Am ragor o wybodaeth, cer i wefan School Beat. Mae modd cysylltu â Swyddog Cyswllt Ysgolion ar gyfer Rhondda Cynon Taf yng Ngorsaf Heddlu Merthyr Tudful drwy ffonio: 01656 655555.

Mae Heddlu Swydd Gaer hefyd wedi sefydlu gwefan sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol sydd wedi’i hanelu at bobl ifainc.

Rhywbeth i ddweud?