Chysylltiadau Argyfwng a Allan o Oriau

Updated:
Dim Sylwadau

Sicrhewch gymorth ar frys – Yn yr adran hon fe welwch wybodaeth am sefydliadau y gallwch gysylltu â i gael Cymorth, Cefnogaeth, Cyngor ac Arweiniad mewn argyfwng.

 

Gall tyfu i fyny fod yn llawn heriau ac yn aml mae angen i ni i gyd gael gafael ar gymorth ar unwaith i ddelio â’r materion sy’n effeithio arnom ni. Mae yna ystod o sefydliadau sydd yna i ddarparu cymorth a chefnogaeth frys ar adegau o argyfwng.
Rhestrir isod rai llinellau cymorth a gwefannau lle gall pobl ifanc gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar ble i fynd mewn argyfyngau. Mae yna hefyd linellau cymorth arbenigol sy’n delio â materion penodol e.e. iechyd, tai, cyffuriau, iechyd meddwl, hunan-niweidio, atal hunanladdiad, bwlio a phrofedigaeth.

Gwasanaethau Argyfwng (Heddlu, Tân, Ambiwlans)

Am gymorth brys ar unwaith yn y Deyrnas Unedig.
Ffôn: 999
Digwyddiadau sydd ddim yn achos argyfwng: 101

GIG 111

Lle gall gweithwyr iechyd proffesiynol hyfforddedig roi cyngor a gwybodaeth iechyd i chi 24 awr y dydd.
Ffôn: 111

Cyswllt Argyfwng Digartrefedd RCT

Os ydych chi’n ddigartref neu mewn perygl o gael eich dadfeddiant a ddod yn ddigartref, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â’r Ganolfan Cyngor Tai.
Yn ystod y dydd: 01443 495188
Y tu allan i oriau: 01443 425090

Barod

Cefnogaeth ac arweiniad cyfrinachol am ddim i unrhyw un yn Rhondda Cynon Taf sy’n cael ei effeithio gan ddefnydd cyffuriau neu alcohol.
Ffôn: 0300 333 000
Gwefan: barod.cymru

Camfanteisio ar Blant a Diogelu Ar-lein (CEOP)

Mae CEOP yma i gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel rhag cam-drin rhywiol a meithrin perthynas amhriodol ar-lein.
Twitter @CEOPUK
Facebook @clickceop

Childline

Mae Childline yma i helpu unrhyw un o dan 19 oed yn y DU gydag unrhyw fater mae nhw’n mynd drwyddo. P’un a yw’n rhywbeth mawr neu fach, mae Childline yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar gael unrhyw bryd, ddydd neu nôs.
Ffôn: 0800 1111
Gwefan: childline.org.uk

Hafan

Cefnogi pobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl.
Gwefan: www.hafal.org

Eye to Eye

Gwasanaeth Cynghori Ieuenctid RCT
Ffôn: 01443 202940
Gwefan: eyetoeye.wales
E-bost: info@eyetoeye.wales

Meic

Llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac dadleuwriaeth i bobl ifanc.
Gwefan: www.meiccymru.org
Ffôn: 080880 23456
Tecst: 84001

Papyrus

Atal hunanladdiad. Os nad ydych chi neu berson ifanc rydych chi’n ei adnabod yn ymdopi â bywyd, am gyngor atal cyfrinachol am ddim cysylltwch â:
Ffôn: 0800 068 4141
E-bost: pat@papyrus –uk.org

CALL

Llinell gyngor a gwrando’r gymuned. Llinell gymorth iechyd meddwl ar gyfer Cymru 24/7.
Gwefan: www.callhelpline.org.uk
Ffôn: 0800 132 737
Tecst: anfonwch HELP i 81066

Beat

Cyngor ar anhwylderau bwyta.
Gwefan: www.beateatingdisorders.org.uk
Ffôn: 0808 801 0677

CALM

Ymgyrch yn erbyn Byw yn Dichronadwy: Cymorth i Ddynion Ifanc 15 i 35 oed.
Gwefan: www.thecalmzone.net
Ffôn: 0800 58 58 58

DAN 24/7

Cefnogaeth gyda phroblemau cyffuriau ac alcohol.
Gwefan: www.dan247.org.uk
Ffôn: 0808 808 2234
Tecst: anfonwch DAN i 81066

Byw Heb Ofn

Llinell gymorth trais yn y cartref yn darparu gwasanaethau a chymgor achyb bywyd.
Gwefan: www.gov.wales/live-fear-free/domestic-abuse-wales
Ffôn: 0808 80 10 800

No Panic

Cefnogi pobl sy’n profi pyliau o banig ac Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol.
Gwefan: www.nopanic.org.uk
Ffôn: 0844 967 4848
(Efallai bydd rhai costau galwadau am yr rhif hyn, gwiriwch os gwelch yn dda)

Combat Stress

Cymorth Iechyd Meddwl i gyn-filwyr a’u teuluoedd.
Gwefan: www.combatstress.org.uk
Ffôn: 0800 138 1619

Mwy o gysylltiadau yn yr dolenni isod:

2682-19 Mental Health digital (1)

2794-20 RCTMerthyr helplines leaflet (1)

Peidiwch â dioddef yn distawrwydd, ceisiwch help os oes angen cefnogaeth arnoch. Nid ydych chi ar eich pen eich hun mae yna sefydliadau allan yna â all eich helpu chi.
Os nad yw’r help sydd ei angen arnoch wedi’i restru neu os nad oes angen cymorth arnoch ar unwaith, edrychwch ar y tudalennau gwybodaeth eraill ar Wicid.tv

Rhywbeth i ddweud?