Cyffuriau ac Alcohol

Updated:
Dim Sylwadau

Wel, rydyn ni yn WICID.tv yn gwybod dydy pobl ifainc o dan 18 oed ddim yn yfed alcohol* oherwydd mae’n anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig, ond roedden ni’n meddwl y byddai’n syniad da i gynnig gwybodaeth *rhag ofn.

Gall alcohol a chyffuriau cyfreithlon ac anghyfreithlon achosi niwed i bobl. Gall hyn amrywio o sgil effeithiau difrifol, i anafiadau o ganlyniad i’r sylwedd neu hyd yn oed marwolaeth. Mae’r naill sylwedd yn gallu cynyddu’r risg o gael methiant organau difrifol, puliau, trawiadau ar y galon a sawl risg arall.

Beth yw Alcohol? Alcohol yw: “hylif fflamadwy anweddol di-liw a gynhyrchir gan eplesiad naturiol siwgrau a dyma’r cyfansoddyn meddwol yng ngwin, cwrw, gwirodydd, a diodydd eraill, a hefyd yn cael ei ddefnyddio fel toddydd diwydiannol ac fel tanwydd.” (Diffiniad geiriadur)

Beth yw cyffuriau? Cyffur yw: “unrhyw sylwedd sy’n achosi newid ffisiolegol yn y corff pan gaiff ei fewnanadlu, ei chwistrellu, ei smygu, ei yfed, ei amsugno drwy glwt ar y croen, neu ei doddi o dan y tafod.” (Diffiniad geiriadur)

Pan fydd rhywun yn gor-ddefnyddio cyffur neu alcohol, yr enw ar hyn yw Camddefnyddio Sylwedd, ac mi all fod sgil effeithiau difrifol.

Goryfed mewn Pyliau (Gwasanaeth Iechyd Gwladol)

Fel arfer, ystyr goryfed mewn pyliau yw yfed llawer o alcohol dros gyfnod byr neu yfed er mwyn meddwi.

Diffiniad ymchwilwyr Y Deyrnas Unedig o oryfed mewn pyliau yw yfed dros wyth uned o alcohol mewn un sesiwn ar gyfer dynion, a thros chwe uned ar gyfer menywod.

 • Mae wyth uned yn cyfateb i ychydig dros dri pheint o gwrw â chryfder 4%.
 • Mae chwe uned yn cyfateb i ychydig dros ddau wydraid mawr (175ml) o wîn sydd â chryfder o 13%.

I gael rhagor o esiamplau, defnyddia’r cyfrifiannell unedau gan Drinkaware.

Dydy hyn ddim yn ddiffiniad union sydd yn gymwys i bawb. Mae goddefiant alcohol yn amrywio o un person i’r llall, ac mae’r cyflymder y mae’r alcohol yn cael ei yfed hefyd newid effeithiau’r alcohol.

Gall yfed gormod, yn rhy gyflym ar un achlysur gynyddu’r perygl o:

 • ddamweiniau sy’n arwain at anaf, neu’n achosi marwolaeth mewn rhai achosion.
 • camfarnu sefyllfaoedd peryglus.
 • colli hunanreolaeth, fel cael rhyw heb fod yn ddiogel.

Nid yw yfed alcohol yn gymedrol yn debygol o fod yn niweidiol; mewn gwirionedd mae rhai astudiaethau yn awgrymu bod yfed gwydriad o win y dydd yn dod â rhai manteision i iechyd. Ond mae yfed cyfansymiau mawr o alcohol ar y tro (goryfed) neu yn rheolaidd yn gallu gwneud niwed difrifol i dy iechyd. Mae cymaint â 33,000 o bobl yn y DU yn marw o achosion sy’n gysylltiedig ag alcohol yn flynyddol Mae’r problemau iechyd sydd yn gysylltiedig â yfed yn drwm yn cynnwys difrod a chlefyd yr iau, strociau, clefyd y galon, difrod i’r arennau a bod mewn damweiniau.

Yfed dan oed (Drinkaware)

Cymru

Ddylai plant sy’n 15 oed neu’n iau ddim yfed alcohol o gwbl. Mae yna dystiolaeth glir sy’n dangos bod alcohol yn gallu niweidio’r ymennydd, yr esgyrn a’r hormonau

Gall yfed alcohol yn 15 oed neu’n hŷn fod yn niweidiol. Mae goryfed mewn pyliau a gorddefnyddio alcohol yn peryglu pobl ifainc – o anafiadau, ymladd, difaru gweithgaredd rhywiol, a chamddefnyddio sylweddau eraill.

Os bydd rhieni yn defnyddio alcohol yn synhwyrol, mae’n fwy tebygol y bydd eu plant yn eu parchu hefyd. Mae modd i rieni a chynhalwyr (gofalwyr) ddiogelu plant rhag camddefnyddio alcohol drwy gynnal perthynas agos gyda’u plant, drwy osod rheolau clir ynghylch alcohol, a goruchwylio os bydd eu plant yn ei yfed.

Alcohol ac yfed dam oedran – y gyfraith

Os bydd person ifanc dan 18 oed yn yfed alcohol yn gyhoeddus, mae modd i’r heddlu eu stopio, cyflwyno dirwy iddyn nhw, neu eu harestio.

Os wyt ti’n iau na 18 oed, mae’n angyfreithlon:

 • os ydy rhywun yn gwerthu alcohol i ti
 • os wyt ti’n prynu, neu’n ceisio prynu alcohol
 • os ydy oedolyn yn prynu, neu’n ceisio prynu alcohol ar dy ran di
 • os wyt ti’n yfed alcohol mewn eiddo trwyddedig (e.e. mewn tafarn neu fwyty)

Fodd bynnag, os bydd rhywun 16 neu 17 oed yng nghwmni oedolyn, mae hawl ganddyn nhw yfed (ond nid prynu) cwrw, gwin neu seidr gyda phryd o fwyd.

Ond os ydyn nhw’n 16 neu’n iau, mae hawl ganddyn nhw i fynd i dafarn (neu fangre sy’n cael ei ddefnyddio i werthu alcohol yn bennaf) os ydyn nhw yng nghwmni oedolyn. Serch hynny, nid dyma’r achos ar bob achlysur. Gall hefyd ddibynnu ar:

 • amodau penodol y mangre unigol
 • y gweithgareddau sydd angen trwydded sy’n digwydd yno

Dydy hi ddim yn anghyfreithlon i blentyn rhwng 5 ac 16 oed i yfed alcohol yn eu cartref neu ar eiddo preifat arall.

Mae’n anghyfreithlon i roi alcohol i blant sydd o dan 5 oed.

Canlyniadau torri’r gyfraith

Os ydy’r heddlu yn amau bod rhywun dan 18 oed yn meddu ar alcohol mewn man cyhoeddus, mae ganddyn nhw’r hawl i gymryd yr alcohol oddi arno. Os bydd yr heddlu yn gweld bod person ifanc wedi meddu ar alcohol tair gwaith, mae’n bosibl y gallen nhw gael cytundeb cymdeithasol, dirwy neu gael eu harestio. Mae cofnod troseddol yn gallu effeithio ar dy allu i gael swydd yn y dyfodol, a’i wneud yn fwy anodd i ti deithio i wledydd fel yr UDA.

Mae hawl gan yr heddlu i gymryd alcohol oddi wrth rywun, beth bynnag fo’u hoedran, os ydyn nhw’n tybio bod person dan 18 oed wedi neu’n mynd i’w yfed mewn man cyhoeddus.

Ydych chi’n rhiant sydd yn dymuno trafod alcohol a chyffuriau gyda’ch plentyn?

Gall y tudalennau a gwefannau canlynol roi gwybodaeth fanwl i ti am gyffuriau, alcohol ac amrywiaeth o sylweddau, yn rhoi manylion am yr effaith maent yn ei gael ac os ydydnt yn gyfreithiol neu’n anghyfreithlon.

Gwasanaethau Triniaeth ac Addysg Cyffuriau (‘TEDS’)

Rydyn ni’n asiantaeth wirfoddol sydd yn cynnig gwasanaethau CYFRINACHOL ac AM DDIM i bobl sydd yn defnyddio cyffuriau neu alcohol yng Nghwm Taf.

http://www.teds.org.uk

DAN 24/7

Mewn argyfwng cysylltwch â DAN 24/7 AM DDIM ar: 0800 6 33 55 88

Drinkaware

Mae Drinkaware yn elusen annibynnol yn Y Deyrnas Unedig sy’n gweithio er mwyn lleihau camddefnyddio alcohol a lleihau’r niwed mae alcohol yn ei achosi. Maen nhw’n bodoli er mwyn helpu pobl i wneud dewisiadau gwell ynghylch yfed alcohol.

https://www.drinkaware.co.uk/

Rhywbeth i ddweud?