Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Updated:
Dim Sylwadau

Bydd un ymhob pedwar ohonom yn profi problem lles meddwl difrifol rywbryd yn ein bywyd. Golygai hyn ei bod yn hynod o annhebygol y bydd unrhyw rai ohonom yn mynd drwy ein bywydau heb fod â phroblem iechyd meddwl neu fod yn agos at rywun sydd ag un.

Os wyt ti’n torri dy fraich, neu os bydd rhywun yn sylwi dy fod ti wedi cael anaf, bydd y person yn ceisio dy helpu di neu yn dy gyfeirio ti at gael help. Ond pam mae’r sefyllfa’n newid wrth drafod iechyd meddwl?

Iechyd y meddwl (neu les emosiynol) yw cadw dy hun yn iachus ac yn wydn o ran dy feddwl a dy emosiynau. Hynny yw, bod modd i ti wella’n hawdd ar ôl trawma.  Mae gan bawb iechyd meddwl, ond mae rhai yn ei chael hi’n anodd cynnal iechyd meddwl positif. Gall iechyd meddwl gwael neu negyddol effeithio ar sawl ffactor mewn bywyd unigolyn, gan gynnwys ei allu i ganolbwyntio, ei emosiynau a’r ffordd mae’n ymateb ac yn perfformio tasgau beunyddiol. Gall hefyd gael effeithiau difrifol iawn ar eu bywydau, megis methu â chodi o’r gwely yn y bore, neu fethu â chymdeithasu, neu berfformio’n gywir yn y gwaith neu mewn lleoliad ddysg.

Mae Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn deall bod iechyd meddwl yn fater pwysig ac felly rydyn ni’n gweithio gydag asiantaethau partner er mwyn codi ymwybyddiaeth, cynnig cymorth a chyngor, a hyrwyddo gwasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael i bobl ifainc.

Yn 2016, fe gynhalion ni gynadleddau Iechyd Meddwl Cadarnhaol Rhondda Cynon Taf (#RCTPositiveMentalHealth) ac wedi ymgysylltu â dros 100 o bobl ifainc a 60 aelod o staff o sefydliadau sy’n gweithio â phobl ifainc. Yn ystod ymgynghoriadau gyda phobl ifainc drwy arolygon ‘Viewpoint’ a’r Fforwm Ieuenctid, gofynnon ni iddyn nhw am y rhesymau dros fwlio. Mae gan fwlio effaith negyddol iawn ar iechyd meddwl. Dyma’r atebion y cawson ni:

  • Ymddangosiad/Golwg a Sut roedden nhw’n edrych oedd y rheswm uchaf, wedi’i ddilyn gan
  • Cyfeillgarwch a Pherthnasoedd
  • Anabledd
  • Hil
  • Cyfeiriadedd Rhywiol

Bu’r bobl ifainc a’r staff yn gweithio ar y materion hyn a chafodd DVD addysgiadol ei greu. Mae’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn parhau i weithio tuag at wella’n gwybodaeth a’r cymorth/cyngor rydyn ni’n ei gynnig tuag at y sawl sy’n brwydro materion iechyd meddwl.  Rydyn ni hefyd yn gweithio’n agos gyda Phlant yng Nghymru a Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig sydd wedi cynnal ymgyrchoedd iechyd meddwl blaenorol yn gweithio gyda’r byrddau iechyd a phartneriaid eraill.

Dwyt ti ddim ar dy ben dy hun, ac fe ddylet ti siarad â rhywun os wyt ti’n cael anawsterau. Mae yna sawl gwasanaeth ar gael sy’n gallu cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth. Dyma rai sefydliadau y mae modd cysylltu â nhw:

Y Samariaid

Mae gwefan y Samariaid yn dweud:

Mae modd i ti siarad â ni unrhyw adeg o’r dydd, yn y modd sy’n well gyda ti, am unrhyw beth sy’n dy boeni di. Bydd hyn oll yn gyfrinachol. Cei di siarad â ni am unrhyw beth, beth bynnag yw natur y sefyllfa. Dere i weld pam mae ein gwasanaeth yn gweithio a beth i’w ddisgwyl ar ôl cysylltu â ni. Os oes gen ti bryderon am ddefnyddio’n gwasanaeth, beth am glywed oddi wrth eraill a sut rydyn ni wedi eu helpu. Paid â dioddef ar dy ben dy hun.

Beth bynnag yw’r broblem, croeso i ti alw ar unrhyw adeg, ar 116 123. Rydyn ni ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Os oes angen ymateb yn syth, mae’n well galw ar y ffôn. Mae’n RHAD AC AM DDIM i’n ffonio ni. Mae modd ffonio am unrhyw reswm sy’n dy boeni, nid dim ond ar gyfer teimladau o hunanladd.

Mae modd hefyd anfon e-bost: jo@samaritans.org

MEIC

Mae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Os wyt eisiau gwybod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu eisiau help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. fyddwn ni ddim yn dy feirniadu di a byddwn ni’n rhoi gwybodaeth ddibynadwy i ti, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnat ti i wneud newid. Mae croeso i ti gysylltu trwy’r Gymraeg neu yn Saesneg – dy ddewis di yw hi! Rydyn ni ar agor bob dydd rhwng 8am a chanol nos. Gelli di gysylltu â ni drwy’r ffôn, e-bost, neges destun neu neges sydyn.  Mae MEIC yn gyfrinachol, yn ddienw, am ddim ac yma i ti.

Rhadffon: 0808 80 23456           Neges Destun: 84001       Negeseua Sydyn/Ar-lein: Negeseua Sydyn

Heads above the Waves:

Amser i Newid Cymru

Mae Cyngor Ieuenctid Caerdydd wedi creu adnodd gwych ar gyfer pobl ifainc sydd yn chwilio am wybodaeth ynghylch iechyd meddwl: Hyb Meddwl. Ar y wefan mae modd dod o hyd i restr o wasanaethau, diffiniadau, termau a llawer o adnoddau eraill sydd yn berthnasol i ardal Caerdydd a’r ardaloedd cyfagos. NODWCH: does neb yn gweithio ar y wefan drwy’r amser, dim ond gwirfoddolwyr ifainc sydd yn diweddaru’r wefan o dro i dro. Nid llinell gymorth yw hyn a dydy’r wefan ddim yn ymdrin ag ymholiadau personol/unigol.

Cofia, os wyt ti’n pryderu am dy fywyd dy hun (neu fywyd rhywun arall) neu os wyt ti mewn perygl uniongyrchol, cysylltwch â’r gwasanaethau brys drwy ffonio 999.

 

Rhywbeth i ddweud?