Mewn Argyfwng

Updated:
Dim Sylwadau

Os wyt ti’n teimlo dy fod ti mewn perygl uniongyrchol, yna ffonia 999 er mwyn cysylltu â’r Gwasanaethau Brys (yr Heddlu, Gwasanaeth Tân, Ambiwlans, a.y.b). Dylet ti ond ffonio 999 os wyt ti’n teimlo bod dy fywyd di, neu fywyd rhywun arall, mewn perygl.

Os dydy hi ddim yn sefyllfa argyfwng, mae modd RHOI GWYBOD am drosedd neu ofyn am gyngor oddi wrth yr heddlu drwy ffonio 101.

Os oes gennych chi nam ar eich clyw, mae modd i chi gofrestru eich ffôn symudol er mwyn anfon neges destun at yr heddlu: 999 gyda’r neges EmergencySMS. RHAID i chi gofrestru er mwyn i’r gwasanaeth weithio.

Efallai bydd sefyllfaoedd eraill yn codi lle byddi di’n teimlo bod angen help yn syth ond sydd ddim yn golygu cysylltu â’r gwasanaethau brys. Er enghraifft, os wyt ti’n teimlo’n unig neu’n isel, yna efallai byddi di’n teimlo bod angen i ti siarad â rhywun. Mae yna sawl sefydliad ar gael y mae modd i ti gysylltu â nhw er mwyn cael cyngor am ddim sy’n ddiduedd (mae hyn yn golygu dydyn nhw ddim yn dy farnu di) ac yn gyfrinachol (mae hyn yn golygu Fyddan nhw ddim yn dweud wrth unrhyw un). Dyma rai sefydliadau y mae modd cysylltu â nhw:

MEIC

Mae MEIC yn wasanaeth llinell gymorth newydd i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Os wyt eisiau gwybod beth sy’n digwydd yn dy ardal leol neu eisiau help i ymdrin â sefyllfa anodd, bydd MEIC yn gwrando pan na fydd unrhyw un arall yn gwneud. fyddwn ni ddim yn dy feirniadu di a byddwn ni’n rhoi gwybodaeth ddibynadwy i ti, cyngor defnyddiol a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnat ti i wneud newid. Mae croeso i ti gysylltu trwy’r Gymraeg neu yn Saesneg – dy ddewis di yw hi! Rydyn ni ar agor bob dydd rhwng 8am a chanol nos. Gelli di gysylltu â ni drwy’r ffôn, e-bost, neges destun neu neges sydyn.  Mae MEIC yn gyfrinachol, yn ddienw, am ddim ac yma i ti.

Rhadffon: 0808 80 23456           Neges Destun: 84001       Negeseua Sydyn/Ar-lein: Negeseua Sydyn

Y Samariaid

Mae gwefan y Samariaid yn dweud: Mae modd i ti siarad â ni unrhyw adeg o’r dydd, yn y modd sy’n well gyda ti, am unrhyw beth sy’n dy boeni di. Bydd hyn oll yn gyfrinachol. Cei di siarad â ni am unrhyw beth, beth bynnag yw natur y sefyllfa. Dere i weld pam mae ein gwasanaeth yn gweithio a beth i’w ddisgwyl ar ôl cysylltu â ni. Os oes gen ti bryderon am ddefnyddio’n gwasanaeth, beth am glywed oddi wrth bobl eraill a sut rydyn ni wedi eu helpu. Paid â dioddef ar dy ben dy hun.

Beth bynnag yw’r broblem, croeso i ti alw ar unrhyw adeg, ar 116 123. Rydyn ni ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Os oes angen ymateb yn syth, mae’n well galw ar y ffôn. Mae’n RHAD AC AM DDIM i’n ffonio ni. Mae modd ffonio am unrhyw reswm sy’n dy boeni, nid dim ond ar gyfer teimladau o hunanladd.

Mae modd hefyd anfon e-bost: jo@samaritans.org

** Pwysig **

PAID â chysylltu â Nain WICID os oes angen ymateb brys arnat ti gan fod ymatebion yn gallu cymryd hyd at 72 awr. Bwriad Nain WICID yw cynnig gwybodaeth a dy gyfeirio di at gymorth pellach, ond dydy’r gwasanaeth DDIM yn gweithredu fel llinell gymorth.

Rhywbeth i ddweud?