Perthnasau

Updated:
Dim Sylwadau

Mae’n gwbl naturiol os wyt ti eisiau bod mewn perthynas â rhywun, er mwyn rhannu dy amser a dy brofiadau. Mae pob perthynas yn unigryw, a does dim rhaid i ti frysio i fod mewn perthynas nes y byddi di’n teimlo’n barod.

Gall fod yn brofiad gwych, ond weithiau gall fod yn gyfnod dryslyd neu’n peri pryder i sawl un ohonom ni. Pan fyddi di mewn perthynas â rhywun mae’n rhaid cael parch, cyfaddawdu a chyfathrebu ein teimladau. Weithiau mae’n hawdd anghofio bod angen i ti fuddsoddi llawer o amser, amynedd ac ymrwymiad er mwyn i berthynas weithio.

Mae’r hawl gyda ti i wneud dewisiadau yn dy berthynas, a ddylet ti ddim teimlo unrhyw bwysau i frysio unrhyw beth. Cofia, dy deimladau di sy’n bwysig, ac os oes wyt ti’n teimlo bod angen cymorth a chyngor arnat ti dylet ti fynd at rywun rwyt ti’n ymddiried ynddyn nhw er mwyn trafod dy bryderon.

Mae’r adran yma yn cynnwys nifer o bynciau gan gynnwys rhai agweddau emosiynol sydd angen ystyried o ran perthnasau. Mae cyngor a chymorth ar gael am faterion fel dod o hyd i rywun i fod mewn perthynas â nhw, troi cyfeillgarwch i fod yn berthynas, bod mewn perthynas â rhywun, rhyw, byw gyda rhywun a phriodi.

The Mix – Relationships

Brook.org – Relationships

CARIAD

Mae cael cariad (sboner neu wejen) yn berson yr wyt ti mewn perthynas ramantus â nhw. Mae pob perthynas yn wahanol i’w gilydd. Mae bod mewn ‘perthynas ramantus’ yn gallu golygu rhywbeth gwahanol i bawb.

Gall bod mewn perthynas ramantus olygu treulio amser gyda’ch gilydd, mynd i leoedd gwahanol gyda’ch gilydd, bod yn annwyl tuag at eich gilydd a chael rhywun i siarad gyda nhw. Os ydych chi’n mwynhau treulio amser gyda’ch gilydd, efallai byddi di’n teimlo’n agosach atyn nhw a bydd dy deimladau yn cryfhau.

Bod Mewn Perthynas

 • Paid â phoeni os bydd dy ffrindiau i gyd yn dechrau cael perthnasau rhamantus. Mae dy berthnasau di yn bwysig i ti. Felly paid â theimlo bod pwysau arnat ti i ddechrau perthynas gyda rhywun os na fyddi di eisiau gwneud neu os na fyddi di’n teimlo’n barod.
 • Ar ddechrau’r berthynas, mae’n hollol naturiol i deimlo’n nerfus am fod yn agos at berson newydd. Ymlacia, a chanolbwyntio ar beth sy’n gwneud i ti deimlo’n hapus pan fyddi di yng nghwmni’r person.
 • Dydy bod mewn perthynas ramantus ddim yn golygu bod rhaid i ti gael rhyw gyda’r person. Mae pob perthynas yn wahanol, felly paid â theimlo bod rhaid i ti gael perthynas rywiol os dwyt ti ddim yn teimlo’n gyfforddus neu os dwyt ti ddim yn barod am hynny. Er ei bod hi’n normal i deimlo dy fod ti eisiau cael perthynas rywiol, efallai bydd bechgyn yn teimlo eu bod nhw’n barod i gael rhyw cyn merched. Felly, mae’n bwysig i barchu teimladau eich gilydd. Gall rhyw fod yn brofiad gwahanol iawn i ddynion, felly bydd yn amyneddgar a phaid â bod yn ymwthgar. Sut byddet ti’n teimlo pe bai dy berthynas yn troi i fod yn berthynas rywiol? Bydd dy deimladau yn newid? Mae’r mwyafrif o bobl yn dymuno bod mewn perthynas lle maen nhw’n ymddiried yn y person arall cyn penderfynu cael perthynas rywiol.
 • Mae’n berffaith normal i gael ffrindiau o’r rhyw arall. Os bydd bachgen a merch yn ffrindiau, dydy hyn ddim yn golygu eu bod nhw mewn perthynas neu’n gariad i’w gilydd. Mae rhagor o wybodaeth am gyfeillgarwch yn datblygu i fod yn berthynas yn yr adran ‘Caru’.
 • Yr hyn sy’n allweddol i berthynas hapus yw cyfathrebu da. Siaradwch gyda’ch gilydd am eich teimladau.
 • Paid â brysio i wneud unrhyw beth os nad wyt ti’n sicr. Mae dy berthynas yn bersonol i ti – mae dewis gyda ti.

Y Gwahaniaeth Rhwng Bechgyn a Merched

 • Yn gyffredinol, bydd merched yn aeddfedu yn gynt na bechgyn, felly bydd ganddyn nhw syniad gwahanol i fechgyn o sut y dylai eu cariad ymddwyn.
 • Yr hyn sy’n allweddol i berthynas hapus yw cyfathrebu da. Siaradwch gyda’ch gilydd am eich teimladau.

Dy Ffrindiau

 • Pan fyddi di mewn perthynas, mae’n debygol iawn y byddwch chi eisiau treulio llawer o amser gyda’ch gilydd. Ond, paid ag anghofio am dy ffrindiau. Rwyt ti wedi eu hadnabod yn hirach na dy gariad newydd, ac os byddi di a dy gariad yn gwahanu, dy ffrindiau fydd yna i dy gynorthwyo.
 • Efallai byddi di’n rhoi cynnig ar gymdeithasu fel un grŵp, os wyt ti’n treulio llawer o amser ar dy ben dy hun gyda dy gariad, cofia i gadw mewn cysylltiad â dy ffrindiau. Cofia hefyd i barhau i wneud y pethau roeddet ti’n eu mwynhau cyn bod mewn perthynas.

Dy Rhieni/Gwarcheidwad

Efallai bydd dy rieni neu dy warcheidwaid yn teimlo’n wahanol am dy berthynas. Efallai fyddan nhw ddim yn teimlo’n gyfforddus gyda’r syniad ohonot ti i’n cael perthynas. Gallai hyn fod am unrhyw reswm. Dyma rhai rhesymau cyffredin:

 • Rwyt ti’n ‘rhy ifanc’.
 • Mae ef neu hi yn ‘rhy hen’.
 • Dydyn nhw ddim yn hapus dy fod ti’n treulio llawer o amser gyda rhywun os dydyn nhw ddim yn eu hadnabod.
 • Dydyn nhw ‘ddim yn hoffi ef neu hi’ neu maen nhw’n meddwl y gallet ti ddod o hyd i rywun gwell.
 • Efallai byddi di’n teimlo bod dy rieni/warcheidwaid yn ceisio ymyrryd yn dy fywyd personol, ond dim ond gofalu amdanat ti y maen nhw. Os wyt ti’n hoffi dy gariad yn fawr iawn, efallai bydd siarad â dy rieni yn helpu’r sefyllfa. Cymera amser er mwyn trafod popeth gyda nhw yn dawel.
 • Efallai byddai’n syniad da bod dy rieni neu warcheidwaid yn cwrdd â dy gariad, a dod i’w hadnabod. Er enghraifft, gallet ti wahodd dy gariad i ddod am bryd o fwyd gyda dy deulu, neu yn gwneud gweithgaredd lle bydd pawb yn treulio amser gyda’i gilydd.

 

Caru

Mae ‘caru’ yn golygu dy fod ti mewn perthynas ramantus gyda rhywun. Mae pob perthynas yn wahanol, felly paid â chymharu dy berthynas di â pherthnasau eraill, a phaid a gadael i unrhyw un arall benderfynu pwy yr hoffet ti fod mewn perthynas â nhw.

Bydd y berthynas gywir yn gwneud i ti deimlo’n dda amdanat ti dy hun. Dylet ti deimlo’n gyfforddus, hyderus ac yn hapus pan fyddi di yng nghwmni’r person yna. Does dim angen i ti frysio i fod mewn perthynas gydag unrhyw un. Arhosa nes dy fod ti’n teimlo’n barod ac yn ddigon aeddfed i fod mewn perthynas cyn i ti ymrwymo dy hun i rywun.

Gofyn y Cwestiwn

Mae gofyn i rywun i fod yn gariad i ti yn gallu bod yn brofiad ofnus iawn. Os wyt ti eisoes yn adnabod y person, efallai bydd hyn yn dy helpu di i wybod sut i ofyn iddyn nhw. Mae pob un person yn unigryw, felly does dim ffordd gywir neu angywir o ofyn i rywun i fod yn gariad i ti.

Troi Cyfeillgarwch i Fod Yn Berthynas

 • Mae bod yn ffrindiau da yn gallu bod yn sylfaen dda ar gyfer perthynas llwyddianus oherwydd rwyt ti eisoes yn adnabod y person yn dda. Weithiau bydd bod yn ffrindiau yn datblygu i fod yn berthynas, ac weithiau bydden nhw ddim. Mae’n bwysig bod y ddau berson yn gwybod p’un ai ydyn nhw’n dymuno bod yn ‘fwy na ffrindiau’.
 • Weithiau bydd bachgen neu ferch yn dymuno bod yn ffrind i ti oherwydd maen nhw’n meddwl yn fawr ohonot ti, ac maen nhw’n gobeithio y bydd yn datblygu i fod yn rhywbeth pellach. Os wyt ti’n gwybod o’r cychwyn bod diddordeb o fod yn fwy na ffrindiau yna efallai bydd yn syniad i ofyn yn syth os ydyn nhw’n dy hoffi di hefyd, fel arall gall bethau fynd yn gymhleth ar gyfer y ddau ohonoch chi.
 • Os wyt ti’n dechrau datblygu teimladau cryfach i un o dy ffrindiau, efallai byddi di yn dechrau ystyried beth maen nhw’n ei ddweud a gwneud mewn modd camarweiniol. Efallai y byddi di yn hoffi bod mewn perthynas â nhw, ond efallai bydden nhw yn hoffi parhau i fod yn ffrindiau. Weithiau bydden nhw yn dy ystyried di i fod yn eu ‘cylch cyfeillion’, un o’r merched y maen nhw’n gallu ymddiried ynddi, neu yn ‘un o’r bois’.
 • Efallai bydd rhai cliwiau bod dy ffrind yn dymuno bod mewn perthynas gyda ti. Efallai bydden nhw yn dechrau fflyrtio gyda ti, neu fynd yn genfigennus pan fyddi di yng nghwmni bechgyn neu ferched eraill. Ond, does dim modd i fod yn sicr heb ofyn iddyn nhw.
 • Mae gofyn iddyn nhw neu ddweud wrthyn nhw sut rwyt ti’n teimlo yn gallu bod yn anodd, yn enwedig os ydych chi’n ffrindiau agos. Mae yna berygl y bydd y ddau ohonoch chi yn teimlo’n anesmwyth, ac efallai byddi di’n teimlo’n drist oherwydd dydyn nhw ddim yn teimlo yn yr un ffordd. Gall hyn beryglu eich cyfeillgarwch.
 • Meddylia am bethau yn ofalus cyn ceisio troi dy gyfeillgarwch i fod yn berthynas. Efallai dylet ti drafod y mater gyda dy ffrindiau, neu gael sgwrs dawel gyda ffrindiau’r person arall, er mwyn gweld beth yw eu barn nhw.

Cwrdd â Phobl Newydd

 • Mae modd cwrdd â phobl newydd yn yr ysgol, coleg, clybiau ar ôl ysgol neu drwy gymdeithasu. Mae defnyddio’r rhyngrwyd yn ffordd dda i gwrdd â phobl newydd, yn enwedig os wyt ti’n swil neu os wyt ti’n byw mewn ardal bell. Ond mae yna beryglon sy’n gysylltiedig â chwrdd â phobl ar-lein, felly bydd yn ofalus. Darllena’n hadran ar ‘Berthnasau Ar-lein’ cyn siarad ag unrhyw un ar-lein dwyt ti ddim yn eu hadnabod.

Brook.Org – Looking for a relationship

Pan Fyddwch Chi’n Gyda’ch Gilydd

 • Dylai pob perthynas fod yn seiliedig ar barch, gonestrwydd ac ymddiriedaeth. Mae bod mewn perthynas yn golygu dy fod ti wedi ymrwymo iddyn nhw a bydd bod yn ffyddlon yn cynyddu’r ymddiriedaeth rhyngoch chi.
 • Un rhan naturiol mewn unrhyw berthynas yw bod yn gariadus at eich gilydd neu gusanu. Ond rhaid i ti ystyried pa mor gariadus ydych chi mewn lleoedd cyhoeddus, efallai bydd y bobl sydd o’ch amgylch yn teimlo’n anghyfforddus.
 • Dy benderfyniad di yw sut i dreulio amser gyda dy bartner. Does dim rhaid i ti wneud yr un pethau a chyplau eraill. Mae dy berthynas yn unigryw, dylet ti wneud beth bynnag y mae’r ddau ohonoch chi yn mwynhau gwneud.
 • Cymera dy amser er mwyn dod i adnabod rhywun yn dda. Mwynha’r amser rwyt ti’n treulio gyda fe neu hi. Paid â brysio i wneud unrhyw beth os na fyddi di’n dymuno.

Rhyw

 • Does dim rhaid i bob perthynas fod yn berthynas rywiol. Mae sawl cwpwl yn mwynhau cwmni’i gilydd heb gael rhyw. Serch hynny, mae rhyw yn gallu bod yn bleserus iawn pan fyddi di mewn perthynas. Ond dylet ti gofio i fod yn ddiogel os wyt ti’n penderfynu dy fod ti eisiau cael rhyw.
 • Paid â theimlo bod rhaid i ti gael rhyw gyda dy bartner os dwyt ti ddim yn teimlo’n gyfforddus. Os ydy’r perthynas yn un arbennig, bydd dy bartner yn fodlon aros nes y byddi di’n barod. Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran ‘Rhyw’.

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) – Ydych chi’n barod i gael rhyw?

Dadleuon

 • Mae dadlau gyda dy bartner yn gallu bod yn brofiad sy’n dy gynhyrfu neu dy ddrysu. Ond mae dadlau yn rhan normal mewn unrhyw berthynas. Mae’n ffordd i’r ddau ohonoch chi fynegi eich teimladau. Mae’n bwysig i gyfathrebu a thrafod unrhyw broblemau, yn hytrach na chadw’n dawel.
 • Mae modd osgoi dadlau weithiau trwy dreulio amser gyda’ch gilydd a gwneud pethau y mae’r ddau ohonoch chi’n eu mwynhau. Dylet ti rannu dy amser yn ofalus rhyngot ti dy hun, dy ffrindiau a dy bartner.
 • Os wyt ti’n dadlau gyda dy bartner yn rhy aml ac mae’n anodd siarad â dy bartner, dylet ti siarad â pherson arall yr wyt ti’n teimlo’n agos iddyn nhw. Efallai bydd yn helpu dangos gwir oleuni dy broblemau, a chynnig atebion newydd. Cofia – mae cyfathrebu da yn hanfodol mewn unrhyw berthynas. Mae’n hynod bwysig i rannu dy deimladau er mwyn deall eich gilydd yn well.

Brook.Org – How to deal with arguments better

Rhyw

Mae rhyw yn brofiad personol a phreifat rhwng dau berson, a dylet ti ddim ei frysio. Mae’r penderfyniad i gael rhyw am y tro cyntaf yn un pwysig. Does dim modd newid dy feddwl wedyn, felly gwna’n siwr dy fod ti’n hollol barod yn gyntaf.

Dylet ti byth deimlo dy fod ti dan bwysau i gael rhyw. Mae gan bawb yr hawl i ddweud na ar unrhyw adeg cyn neu yn ystod unrhyw weithgaredd rhywiol. Dy benderfyniad di yw hi – Mae’n iawn i ddweud na.

 • Efallai byddet ti’n meddwl bod pob un o dy ffrindiau yn cael rhyw. Ond, mewn gwirionedd, dim ond 25% o ferched a 30% o fechgyn sydd yn iau nag 16 sydd wedi cael rhyw. Felly, dyw hi ddim yn anghyfarwydd i beidio â chael rhyw cyn bod yn 16 oed. Nid cystadleuaeth ydy rhyw, mae’n brofiad personol i ti.
 • Yr oedran cyfreithiol i gymryd rhan mewn cyfathrach rywiol (rhyw) yng Nghymru a Lloegr yw 16 oed. Mae hyn yn golygu ei bod yn anghyfreithlon i gymryd rhan mewn rhyw o unrhyw fath o ryw, gan gynnwys rhyw trwy’r pen-ôl a hunan-leddfu gyda’ch gilydd, gydag unrhyw berson sy’n iau nag 16 oed.
 • Bydd y mwyafrif o bobl ifainc yn aros nes y byddan nhw mewn perthynas sefydlog, neu gyda rhywun y maen nhw’n ymddiried ynddyn nhw, cyn cael rhyw. Fel arfer bydd hyn yn ei wneud yn brofiad mwy pleserus.
 • Mae rhyw yn gallu golygu gwahanol bethau i bawb, felly gwna’n siwr bod y person yr wyt ti’n dewis i gael rhyw gyda nhw yn teimlo’r un ffordd â ti.
 • Mae cyfathrebu’n allweddol er mwyn cael perthynas rhywiol da ac iachus.

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) – Ydych chi’n barod i gael rhyw?

The Mix – Sex & Relationships

Brook.org – Sex

Rhyw Diogel

Efallai byddi di’n teimlo’n rhy swil i ofyn am ddull atal cenhedlu. Efallai byddi di eisoes yn teimlo’n sensitif am y mater neu’n nerfus am gael rhyw gyda rhywun am y tro cyntaf. Ceisia beidio â theimlo fel hyn. Mae’n fwy pwysig i fod yn ddiogel na phrofi ychydig funudau o embaras.

 • Mae cael rhyw heb ataliwr cenhedlu yn gallu golygu beichiogrwydd di-groeso a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Mae rhagor o wybodaeth yn yr adran HEINTIAU A DROSGLWYDDIR YN RHYWIOL.
 • Defnyddia condom BOB TRO er mwyn diogelu rhag beichiogrwydd a heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Mae mathau eraill o atalwyr cenhedlu sydd yn diogelu yn erbyn beichiogrwydd yn unig. Mae’r rhain yn cynnwys y bilsen atal cenhedlu a’r pigiad atal cenhedlu. Mae dulliau atal cenhedlu eraill ar gael hefyd. Mae rhagor o fanylion ar gael yn yr adran ATAL CENHEDLU
 • Mae modd i ferch fynd yn feichiog o’r tro cyntaf y bydd hi’n cael rhyw. Felly dylet aros yn ddiogel bob tro a mwynhau.
 • Os wyt ti wedi cael rhyw heb ddiogelwch, mae cyngor a chymorth ar gael yn yr adran BEICHIOGRWYDD a HEINTIAU A DROSGLWYDDIR YN RHYWIOL.

Cer i adran y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) ar atal cenhedlu sy’n cynnwys gwybodaeth ble i fynd i’w gael.

The Mix – Safer sex

Byw Gyda’ch Gilydd

Mae symud i mewn gyda dy bartner am y tro cyntaf yn gallu bod yn brofiad cyffrous a rhamantus. Ond, ar yr un pryd, gall rhannu tŷ neu fflat bennu os bydd y berthynas yn para neu beidio. Felly gwna’n siwr mai hyn yw’r penderfyniad cywir cyn i ti symud i mewn gyda’ch gilydd. Bydd y ddau ohonoch chi yn rhannu eich lle trwy’r amser, felly mae’n bwysig sylweddoli bod hyn yn gallu achosi i ti deimlo’n rhwystredig o dro i dro.

 • Mae’n hanfodol dy fod ti’n dod i adnabod dy bartner yn dda yn gyntaf. Efallai bod byw gyda’ch gilydd yn teimlo fel syniad da, ond pa mor gytbwys yw’r berthynas ar hyn o bryd? Bydd y berthynas yn aros fel hyn pan fyddi di yn byw gyda’ch gilydd ac yn rhannu eich amser a’ch lle?
 • Bydd angen i’r ddau ohonoch chi addasu eich bywydau, felly rhaid ystyried sut bydd hyn yn effeithio ar y ddau ohonoch chi. Cyn symud i mewn gyda’ch gilydd, gall helpu i gael sgwrs am beth rydych chi’n disgwyl o’r berthynas.
 • Efallai bydd yn syniad i drefnu arian, rhannu’r gwaith tŷ a sicrhau bod digon o amser i dreulio gyda’ch gilydd cyn penderfynu byw gyda’ch gilydd.
 • Argymhellir bod cyplau sydd wedi penderfynu byw gyda’i gilydd yn creu rhestr o bob eitem sydd ganddyn nhw ac yn nodi pwy sydd yn berchen ar beth. Mae’n ei wneud yn haws i rannu’r eitemau os bydd y berthynas yn dod i ben. Un o’r prif resymau y bydd cyplau ym mynd i’r llys yw dadlau dros eiddo personol.
 • Efallai bydd yn syniad sefydlu cyfrif banc gyda’ch gilydd er mwyn talu am forgias neu rent, biliau a siopa. Bydd unrhyw fanc neu gymdeithas adeiladu yn gallu trefnu hyn ar eich rhan.

Prynu Neu Rentu?

 • Os nad wyt ti wedi byw gyda dy bartner o’r blaen, efallai byddai’n syniad i rentu am ychydig fisoedd fel cyfnod prawf. Bydd hyn yn rhoi amser i ti benderfynu os yw’n benderfyniad da.
 • Os ydych chi’n ystyried prynu tŷ gyda’ch gilydd, mae yna sawl peth sydd angen eu hystyried os ydych yn briod neu’n ddi-briod. Os dwyt ti ddim yn briod ac yn prynu tŷ gyda’ch gilydd, lle bydd y ddau ohonoch chi yn cyfrannu at y morgais, dylai’r ddau enw fod ar y morgais.

Dy Hawliau

Mae’n bwysig dy fod ti yn ymwybodol o dy hawliau, rhag ofn na fydd pethau yn gweithio rhyngot ti a dy bartner.

 • Os wyt ti’n ddi-briod ac yn byw gyda dy bartner, mae’r gyfraith yn ystyried fel dau unigolyn heb hawliau nag atebolrwydd tuag at eich gilydd os bydd y berthynas yn dod i ben.
 • Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod dy hawliau yn newid i fod yr un peth â chyplau priod os wyt ti wedi bod yn byw gyda dy bartner am dros 2 flynedd. (‘priodas cyfraith gyffredin’). Ond nid dyma’r gwir – peidiodd y gyfraith yma i fodoli yn 1753!
 • Dy gyfrifoldeb di a dy bartner fydd rhannu’r eiddo neu dalu beth bynnag sydd angen ei dalu. Gall hyn fod yn broses anniben ac emosiynol. Mae angen cau’r cyfrifon banc ar y cyd, talu’r biliau neu werthu’r tŷ. Yn aml bydd hyn yn gadael pobl mewn sefyllfaoedd bregus. Er enghraifft, gallai dy bartner gau’r cyfrif banc a chymryd yr holl arian heb dy ganiatâd.
 • Mae’n syniad da i greu Cytundeb Cyd-fyw neu Weithred Ymddiriedolaeth er mwyn gwneud trefniadau eiddo neu ariannol swyddogol. Er, does dim modd gorfodi’r rhain bob tro.

Rhywbeth i ddweud?