Dim Categori

Lansio’r Porth Cyfranogiad:

By -
Dim Sylwadau

Porth yn cefnogi lleisiau plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Mae heddiw yn gweld lansio’r Porth Cyfranogiad http://participationhub.org.uk/PorthCyfranogiad/)
A porth a fydd yn helpu plant a phobl ifanc i chwilio am gefnogaeth a chael dweud eu dweud am benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Cafodd y Porth Cyfranogiad ei ddylunio fel lle syml, difyr a deniadol plant a phobl ifanc alw heibio a dod o hyd i’r gefnogaeth maent yn chwilio amdani. Ar l dod o hyd iddi bydd un clic yn eu cysylltu ’r gwasanaeth neu’r adnodd perthnasol yng Nghymru. Er ei fod wedi ei anelu at blant a phobl ifanc mae’n addas hefyd i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol.

Ariannwyd y Porth gan Lywodraeth Cymru, a’i ddatblygu gyda Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru, yn Plant yng Nghymru, a fydd yn cynnal ac yn diweddaru’r deunyddiau.

Mae llawer o’r deunyddiau sydd ar y Porth Cyfranogiad yn ganlyniad mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) gan Lywodraeth Cymru, a thrwy wneud hynny
ymrwymo i sicrhau bod gan holl blant a phobl ifanc yng Nghymru fynediad i’w hawliau. Cynhwysir hyn yn Erthygl 12, y dylai fod gan blant a phobl ifanc lais mewn unrhyw benderfyniad sy’n effeithio arnynt.

Ers hynny mae llawer iawn wedi cael ei gyflawni gan gyrff gan gynnwys yr Uned Gyfranogi yn Achub y Plant, Llywodraeth Cymru, y Ddraig Ffynci a Chomisiynydd Plant Cymru. Mae’r Porth yn amlygu gwasanaethau, adnoddau a hyfforddiant oddi wrth y cyrff hyn ac amrediad eang o rai eraill.

Nodiadau
1) Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC)
Mabwysiadwyd UNCRC ym 1989 ar l sylweddoli bod ar blant a phobl ifanc angen set ychwanegol o hawliau ar ben eu hawliau dynol cyffredinol. Bwriad UNCRC yw sicrhau bod hawliau pob plentyn a pherson ifanc yn cael eu parchu ledled y byd, a mabwysiadodd Llywodraeth Cymru’r Confensiwn yn 2004 yn dilyn datganoli.

2) Plant yng Nghymru
Plant yng Nghymru yw’r corff ymbarl cenedlaethol ar gyfer cyrff gwirfoddol, statudol a proffesiynol ac unigolion sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru. www.childreninwales.org.uk. Sefydlwyd Plant yng Nghymru ym Mawrth 1992 a daeth yn elusen gofrestredig ym 1993. Ei nod yw hyrwyddo lles plant, gwella gwasanaethau yng Nghymru a rhoi plant yn uchel ar agenda Cymru.

3) Gwybodaeth bellach
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Ed Janes, Swyddog Datblygu Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru, yn Plant yng Nghymru (Ffn: 029 2034 2434; E-bost: Ed.Janes@childreninwales.org.uk

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl