Clwb Ieuenctid Lleol Yn Creu Mainc Ddigidol Gyntaf Cymru

By -
Dim Sylwadau

Mae clwb ieuenctid lleol wedi creu mainc ddigidol gyntaf Cymru ar dir Eglwys Santes Catherine ym Mhontypridd

Daeth y syniad ar ôl i aelodau o Glwb Ieuenctid Rhydyfelin ddechrau datblygu eu sgiliau gwaith coed yn ystod hyfforddiant gyda Eggseeds, sefydliad addysg gynaliadwy. Fe wnaethant adnabod y broblem o ddim bateri ffōn wrth iddynt fynd allan ac roeddent yn meddwl a allai gorsaf fel mainc â phŵer solar gynorthwyo.

Gyda chymorth cychwynnol gan Gymdeithas Tai Newydd, dechreuwyd y prosiect gyda chyllid gan Interlink RCT, cefnogaeth arbenigol gan Renew Wales, a phren a roddwyd gan TR33, contractwyr Newydd. Prynwyd paneli solar gan GB Sol a Roofbase Caerdydd hefyd a roddodd lechi to. Roedd nifer o bartneriaid ychwanegol hefyd ar gael i ddarparu cymorth ac arbenigedd ychwanegol. Rhoddodd hyn hyder i’r grŵp gyflwyno’r syniad o osod y fainc ar dir yr eglwys i’r Parchedig Peter Lewis o Eglwys Santes Catherine.

Yn dilyn eu cyflwyniad llwyddiannus i’r Eglwys aeth cynhyrchu’r fainc ddigidol ymlaen yn llawn drwy Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid RhCT (YEPS) a gyda chymorth gan EggSeeds a staff Newydd. Yn ystod y prosiect, enillodd dau aelod o gyfranogwyr y clwb ieuenctid eu cerdyn CSCS, sy’n galluogi nhw weithio ar safleoedd adeiladu yn y dyfodol.

Dywedodd Josh Baker o Glwb Ieuenctid Rhydyfelin, “O’r eiliad y gwnaethom feddwl am y syniad roedd yna wefr o gwmpas y clwb ieuenctid a oedd yn fy nghyffroi i a’r bechgyn eraill. Deuthum yn fwy hyderus wrth ddefnyddio offer a mwy o ddiddordeb mewn gwaith adeiladu wrth i amser fynd yn ei flaen. Mae’n rhaid bod staff sy’n gweithio ar y prosiect wedi sylwi wrth iddynt fy nghyfeirio at gwrs CSCS Newydd, a wens i basio. Roedd yn waith caled, roedd llawer i’w ystyried, fodd bynnag, bydd camu’n ôl yn Eglwys y Santes Catherine a gweld yr hyn y llwyddwyd i’w gyflawni yn rhywbeth a fydd yn glynu wrthyf am byth.”

Mae gan y fainc bren gyflawn do panelog solar sy’n storio pŵer ac yn caniatáu i’r cyhoedd godi dyfeisiau trwy un o ddau borth USB. Bydd y delltwaith pren ar y naill ben a’r llall i’r fainc yn cael ei ddefnyddio i dyfu gwinwydd ffrwythau fel mefus neu domatos, tra bydd y planwyr pren yn cael eu defnyddio i dyfu llysiau gwraidd. Mae’r landeri yn gweithredu fel system ddyfrhau, gan ddargyfeirio dŵr i ffwrdd o’r fainc ac i’r planwyr.

Dywedodd Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol Newydd, “Rydw i mor falch o’r tîm yn Grŵp Ieuenctid Rhydyfelin am eu gwaith caled a’u brwdfrydedd wrth weld y prosiect hwn drwyddo. Nid yn unig y maent wedi cydweithio fel tîm, maent wedi ennill sgiliau gwych ar gyfer y dyfodol ond maen nhw hefyd wedi meddwl am anghenion y gymuned leol.”

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl