Pasiant Prydferthwch: Beth Ydy’r Pwynt?

By -
Dim Sylwadau

English version

Roeddwn i’n gwneud ychydig o waith cwrs TGAU pan soniodd sioe oedd ymlaen ar y teledu yn y cefndir am basiantau prydferthwch a dywedodd ferch “Gallwn i ddim byw hebddynt. Sut arall fyddwn i’n gwybod mod i’n brydferth?” ac atgoffodd hynna fi am fy nghasineb tuag at basiantau prydferthwch.

Ble ydw i’n cychwyn ar y fath yma o rant? Hmmm o, gad i ni gychwyn efo’r ffugioldeb mae’n dod i nifer o ferched. Gwallt ffug, amrannau ffug, ewinedd ffug, lliw haul ffug, popeth ffug. I fi mae’n ymddangos fel fersiwn enfawr o rywun yn chwarae gyda doliau Barbie. A’i nid yw hyn yn tynnu i ffwrdd holl bwynt y pasiantau? Mae’r rhain i fod am brydferthwch, nid pwy gall fod y mwyaf plastig. Dwi erioed wedi cael lliw haul ffug na dim fel yna. Pan oeddwn i’n ifanc, cefais ewinedd ffug am fod fy ffrind gorau yn cael nhw, ac roeddem yn mynd i ffwrdd ar ein gwyliau felly meddyliais byddwn yn rhoi cynnig arni. Roeddent yn fy ngwylltio i uffern ac yn l. Gallwn i ddim bwyta fy mwyd yn iawn a pan ddaethant i ffwrdd, rhwygwyd fy ewinedd go iawn i ffwrdd hefyd. Mae llawer o enethod dwi’n adnabod yn wylo pan fydda nhw’n tynnu amrannau ffug. Dwi’n reit si?r fod prydferthwch i fod yn naturiol a ddim yn boenus, felly pam trafferthu?

Yn ail, yr holl genfigen sbeitlyd. Mae genethod yn ymladd dros y pethau yma. Maent yn pwdu ac yn gas i gyd dros gystadleuaeth wirion. Dewch nawr, enethod, ydych chi wir yn meddwl bydd hi’n ddiwedd byd os nad ydych chi’n ennill? Pathetig. Peidiwch fod mor wirion. Os ydych chi am gymryd rhan yn y cystadlaethau yma, yna wir Dduw, pls meddyliwch amdano fel profiad, yna adeiladwch bont, a dewch dros y peth! Rydych chi’n bod yn gythraul wedi’i difetha ac yn edrych yn hollol hurt. Diolchwch eich bod wedi cael cyfle i gymryd rhan yn rhywbeth roeddech chi eisiau.

Un peth sydd wir yn gwylltio fi ydy ‘mae maint yn bwysig’. Darllenais erthygl unwaith ar dailymail.co.uk am ferch 19 oed gafodd ei choron ei chymryd oddi arni am wrthod colli pwysau. Rodd Cynthia de la Vega, ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth Nuestra Belleza Mecsico ym Mis Medi 2010, wedi bod yn paratoi i gystadlu yn y pasiant Miss World mis Tachwedd.

Ond tynnwyd y teitl oddi arni gan drefnwyr y Nuestra Belleza Mecsico, gan honni fod ganddi ‘ddiffyg ymroddiad a disgyblaeth’. Dywedodd Miss de la Vega ei bod wedi rhoi pwysau ymlaen oherwydd holl straen paratoi ar gyfer y pasiant Miss World, ond doedd hi ddim wedi cael rhybudd o unrhyw ofynion corfforol ar gyfer y gystadleuaeth.

Dywedodd mewn cynhadledd i’r wasg: ‘Mae trefnwyr y gystadleuaeth Nuestra Bellza Mecsico wedi gorchymyn i mi golli ychydig o cilos, ond ni chefais faethegydd nac unrhyw chymorth fel arall i sicrhau colli pwysau.’

Mae pethau fel hyn yn gwylltio fi. Mae prydferthwch yn dod mewn bob math o siapiau a maint. Dw’n gwybod nad wyf i’r pwysau perffaith, ond bydda’n well gen i fod y pwysau ydw i na fod yn denau fel pryf frigyn. Dwi’n adnabod llawer o enethod o bob maint ffrog wahanol sydd yn brydferth iawn. Mae’n gwneud fi’n sl fod pobl yn disgwyl i ti fod yn faint penodol i gael dy gysidro’n brydferth. Beth sydd o’i le efo hynny?

Un o’r prif bethau sydd yn poeni fi am y pasiantau ydy rhieni’r cystadleuwyr. Yn enwedig gyda phasiantau plant. Mae Smosh.com yn sn am rywbeth ddigwyddodd ddim yn hir yn l gyda mam oedd yn obsesu gormod yn cael ei rhoi yn y carchar am y ffordd roedd hi’n trin ei phlentyn. Mae’r wefan yn dweud “Mae America wedi gwylltio’n ofnadwy gyda mam pasiant o San Francisco o’r enw Kerry, gan fod ei ymarferion prydferthwch plant wedi mynd llawer pellach na’r lliw haul chwistrell a gefeilio arferol. Mae Kerry wedi bod yn rhoi pigiadau botox i’w merch 8 oed, Brittany, i aros o flaen y gystadleuaeth yn y byd pasiantau prydferthwch plant. A pan dwi’n dweud bod hi wedi bod yn rhoi pigiadau i’w merch dwi’n golygu mai hi yn llythrennol ydy’r person sydd yn rhoi’r pigiad. Mae hi yn ei roi ei hun, yn ei chartref, heb oruchwyliaeth doctor.

“Mae’n glir nad gofal gorau ei phlentyn ydy’r peth pwysicaf iddi. Edrychwch ar sut mae hi’n dal y chwistrell yna! Fel angel yn rhoi cusanau bach botox i’w babi annwyl hi.

“Mae’r fam uffernol yma yn honni bod yn ‘esthetician’ rhan amser ac yn defnyddio ei sgiliau harddwch i dynnu gwallt coesau ei merch 8 oed gyda chwyr  a llenwi ei hwyneb gyda botox o’r strydoedd cefn. Mae hi’n honni bod y botox yn dod gan “ffynhonnell” bydda’n well ganddi beidio enwi, ond mae hi’n mynnu bod y “ffynhonnell” yn gweithio efo neu’n adnabod doctor o ryw fath.

“Be ddiawl mae hynny yn ei feddwl hyd yn oed? Ydy’r person yma yn dwyn botox o swyddfa doctor ble maen nhw’n gweithio neu rywbeth? Gan mai dyna sut mae’n swnio i fi.

“Mae hi’n marcio’r wyneb efo beiro Sharpie, yn union fel bydda doctor GO IAWN yn ei wneud! Felly mae’n amlwg fod y ddynes yma yn gwybod beth mae hi’n ei wneud. Edrycha ar y menig yna (dwi’n si?r nad yw hi wedi tynnu’r rhain allan ar gyfer y cameru) mae hi’n broffesiynol iawn! Mae’r ddynes yma yn un o’r mamau gwaethaf dwi erioed wedi gweld mae rhywbeth o’i le yn ei phen hi, ac mae hi yn chwalu ei merch 8 oed. Pam ddim dysgu i’ch plentyn ei bod hi’n brydferth ta waeth beth fydd neb yn ei ddweud? Pam ddim dysgu iddi BEIDIO POENI beth mae pobl pasiant yn feddwl? Wir, mae’r plentyn yma angen rhywun i ymyrryd yn ei bywyd a helpu hi.”

Mae’r fam yma yn gwneud fi’n sl. Fedra i ddim credu bod rhieni yn gwneud hyn i blant nhw eu hunain. Nhw ydy’r bobl sydd i fod i annog eu plant ac atgoffa nhw eu bod yn brydferth y ffordd maen nhw. Os byddaf i byth yn cyfarfod rhiant fel y Kerry yma, byddwn i yn rhoi slap iddynt ac yn dweud wrthynt ba mor anghywir ydy nhw.

Mae pasiantau prydferthwch yn cael o dan fy nghroen i. Maent yn gallu rheoli bywydau genethod a dwi’n meddwl bod nhw’n wastraff amser. Os ydy rhywun yn meddwl mod i’n brydferth, yna grt, gad i mi wybod, ond i ddibynnu’n llwyr ar yr angen i glywed a mynd trwy hyn i gyd i wybod dy fod di’n brydferth? Mae’n sgrechian ‘pathetig’ i mi.

Felly ia, dyna fy marn i am basiantau prydferthwch. Yn amlwg, dwi ddim yn iawn, a dwi ddim yn anghywir. Fy marn i ydy hwn a dwi efo hawl i hynny, fel yr wyt ti. Felly os oes gen ti farn am basiantau, gad sylwad oherwydd dwi’n hoffi gwybod beth mae pobl eraill yn feddwl ohonynt hefyd.

Cyswllt i’r fideo:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=auzvSkIk7xg

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl