Penwythnos Gŵyr CLIC

By -
Dim Sylwadau

English version

Penwythnosau ydy’r gorau, ond maen nhw’n hyd yn oed gwell pan ti’n sownd mewn tÅ· llawn o CLICwyr am y penwythnos hwnnw.

O ddydd Gwener 9 i ddydd Sul 10 Mawrth, roedd 37 o CLICwyr a chriw o staff CLIC aeth dau o fysus am Faenor Kilvrough yn Y Gŵyr, Abertawe, am Benwythnos CLIC gwych arall.

Cefais fy nghodi yng Ngorsaf Trên Pontypridd gyda chwech o Wicidwyr eraill yn hwyr y prynhawn a chychwyn ar ein taith dwy awr.

Roeddem yn rhedeg yn hwyr felly roedd rhaid i’r bws De Cymru golli te a chael McDonalds yn lle, er mae gen i deimlad nad oedd neb yn poeni llawer am hynny.

Unwaith cyrhaeddom, aeth pawb am sesiwn anwytho i’r adeilad roeddem yn aros ynddo a gosod y rheolau. Cawsom wybod pa ystafell oedd un i (roeddwn i mewn un o’r enw Oxwich gyda Beth, Holly, Jess, Sinead a Lowri – pobl wych creda di fi) ac yna roedd rhaid mynychu ymarfer tân.

Dwi ddim yn hoffi ymarfer tân am fod nhw yn achosi rhyw ffwdan yn rhywle ar y ffordd neu yn torri ar draws sgwrs dda. Roedd amser rhydd yn dda iawn – aeth Dan, Eddie a fi o gwmpas yr adeilad i gael busnesa lle’r oedd popeth.

Roeddem yn ceisio dod o hyd i’r cawodau ac roedd rhaid cerdded o gwmpas yr adeilad pum gwaith. O leiaf roeddem yn gyfarwydd gyda’r adeilad. Ar ôl hynny, roeddem yn chwarae o gwmpas fel arfer cyn mynd i’r gwely tua 1yb.

Roedd dydd Sadwrn yn ddiwrnod prysur iawn. Cawsom ein deffro am 7:30 (dwi’n casâu boreau cynnar ond roeddwn i’n barod amdano y tro hyn am ei fod ymwneud â CLIC, felly mae hynny yn iawn) ac yna cawsom frecwast cyn trefnu pa weithgareddau roeddem am wneud yn y bore ac yna mynd am y gweithdai.

Roedd pump o wahanol weithdai: perthnasau, bwlio, iechyd meddwl, pethau i wneud a swyddi. Roeddwn i yn y gweithdy iechyd meddwl ynghyd â Sam, Holly, Bethan, Jess, Ant, Ryan a Dan. Edrychom ar yr adran gwybodaeth ar iechyd meddwl a dweud beth roeddem ni yn feddwl oedd angen newid. Roedd gennym lawer o syniadau ac yn gweithio’n dda iawn efo’n gilydd.

Ar ôl hynny, roedd hi’n amser gweithgareddau. Arhosais i, ynghyd â Jess, Sam, Holly, Bethan, Victoria a Gareth, ar ôl i chwarae Sopio am tua 4 awr, tra roedd eraill yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel sgrialfa craig, caiacio a cherdded y traeth. Arhosodd eraill ar ôl i wylio Cymru yn curo Eidal yn y Chwe Gwlad.

Os dwi wedi dysgu unrhyw beth y penwythnos hwn sydd ddim i wneud â CLIC, y ffaith fod Sopio yn wych ydy hynny a’r ffaith nad fi ydy’r chwaraewr gorau, ond gad i ni wynebu pethau,  dwi’n anobeithiol mewn unrhyw gêm cardiau (cymaint fel bod Victoria wedi rhoi enw newydd i mi fe ‘y cerdyn arbennig’. Diolch, Vicky, caru ti hefyd).

Pan ddaeth y gweithgareddau i ben, cawsom de, lasagne, ac yna aethom i wneud ychydig o weithdai fideo. Yn fy ngweithdy i fe wnaethom fideo am y CLICbot oedd yn ymweld â’r Ddaear i gael gwybodaeth gan CLICwyr fel gwybodaeth ar yr adran wybodaeth ar y wefan. Dwi’n meddwl fod y fideo ar y diwedd yn llawer gwell nag oeddwn yn dychmygu.

Or diwedd, roedd hi’n amser rhydd, oedd yn cynnwys y sioe boblogaidd Mae Gan CLIC Dalent. Cawsom ddeuawd dawns i Single Ladies gan Sam a Tomm, unawd gan Sarah a Lowri, dawns anhygoel gan Ashkay, barddoniaeth wych gan Dan a mwy o dalent anhygoel. Dwi bob tro wrth fy modd yn gwylio Mae Gan CLIC Dalent, a diolch byth, doedd ddim rhaid i mi ganu y tro hyn. Fedra i ddim canu a dwi ddim yn hoffi codi cywilydd arnaf i fy hun drwy brofi fod y ffaith hon yn gywir.

Gyda’r sioe dalent wedi gorffen, aeth pawb i wneud pethau ei hun. Roedd mwy o chwarae Sopio am tuag awr arall cyn mynd i’r gwely. Fe es i tua hanner awr wedi dau a Duw a ŵyr faint o gloch aeth pawb arall.

Dydd Sul, gwnaethom ychydig o werthuso, dyddiaduron fideo ayb a chawsom lun grŵp cyn dweud hwyl fawr. Mae’n gas gen i ddweud hwyl fawr gan na fyddaf yn gallu gweld fy ail deulu anhygoel am gyfnod hir.

Mae’r CLICwyr, heb amheuaeth yn llawer gwell na’r bobl dwi’n treulio amser gyda nhw tu allan i CLIC (dwi ddim eisiau tramgwyddo ond mae’n wir. Dwi ddim yn trafferthu efo llawer o bobl eraill heblaw am fy ffrindiau Wicid a CLIC. A cyn i rywun ddechrau gweiddi arnaf, Josie, ti hefyd yn cyfri fel nhw a byddet ti fel chwaer i fi am byth).

Roedd y siwrne adref yn cynnwys cerddoriaeth Disney ac roedd hynny yn gwneud fi’n hapus.

Felly ia, dyna ochr fi o’r stori. Roedd yn benwythnos anhygoel fel arfer ac os wyt ti yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn penwythnos gyda CLIC, cymera’r cyfle. Mae’n anhygoel ac yn fythgofiadwy.

Diolch i bawb drefnodd y penwythnos anhygoel i ni ac am roi’r holl amser ac ymdrech iddo. Roedd yn anhygoel a diolch i’r holl CLICwyr oedd yno am wneud y penwythnos hwn yn wych. Dwi’n caru chi cymaint.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl