Preswyl CLIC I’r Trallwng

By -
Dim Sylwadau

English version

Felly cychwynnodd fy siwrne yng Ngorsaf Trenau Treorci, ac wrth i’r trn gyrraedd, gallwn deimlo’r nerfau yn fy stumog. Roeddwn yn dal y trn ar ben fy hunain felly roeddwn yn teimlo ychydig yn unig. Nes i’r ci ciwt, croes frd yma ddod ataf ac eisiau bod yn ffrindiau. Roedd yn swnian ar ei berchennog a gan fy mod i’n bwyta ychydig o Pringles, gofynnodd ei berchennog “Gaf i ddwyn un o rheina pls?” felly rhois un iddo. Daliodd y pringle i fyny o flaen ei gi a gorchymyn iddo wneud triciau, a gwrandawodd hefyd. A dyna fi wedi’n niddori am y 10 munud cyntaf o siwrne trn! Wrth i berchennog y ci adael y trn, roeddwn ar ben fy hun unwaith eto. Ond doedd hyn ddim llawer o ots gan fod y daith bron i ben – er bod fy siwrne i’r Trallwng ar fin cychwyn.

Pan gyrhaeddais orsaf trenau Pontypridd, roedd Toriabeth! yno yn barod gyda Luna Light. Cychwynnom siarad a munudau wedyn daeth Crazy Distorition yno, ychydig funudau cyn i’r bws gyrraedd.

Roedd y siwrne bws wel i gychwyn nid oedd nid oedd yn debyg o gwbl i’r trip i Ynys Mn, mae’n debyg dy fod di’n gwybod fod hwnnw wedi cymryd 10 awr enfawr! Yn lle hyn, dim ond 3 awr oedd y siwrne yma a chawsom gemau geiriau gwirion, bwyta snacs a gwrando ar CD’s roeddwn wedi’i ddwyn o sioe radio dad. Bu Toriabeth! a finnau yn canu gyda Queen heb boen yn y byd fel arfer. Ar l stop sydyn hanner ffordd a gweddill y siwrne, cyrhaeddom yng Nghanolfan Red Ridge – ein lleoliad ar gyfer y penwythnos. Ein bws ni oedd y cyntaf o dri bws mini i gyrraedd felly aethom i chwilio o gwmpas y lle a dod o hyd i’n hystafelloedd. Roeddwn i’n rhannu gyda’r genethod Wicid eraill, Luna Light a Toriabeth! felly roeddwn i’n eithaf hapus am hynny. Ychydig wedyn, cyrhaeddodd y ddau fws mini arall.

Ar l i bawb o’r bysiau eraill ddod o hyd i’w hystafelloedd roedd hi’n amser te. Cawsom beth fyset ti’n cael mewn cinio dydd Sul ac roedd o’n iawn. Unwaith gorffennom, aethom i’r lolfa, neu fel byddai eraill yn ei alw (yr “ystafell gyda’r cadeiriau i gyd”) i osod ychydig o reolau a chael gwybod beth fyddem yn ei wneud dros y ddau ddiwrnod nesaf. Roedd yna ychydig o lenwi ffurflenni wedyn cyn cael amser rhydd. Treuliais y mwyafrif o’r amser gyda CLICdan, Toriabeth! a phobl eraill dwi wedi anghofio eu henwau (sori!). Roeddem yn bod yn wirion yn archwilio’r lle ac ati cyn penderfynu yn y diwedd i fynd i’r gwely i geisio cael ychydig o gwsg o leiaf. O, a daethom o hyd i gath, sydd erbyn hyn yn ffrind gorau i Dan dwi’n meddwl, a chi oedd yn eithaf gorfywiog.

Yn y bore, cawsom alwad i ddeffro – mae’n debyg mai dyma’r unig beth roeddwn yn ei gasu am y preswyl, gan fy mod i’n casu boreua’ buan ac yn caru cwsg. Wedi digwyn allan o’n gwlu a chael yn barod, aethom i lawr i’r ystafell fwyta am frecwast. Diolch byth, y tro hyn nid oedd y tost wedi llosgi hanner bara twym. Ar l brecwast, aethom i mewn i’n grwpiau ar gyfer yr hyfforddiant RhCA. Es i efo ychydig o rai eraill i greu ‘Dyddiadur Lluniau’ ac roedd hyn yn hwyl dda. Yna cawsom ginio cyn mynd allan i wneud gweithgareddau awyr agored. Gofynnais a byddwn yn cael sefyllian o gwmpas yn tynnu lluniau o’r lleill – a chefais wneud hyn (diolch byth!). Er nad oeddwn yn cymryd rhan, roedd yn hwyl i wylio’r lleill yn bod yn ddewr ac yn cefnogi nhw wrth iddynt gymryd rhan yn y gweithgareddau. Roedd yna dri gweithgaredd ar y cyfan – dringo creigiau, ogofau a saethyddiaeth (cymrais ran yn hwn ar l cael y profiad diolch i’r Preswyl Wicid). Dwi’n meddwl mai’r ogofau oedd y gorau i’r gr?p roeddwn i’n treulio amser gyda nhw ar y cyfan, ac yn l bob sn, roedd pawb yn eithaf da yn ei wneud hefyd.

Wedi cwblhau’r gweithgareddau, cawsom ychydig mwy o amser rhydd cyn te. Eisteddais gyda Dan a Toriabeth! oedd yn honni mai’r bwrdd roeddem yn eistedd arno oedd y ‘bwrdd c?l’ a dim ond rhai pobl benodol fydda’n cael eistedd yno. Neis i feddwl fy mod i’n cael fy nghysidro’n c?l i rai pobl! Wedi i ni stwffio’r bwyd parhaom gyda gorffen ein RhCA cyn cael mwy o amser rhydd. Mi fetia’i nad allet ddyfalu pwy roeddwn i’n treulio amser gyda nhw! Gan amlaf arhosom yn yr ystafell gemau (wel.. pingpong) a chwarae o gwmpas ychydig mwy cyn mynd yn l i fyny i’r lolfa ar gyfer Mae Gan CLIC Dalent. Roedd dipyn o bobl yn cymryd rhan yn y sioe dalent – finnau hefyd. Roedd Toriabeth! wedi bod yn swnian arna i ganu gyda hi. Nid oeddwn eisiau gwneud i gychwyn ar l cofio’n l i ryw ff?l yn rhoi fy enw i lawr i ganu yn Eisteddfod yr Ysgol ym mlwyddyn 7 heb i mi wybod, ond dechreuodd bwdu. Roedd y golwg truenus arni yn ddigon i newid fy meddwl. Canom ‘Don’t Stop Me Now‘ gan Queen. Pan ddaeth at y llinell “‘Cos I’m having a good time” dyna’n union roeddwn i’n teimlo. Roeddwn yn meddwl “Pwy sydd yn poeni os na fedraf i ganu? Dwi’n cael amser da gyda fy ffrindiau a dyna ydy’r peth pwysicaf.” Parhaodd y gerddoriaeth wedi’r sioe dalent ac roedd pawb yn wirion yn dawnsio i bethau fel ‘The Macarena’, ‘Chacha slide’ a ‘The Ketchup Song’. Dim ond bob hyn a hyn byddwn i’n ymuno i mewn wel doedd gen i ddim amynedd dawnsio. Diog dwi’n gwybod, ond hei, roeddwn i wedi gwneud llawer iawn y diwrnod hwnnw!

Am tua 1 y bore, roedd dipyn ohonom yn yr ystafell fwyta yn adrodd jcs sl cyn i mi benderfynu bod yn gwbl orfywiog a gwneud i Dan gerdded o gwmpas y ganolfan gyda fi a dod o hyd i bobl eraill i ddod gyda ni. Ar un pwynt aethom i mewn i’r lolfa, ble gofynnodd Dan ‘Beth sydd i mewn yn fan hyn? Dewch!” Roeddwn i’n meddwl fod hyn yn syniad drwg, ond roedd ef yn mynnu, felly penderfynais fynd ar ei l. Yna roeddem yn cerdded drwy’r coridorau hap yma nes i ni, rhyw sut, llwyddodd pawb i ddod allan yn fy ystafell i. Sut? Dim clem. Penderfynom fynd yn l i lawr y grisiau i weld lle’r oedd pawb. Dyna pryd penderfynom chwarae ysbiwyr ac ysbio ar beth roedd y lleill yn ei wneud. Yn y diwedd cawsom ein dal gan Crazy Distortion felly roeddem i gyd yn ei ystafell ef, ynghyd ag eraill (sori, dwi ddim yn cofio pwy i gyd!) a siaradom a chael hwyl (gan gynnwys y pwynt lle mynnodd Dan ddod cheffyl roedd wedi’i ddarganfod i mewn i’r adeilad, ond ni wnaeth yn y diwedd. Wimp!) cyn i fwy o bobl fynd i’r gwely a dim ond gr?p bychan ohonom oedd ar l felly buom yn swnian ar Dan i fynd a ni am dro, a chytunodd. Yn wreiddiol roeddem i fod i fynd ger yr ardal ysmygu nes i rywun wthio drws yr ogof a gweld ei fod ar agor. Aeth pawb i mewn (yn gorchuddio’r tyllau oedd yn arwain at yr ogofau eu hunain i stopio eraill rhag mynd i mewn. Dim ond eistedd yn yr ystafell fach cyn hyn oeddem ni) a chwarae ychydig o Sibrydon Tsieineg. Dyna pryd penderfynais fod angen i mi drio cael cwsg felly es yn l i’m hystafell.

Bore Sul cawsom alwad i ddeffro arall a disgyn allan o’r gwely eto, cael yn barod, pacio a mynd i lawr am frecwast. Roedd pawb yn brolio pwy oedd wedi aros i fyny hwyrach, dwi’n meddwl mai 6:30yb oedd yr amser hwyraf roedd rhywun wedi aros i fyny. Ar l brecwast, cawsom gyfarfod arall, cwblhau ein RhCA ac yna cael arddangosiad o’r darnau gorffenedig roeddem wedi’i greu. Yna, roedd yn amser gwerthuso, amser pethau am ddim, amser llun ac yn y diwedd amser dweud hwyl fawr wrth i ni lenwi’r bysiau mini gyda’n bagiau a gadael. Stopiwyd yn Burger King ar y ffordd adref lle cyfarfm ‘r bws mini arall a threulio ychydig o amser gyda nhw cyn teithio’r rhan ddiwethaf o’r siwrne gartref.

Ar y cyfan roedd yn benwythnos gwych ac roeddwn wedi’i fwynhau yn fawr iawn! Fel yr ydwyf yn ysgrifennu hwn, dwi wedi blino cymaint diolch i’r diffyg cwsg a dwi’n sicr fod pawb arall yn yr un cwch mi, ond roedd yn werth o.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl