Pwy Ydym Ni

Beth Yw Wicid.Tv?

Mae WICID.tv yn wefan gwybodaeth a chyfryngau i bobl ifainc yn Rhondda Cynon Taf. Crëwyd gan bobl ifainc ar gyfer pobl ifainc. Mae’n cael ei lywio gan grŵp o bobl ifainc sy’n gwneud penderfyniadau ynghylch dyfodol y wefan ac yn cyfrannu’n weithredol at y prosiect. Lansiodd y prosiect yn 2011 ac ers hynny mae wedi bod yn gweithredu i roi cyfleoedd i bobl ifainc rhwng 11 a 25 oed i fod yn rhan o gyfleoedd creadigol a phrofiadau Newyddiaduraeth.

Ar ben hynny, mae gan WICID.tv llawer o wybodaeth ar gyfer pobl ifainc. Gallai eich arwain tuag at sefydliadau sy’n gallu cynnig cyngor, cymorth a chyfleoedd pellach.

Beth Yw Prif Nodweddion Y Wefan?

WICID.tv yw eich gwefan CHI! Chi sy’n ysgrifennu’r straeon, chi sy’n cofnodi’r cyffro a chi sy’n tanio’r dychymyg. Gelwir y rhan fwyaf o’r hyn sydd ar WICID.tv yn “gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr”. Mae hyn yn golygu bod aelodau, yn debyg iawn i chi, wedi anfon eu straeon, darnau barn, adolygiadau, lluniau, ffotograffau a fideos, ac rydyn ni yn eu cyhoeddi ar eu cyfer.

Mae WICID.tv hefyd yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol i chi fel person ifanc. Gall dod o hyd i’r wybodaeth cywir fod yn anodd, yn enwedig wrth ddefnyddio peiriannu chwilio fel Google, a gallwch chi byth gredu popeth y byddwch chi’n darllen ar lein. Er enghraift, a wyddech chi fod yr un nifer o galoriau mewn llwy de llawn mêl ag sydd mewn tri byrgyr caws o McDonald’s a dyna pam mae gwenyn mor dew!? Mae’n sicr doeddech chi ddim yn gwybod hynny…..oherwydd mae’n ffaith ffug!

Bwriad WICID.tv yw darparu gwybodaeth ddibynadwy a manylion cyswllt  y sefydliadau sydd â modd i’ch cynorthwyo chi cam ymhellach; er engrhaifft, os ydych chi’n teimlo’n drist a bod angen i chi siarad â rhywun mae manylion Meic ar gael. Meic yw’r llinell gymorth genedlaethol am wybodaeth, cyngor ac eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifainc yng Nghymru. Mae’r manylion o dan y ddolen ‘sefydliadau’ ar WICID.tv.

Os oes gennych chi gwestiwn neu os hoffech chi ofyn am gyngor, mae modd i chi ofyn i Nain Wicid. Mae ein Nain yn bensiynwraig garedig, ddeallus a doeth gyda dawn ar gyfer datrys problemau a dod o hyd i atebion creadigol i broblemau. Gallwn ddibynu ar Nain bob tro i roi cyngor.  

Pwy Sy’n Cynnal Wicid.Tv?

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RhCT) sy’n gweithredu WICID.tv drwy ei Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid. Mae’n cael ei lywio gan grŵp o bobl ifainc o’r enw Carfan Golygyddol WICID.tv. Byddwn ni yn rhoi rhagor o wybodaeth amdanyn nhw nes ymlaen, gan gynnwys sut i ymuno â’r garfan!

Mae’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn cynnig mynediad i amrywiaeth o ddarpariaethau i bobl ifainc yn RhCT, gan gynnwys gweithgareddau am ddim yn ystod amser cinio, ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae ganddyn nhw hefyd Ddarpariaeth Estynedig rhwng 5pm ac 8pm am ddwy noson bob wythnos. Gall pawb rhwng 11 a 25 oed fynd.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn ystod o weithgareddau gan gynnwys Celf ar Gynfas, Seryddiaeth TGAU, Eirafyrddio, Nofio, Gwallt a Harddwch, Rhedeg Rhydd a llawer eraill? Dilynwch y ddolen i’n system archebu ar-lein newydd sbon (sy’n lansio Tachwedd 2016) i gadarnhau eich lle cyn eu bod i gyd wedi mynd!

Beth sydd ‘mlaen

Pwy yw Carfan Olygyddol WICID.tv?

Y Garfan Olygyddol WICID.tv yn grŵp o bobl ifainc rhwng 11 a 25 oed sy’n cwrdd yn rheolaidd i drafod a datblygu’r wefan. Maen nhw hefyd yn ysgrifennu erthyglau ac yn eu llwytho i Wicid. Mae’r garfan wedi bod yn cymryd rhan weithredol ers dechrau WICID.tv a arweiniodd at ddewis yr enw ‘WICID’ a dyluniad ein logo. Mae’r grŵp yn ein cynghori ar sut y dylai’r wefan edrych a pha nodweddion dylen ni weithio arnyn nhw dros y flwyddyn.

Hoffen ni gael rhagor o bobl ifainc yn ymuno â’r garfan olygyddol a dechrau ysgrifennu, yn ogystal ag ennillw profiad ym maes y cyfryngau. Drwy fod yn rhan o’r grŵp byddwch chi’n cael mynediad cynnar at lyfrau, gemau, CDs a thocynnau digwyddiadau os ydych chi’n ysgrifennu adolygiadau. Mae modd i chi hefyd dderbyn hyfforddiant achrededig am ddim i ddatblygu eich profiad creadigol a gwybodaeth. Bydd y mathau hyn o brofiad yn edrych yn wych ar CV neu ddatganiad personol ar gyfer y Coleg neu’r Brifysgol. Nes ymlaen byddwch chi’n gweld straeon gan aelodau o WICID.tv ynghylch pa effaith y mae’r prosiect wedi ei chael ar eu haddysg a’u gyrfa.

Sut I Ddod Yn Rhan O Bethau?

Y peth pwysicaf am WICID.tv yw chi a’ch gwaith. Drwy gofrestru â’r wefan gallwch chi gyflwyno’ch cynnwys eich hunain, sef erthyglau yr ydych chi wedi ysgrifennu am faterion cyfoes (yr hyn sydd ar y rhaglenni newyddion) neu eich barn ar bwnc pwysig i chi; er enghraifft “Crocs: Ymlusgiaid nid Esgidiau” neu “Sut i Wneud Paned Perffaith” – ond mae’n debygol bydd pwnc fel hynny yn achosi bach o gynnwrf!

Gallwch chi hefyd ysgrifennu storïau ffuglen – rydyn ni’n dwlu ar ysgrifennu creadigol yma yn WICID.tv, boed hynny’n gerdd fampirod cariadus neu stori ddirdynnol cynnydd anochel yr offer cegin yn erbyn dynoliaeth, rydym am i chi eu cyhoeddi yma.

Mae modd hefyd i chi ddatblygu’ch dysgu gyda ni. Dros y tair blynedd diwethaf mae dros 100 o bobl ifainc wedi ennill canlyniad achrededig mewn Ysgrifennu Creadigol gyda WICID.tv. Rhoddodd hyn y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau trosi eu dychymyg i fod yn eiriau a’u rhoi ar bapur. Rydyn ni’n hynod falch o’n hawduron ifanc, ac mae rhai ohonynt wedi mynd ymlaen i fod ar restr fer ar gyfer gwobrau am eu storïau byrion.

Ond does dim rhaid i chi fod yn J.K Rowling neu Dylan Thomas, rydyn ni’n annog gwahanol fathau o gyfryngau hefyd. Os ydych chi’n ddarlunydd addawol, beth am anfon eich gwaith atom? Neu, ydych chi’n tybio mai chi yw’r Spielberg nesaf, anfonwch eich ffilmiau byrion at ein tudalen YouTube? Mae digon o gynnwys i’ch ysbrydoli chi, a nifer ohonno wedi’i ffilmio a’i olygu gan bobl ifainc.

Beth yw buddion ysgrifennu dros WICID.tv?

Drwy gyhoeddi eich gwaith ar WICID.tv, bydd gennych chi gynulleidfa o bobl ifainc ledled RhCT yn syth. Gallwch chi hefyd ddarllen a gweld cynnwys eraill gan bobl ifainc eraill a chael trafodaethau drwy adael sylwadau. Rydyn ni wrth ein boddau pan fydd aelodau yn gadael sylwadau ac yn annog gwaith ei gilydd, ond rydyn ni’n cymryd unrhyw fath o fwlio o ddifrif. Bydd unrhyw sylwadau’n cael eu gwirio gan olygydd WICID cyn iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Mae nifer o’n cyfranwyr ifainc wedi symud ymlaen i astudio’r Cyfryngau, Ffilm, Technoleg Gemau, Newyddiaduraeth ac Ysgrifennu Creadigol yn y Coleg neu’r Brifysgol, a rhai yn gweithio fel blogwyr proffesiynol. Bu un o’n hysgrifennwyr ifanc yn cyhoeddi eu llyfr cyntaf yn ddiweddar.

Y print mân (ond yn fwy o faint!)

Caiff WICID.tv a’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid eu cefnogi a’u hariannu gan Lywodraeth Cymru er mwyn gweithio â phobl ifainc rhwng 11 a 25 oed yn Rhondda Cynon Taf.

Rydyn ni’n cymryd diogelwch ar-lein a diogelu plant o ddifrif. Bydd unrhyw sylwadau sy’n cael eu cyhoeddi ar y wefan, neu unrhyw rwydweithiau cymdeithasol sy’n gysylltiedig â WICID.tv a’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid yn cael eu gwirio. Fydd sylwadau/negeseuon amhriodol ddim yn cael eu cyhoeddi’n fyw.

Byddwn ni’n mynd ati i frwydro yn erbyn pob math o fwlio a gwahaniaethu gan gynnwys achosion sydd wedi’u hysgogi gan ryw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, ffydd a chrefydd person neu statws beichiogrwydd a statws HIV. Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â’r Heddlu i ddiogelu plant a phobl ifanc yn erbyn ecsbloetio ar-lein ac rydyn ni’n annog ein haelodau, defnyddwyr ac ymwelwyr â’r wefan i roi gwybod am unrhyw ddigwyddiadau drwy fotwm CEOP ar waelod yr hafan.

Rydyn ni’n cadw’r hawl i dynnu unrhyw gynnwys o’r wefan neu gyfrifon cyfryngau cymdeithasol; a gwrthod cyhoeddi unrhyw gynnwys newydd, os yw’n torri canllawiau cymunedol y wefan, neu os credir ei fod yn ymwneud ag unrhyw un o’r amodau a nodir yn y paragraff uchod. Efallai byddwn ni’n diwygio neu rwystro eich cyfrif heb rybudd os ydych yn torri’r canllawiau cymunedol.

Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled ddata ar y safle neu ar gyfer cynnwys y safleoedd allanol yr ydych chi wedi defnyddio drwy ddolenni ar y wefan hon neu ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Rydyn ni’n ymrwymo i gadw eich data personol yn ddiogel ac i roi gwybod sut rydyn ni’n defnyddio eich gwybodaeth. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut rydyn ni’n cadw eich data yn breifat, a sut rydyn ni’n defnyddio eich data personol i gynnig gwasanaethau i chi, ewch i www.rctcbc.gov.uk/HysbysiadPreifatrwyddGwasanaeth a’n tudalennau www.rctcbc.gov.uk/dataprotection