Sut Gallai Rhwydweithio Cymdeithasol Wneud i Ti Golli Dy Waith

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Dwi’n eithaf sicr bod llawer ohonoch yn ymwybodol neu’n defnyddio rhwydweithio cymdeithasol, cywir?

Yn y degawd diwethaf, mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol fel Facebook, Twitter ac Instagram wedi cynyddu mewn poblogrwydd. Maen nhw’n rhan o fywyd pob dydd.

Yn tweetio dy gariad am rywbeth, rhannu dy gyffro dros statws Facebook, ‘selfies’ ar Instagram ac ati. Ond wyt ti’n ymwybodol bod dy weithrediadau ar y gwefannau a’r ‘apps’ yma yn gallu cael effaith ar dy waith nawr, neu yn y dyfodol?

Mae gwefannau fel rhain yn gwneud ein bywyd personol yn fwy cyhoeddus ac os nad wyt ti’n ofalus, gall pawb ei weld – hyd yn oed cyflogwyr potensial. Mae astudiaeth wedi’i gynnal gan CareerBuilder yn y flwyddyn ddiwethaf wedi darganfod bod 39% o gwmnïau wedi defnyddio cyfryngau cymdeithasol i sgrinio potensial ymgeiswyr gyda 43% o’r rheolwyr recriwtio oedd yn cymryd rhan yn darganfod pethau oedd wedi difethaf siawns ymgeiswyr.

Er bod hyn yn wir am America, ac rydym ni’r holl ffordd yn fan hyn yng Nghymru, nid yw’n golygu y dylet ti ei anwybyddu gan fod ymchwil yn awgrymu gallai recriwtiaid y DU fod ar y blaen ar America pan ddaw at edrych ar broffiliau ceiswyr gwaith.

Ond mae yna ddatrysiad syml i hyn. I’w roi’n syml, mae angen i ti lanhau dy weithrediadau ar y rhyngrwyd.

Y peth cyntaf byddwn i’n awgrymu ydy i sicrhau bod dy broffil di’n breifat. Cer i mewn i osodiadau Facebook, Twitter, Instagram ac unrhyw wefannau eraill a sicrhau eu bod yn breifat. Bydd y byd cyfan wedyn ddim yn gallu busnesa ar beth roeddet ti’n ei wneud neithiwr neu yn edrych ar luniau cywilyddus o’r noson allan yna’n ddiweddar. Ti’n gwybod beth dwi’n siarad amdano.

Os wyt ti’n gyndyn o wneud hynny, mae yna dal ffyrdd eraill o lanhau dy broffil. Mae rhegi yn beth mawr – paid defnyddio iaith ddrwg cymaint. Os yn bosib, paid â’i ddefnyddio o gwbl. Nid yw’n neis a bydd cyflogwyr ddim yn ei hoffi.

Peth arall ydy i stopio teipio testun. “W3 d)nt lykk it wen uu 100k lyk uu cant spell propaz.” Felly cadwa’r teipio testun a theipio yn arferol, plîs. Mae’n edrych fel dy fod di ddim wedi talu sylw yn yr ysgol.

Mae pawb yn hoffi rantio o bryd i’w gilydd, ond gwna’n siŵr nad wyt ti’n gwneud ymhob statws neu tweet. Ti ddim eisiau bod yn Neli Negyddol felly ceisia bod yn fwy positif. Cadwa’r cwyno i ffrindiau yn unig drwy negeseuon testun neu Skype.

Gall Tweetio a statws Facebook ddod yn gaethiwus iawn – dwi, am un, yn hollol euog – ond os wyt ti’n eistedd o gwmpas yn postio 40 tweet yr awr, bydd clychau larwm cyflogwyr yn canu a byddant yn pendroni beth wyt ti’n ei wneud os wyt ti’n treulio cymaint o amser yn diweddaru dy ddilynwyr gyda stori dy fywyd. Cofia, ansawdd dros faint, felly ceisia bostio llai a byddi di’n darganfod bod beth ti yn bostio yn llawer mwy diddorol. Nid ydym eisiau gwybod dy fod di newydd fwyta brecwast ac wedi baglu dros dy gareiau diolch yn fawr.

Nid yr ochr negyddol o dy rwydweithio cymdeithasol ydy’r unig bethau bydd cyflogwyr yn ei gysidro. Byddant hefyd yn ceisio darganfod y fath o berson wyt ti. Cofia, ar unrhyw gyfryngau cymdeithasol cyhoeddus efallai bydd rhaid i ti sicrhau dy fod di’n bod yn ti dy hun a ddim yn smalio bod yn rhywun nad wyt ti. Maent eisiau gwybod os byddi di’n ffitio i mewn yn eu cwmni nhw.

Os wyt ti’n fwy o ddringiedydd nag chyfrannwr ar gyfryngau cymdeithasol, efallai byddai’n syniad i oresgyn dy swildod-seibr er lles dy yrfa. Bydd cyflogwyr efo diddordeb yn gweld ti’n cysylltu efo pynciau sydd yn berthnasol i dy gyflogaeth ac yn cael golwg bras ar dy bersonoliaeth. Ond cofia bod yn naturiol a ddim yn amlwg dy fod di’n ceisio creu argraff.

Gobeithio bydd yr erthygl yma yn gwneud ti ychydig yn fwy ymwybodol o beth wyt ti’n postio ar y rhyngrwyd a helpu ti i gynyddu dy gyfle i gael swydd. Pob lwc!

DELWEDD: aumasocialmedia

Erthygl Berthnasol: RCT Job Club App

Gwybodaeth – Cael Swydd

Gwybodaeth – Cyfrifiaduron

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl