18-25 oed

Croeso i adran 18-25 oed y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (YEPS)!
Yn y rhan yma o’n wefan fe welwch chi’r holl wybodaeth a’r dolenni sy’n berthnasol i chi a’ch grŵp oedran.

Prosiect Iechyd Meddwl Dynion 18-25 oed

 

Pwy ydyn ni?

YEPS yw’r Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid (Gwasanaeth Ieuenctid Rhondda Cynon Taf).

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifainc ac oedolion hyd at 25 oed.

Yn gryno…

  • Mae gyda ni Weithiwr Ieuenctid wedi’i leoli ym mhob ysgol uwchradd ledled RhCT (Swyddogion Ymgysylltu Ieuenctid)
  • 5 Gweithiwr Iechyd Meddwl sy’n gweithio yn y gymuned ledled y Sir ar ffurf sesiynau un wrth un a sesiynau grŵp yn ogystal â chyflawni prosiectau (Swyddogion Iechyd Meddwl a Lles)
  • Swyddog Digartrefedd sy’n rhoi cymorth i’r rheini sy’n ddigartref, yn symud o un soffa i’r llall, mewn perygl o golli tenantiaeth, gan roi cymorth o ran cyllidebu ac ati.
  • Carfan sy’n rhoi cymorth i ymgysylltu ag Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (Gweithwyr Cymorth Pontio)
  • Carfan sy’n gweithio’n benodol gydag eiriolaeth 16+ a chymorth trwy sesiynau un wrth un a phrosiectau, a phopeth sy’n ymwneud ag hawliau a fforymau ieuenctid

Dilynwch y ddolen yma i ddysgu rhagor am ein Carfanau yn YEPS ac i roi enw i wyneb…

 

Prosiect Iechyd Meddwl Dynion 18-25 oed. Beth rydyn ni’n ei wneud?

A ninnau’n Weithwyr Ieuenctid Iechyd Meddwl, rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifainc ac oedolion hyd at 25 oed, gyda’r nod o gefnogi, cyfeirio ac eirioli dros unigolion os oes angen. Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ar sail un wrth un neu mewn grŵp gan roi gwybodaeth, cymorth, annog strategaethau/offer i helpu a gwella eich lles meddyliol.

 

Pam rydyn ni’n cynnal y prosiect yma?

Rydyn ni’n cynnal y prosiect yma fel cynllun peilot. Fe wnaethon ni ddewis dechrau’r gwaith yng nghanol Aberdâr oherwydd, yn anffodus, mae lefelau uchel o hunanladdiad ymhlith dynion 18-25 oed yn yr ardal yma. Rydyn ni’n gwybod bod defnyddio sylweddau yn boblogaidd iawn yn yr ardal a gall hyn gael effaith negyddol enfawr ar eich iechyd meddwl a’ch lles. Mae llawer o ymchwil yn cael ei gynnal ynghylch cocên, alcohol a’i gysylltiad â thrais, meddyliau hunanladdol a marwolaeth trwy hunanladdiad.

Hoffen ni gynnig cyfle i ddynion ifainc gael rhywle cyfrinachol a diogel i siarad gyda gweithwyr wyneb yn wyneb ar sail un wrth un, a chael y dewis hefyd i gael cymorth rhithwir trwy sgwrsio ar-lein gyda gweithwyr cymwys.

Mae modd i ddynion ifainc drefnu apwyntiadau a chael yr opsiwn o `alw heibio’ i ddod i siarad â rhywun.

Mae’r garfan yn weithwyr ieuenctid proffesiynol gydag amrywiaeth o hyfforddiant ym maes iechyd meddwl, gan gynnwys atal hunanladdiad ac ymyrraeth gynnar, cymorth cyntaf iechyd meddwl, a hyfforddiant arbenigol ar faterion penodol yn ymwneud â iechyd meddwl

 

Lleoliad ac Amser

  • Lleoliad: National Cut Hut Barber Shop
  • Pryd: Dydd Mercher
  • Amser: 18.00 – 20.00

Galw Heibio neu Apwyntiadau

 

Dynion ac Iechyd Meddwl

Mae problemau Iechyd Meddwl yn effeithio ar 1 o bob 4 o bobl ar unrhyw adeg.

Gall dynion yn benodol ei chael hi’n anodd siarad am iechyd meddwl. Mae ymchwil yn dangos bod dynion yn llai tebygol o siarad â ffrindiau a theuluoedd am faterion iechyd meddwl.

Mae’r stigma niweidiol o siarad am broblemau iechyd meddwl yn ffactor mawr yn hynny o beth. Yn aml hefyd mae yna ddisgwyliad cymdeithasol a rôl rhywedd draddodiadol i’w chwarae ac i’w glynu atyn nhw.

Mae tystiolaeth yn dangos bod dynion yn fwy tebygol o droi at ffyrdd niweidiol o ymdopi (dulliau ymdopi), fel cam-drin sylweddau. Mae modd i hyn achosi trais a meddyliau hunanladdol neu farwolaeth trwy hunanladdiad.

Mae dros 75% o’r rheiny sy’n marw trwy hunanladdiad yn y DU yn ddynion.

 

Dolenni Cymorth

Samaritans
CALM – Campaign Against Living Miserably
Papyrus

Dolenni Cymorth Arall:

Homefinder
Citizens Advice 
DASPA – Drug & Alcohol Single Point of Access
Gov.uk
Integrated Sexual and Reproductive Health

Darpariaeth Gwyliau

Nid oes unrhyw ddarpariaethau Gwyliau ar gael ar hyn o bryd yn y lleoliad hwn.