Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn wythnos yn fis Mai (12-18fed) yn arbennig i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl. Themâu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl eleni ydy pryder, sydd yn bwnc – fel llawer o faterion iechyd meddwl eraill – sydd â stigma diangen yn gysylltiedig iddo o hyd gan rai sydd ddim wedi’u haddysgu ar y pwnc.

Mae pryder yn un o achosion mwyaf iechyd meddwl sâl yn y byd, yn enwedig ymysg oedolion ifanc. Mae’n un o’r problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin yn y DU, yn ogystal â mannau eraill y byd. Ond, er hynny, mae miliynau yn parhau i’w gamddeall ac mae’n aml yn cael ei gam ddiagnosio a ddim yn cael ei drin.

Amcangyfrif bydd 1 ymhob 4 person yn y DU yn cael profiad o broblem iechyd meddwl bob blwyddyn. Mae 4.7% o’r boblogaeth yn cael profiad o bryder a cymaint ag 9.7% yn dioddef o iselder a phryder cymysg, sydd yn ei wneud y broblem iechyd meddwl mwyaf cyffredin.

Mae pryder yn diffinio ofn, tensiwn neu nerfusrwydd sydyn, parhaol neu sy’n ailddigwydd. Gallai hefyd arwain at symptomau corfforol annymunol, fel y poeni dwys llygredig sy’n gwneud i ti chwydu, yn gwneud i ti deimlo’n chwyslyd a chrynu, yn anadlu yn drwm a datblygu cur pen a phoen yn y frest. Mae’r symptomau corfforol yn cael eu hachosi yn rhannol gan yr ymennydd sydd yn gyrru negeseuon i’r nerfau yng nghorff rhywun pan fyddi di’n dod yn fwy nerfus a thyn. Mae pryder yn effeithio cymaint o bobl, yn gadael nhw mewn cymaint o wahanol sefyllfaoedd anghyffyrddus. Mae’r ofn a’r trawma mae pobl yn ei deimlo’n ddyddiol gyda phryder yn aml yn amhosib i’w ddisgrifio.

Mae pryder yn cael ei deimlo gan bron pawb ar ryw bwynt yn eu bywydau,  yn enwedig pan fyddant yn wynebu sefyllfa drawmatig, neu o dan straen annaturiol, ac mewn rhai sefyllfaoedd mae’n gallu bod yn gymorth. Ond y gwahaniaeth ydy bod gan rai pobl fwy o duedd i bryderon penodol. Er esiampl, gad i ni gysidro’r ffaith ein bod yn cyrraedd cyfnod o’r flwyddyn sydd yn straen fawr i bron pob myfyriwr, cyfnod arholiadau. Dwi ddim yn gwybod os wyt ti wedi sylweddoli bod rhai pobl yn fwy pryderus nag eraill cyn arholiadau a chanlyniadau, yn amau popeth, yn poeni am bopeth, ac yn dan straen efo popeth. Mae poeni am ganlyniadau arholiadau yn naturiol, ond mae’n dod yn broblem mwy pan fydd y pryder yma’n rheoli’r corff a’r meddwl, yn creu rhwystrau amhosib, ansymudol, anghyfaddawd ym meddyliau rhai sy’n dioddef o bryder, yn teimlo fel nad allent ymdopi gyda’r sefyllfa, yn achosi pyliau o banig sydd yn aml yn ddiangen.

Gall pryder gael ei sbarduno gan sawl peth, fel teimlo’n anghyffyrddus yn dy groen, trawma plentyndod, argyfwng teuluol, trawma sifiliaid, straen dydd i ddydd, disgwyliadau eraill. Mae ymdrech eraill gyda phryder yn wahanol, mae’n fater nad ddylai gael ei danseilio, ac yn rhywbeth dylem ni gael llawer mwy o ymwybyddiaeth ohono, o gysidro faint o bobl sydd ddim yn ymwybodol o’r ffaith gallent fod wedi bod yn dioddef oherwydd pryder. Mae rhai pobl yn cyrraedd y pwynt lle nad ydynt yn ymwybodol eu bod yn caethiwo eu hunain oherwydd afreolaeth eu lefelau straen.

Dwi’n meddwl ei bod yn bwysig ein bod ni, fel cynhadledd iau, yn gweithio i gefnogi eraill yn dioddef o faterion iechyd meddwl, yn helpu lleihau’r stigma sydd ynghlwm. Dyw materion iechyd meddwl ddim yn anghyffredin, a ddim yn gwbl afreolus. Mae’n bwysig ein bod yn ymwybodol o’n hunain hefyd, a meddyliau ein hunain. Dylem weithio gyda’n gilydd er mwyn helpu codi ymwybyddiaeth yr wythnos hon, a phob wythnos. Gan fod materion iechyd meddwl o bob categori yn haeddu ymwybyddiaeth a chefnogaeth barhaol. Mae pobl angen gwybod nad ydynt, ac nad fyddent, yn dioddef ar ben eu hunain.

*Nodyn Golygydd: os wyt ti’n dioddef, neu yn adnabod rhywun sydd yn dioddef, o faterion iechyd meddwl yna gallet ti gysylltu â MEIC, Childline, Barnados a Mind.*

Delwedd: lambethccg

Erthygl Berthnasol: Mental Health Support Available For Young Adults

Gwybodaeth – Iechyd – Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwybodaeth – Iechyd – Iechyd a Materion y Corff

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl