Ymateb i The Independent: Zoella

By -
Dim Sylwadau

English version // Yn Saesneg

(NODYN: Mae hwn wedi cael ei gymryd o fy mlog. Ond, rwyf eisiau ailbostio yma ar Wicid er mwyn i bobl ifanc gael rhannu eu barn.)

Nid wyf yn sicr beth fyddet ti’n galw hwn gan nad yw’n ‘rant‘ yn union, ond yn ymateb i The Independent oherwydd yr erthygl yma am y YouTuber, Zoella.

Mae’r erthygl yma yn trafod Zoe Sugg neu Zoella, sydd yn fawr ar YouTube, a’r effaith mae hi’n ei gael ar ferched ifanc. Dwi’n teimlo nad yw’r person ysgrifennodd yr erthygl yn gwneud digon o ymchwil ar Zoe. Ydw, rwyf yn gwylio fideos YouTube Zoella ac er mod i’n eithaf hoff o’i chynnwys a hi fel person (neu pwy mae hi’n bortreadu ar-lein beth bynnag),nid wyf yn wallgof amdani. Ond, mae’r erthygl gan The Independent yn darlunio Zoe fel person sydd yn hyrwyddo harddwch ac sy’n gwneud i ferched ifanc deimlo’n anniogel oherwydd maent yn ei chyhuddo o yrru neges allan bod colur a harddwch yn rhywbeth mae’n rhaid i ferch wneud. Ond y gwir ydy, nid yw’n gwneud hynny o gwbl.

Pan fyddi di’n chwilio am Zoella mae’n wir dy fod di am ddod ar draws llawer o diwtorialau colur, ond nid dyma’r unig beth mae Zoella yn ei wneud. Mae Sugg yn flogiwr ffordd o fyw Prydeinig 24 oed, ac yn bersonoliaeth rhyngrwyd oedd yn gweithio’n wreiddiol fel prentis gyda chwmni cynllunio cartref. Dim ond hobi oedd blogio am ffasiwn, harddwch a ffordd o fyw ac yn 2009, dechreuodd sianel YouTube ei hun (gyda’r enw defnyddiwr gwreiddiol zoella280390). Mae’n wir ei bod hi’n creu fideos am harddwch a ffasiwn, ond nid yw’r cynnwys byth yn lledaenu’r neges fod colur ac edrych yn beth sy’n cael ei ystyried yn berffaith yn rhywbeth sy’n ddisgwyliedig o ferched. Y dyddiau hyn mae’r cyfryngau yn portreadu colur fel rhywbeth negyddol a rhywbeth na ddylid pobl ifanc ei wisgo gan ei fod yn gwneud nhw deimlo’n anniogel hebddo. Nid wyf yn credu fod hyn yn wir. Mae colur yn ffordd o fynegi. Er nad yw’n angenrheidiol i ferched ei wisgo, os yw merch eisiau ei wisgo, yn fe ddylai hi.

Efallai bod Zoe yn gwisgo colur, ond nid yw’n dibynnu arno. Mewn gwirionedd, mewn llawer o’r fideos rydym yn gweld Zoella heb golur o gwbl gyda sbotiau ac mae hi’n ymddangos yn berffaith gyffyrddus yn ei chroen. Eto, i fi, mae hyn yn dweud bod Sugg yn ystyried colur fel hobi a ffordd o fynegi ei hun iddi hi ac i unrhyw un arall sydd yn teimlo’r un ffordd. Os oes gen ti ddawn benodol mewn hobi penodol, mae’n iawn i ddangos dy dalent. Felly os oes gan Zoe ddawn yn rhoi colur ymlaen, pam bod pobl yn meddwl nad yw’n iawn iddi ddangos ei thalent?

Mae’n ymddangos i fi fel bod yr erthygl yma yn codi cywilydd ar Zoe Sugg yn dweud nad yw’n fodel ymddwyn sydd yn ffitio i mewn i ffeministiaeth stereotypical. Ydy, mae ffeministiaeth yn bwysig, ond nid yw’n golygu bod rhaid i ti beidio gwneud pethau fel gwisgo colur neu wisgo i wneud dy hun yn hapus. Mae’n iawn i bobl fynegi eu hunain gyda’u cyrff gyda thatŵs, tyllau corff a lliw gwallt, ond pam ddim colur? Dwi ddim yn dweud bod rhaid i ti ei wisgo, nag bod disgwyliad i ti beidio ei wisgo – ond os wyt ti’n dewis gwneud, yna pam ddim?

Mae Sugg yn fodel ymddwyn i ferched ifanc gan ei bod yn brawf byw os wyt ti’n dilyn dy freuddwydion wrth weithio’n galed a rhoi’r amser a’r gwaith i mewn, gall dy ddiddordeb ddod yn yrfa. Mae hi’n llawer fwy nag tiwtorial harddwch a ffasiwn. Dwi’n gofyn i ti agor tab newydd ar dy beiriant chwilio, agor YouTube a chwilio am sianel Zoella. Os wyt ti’n edrych, byddi di’n gweld llawer o fideos gan Sugg sydd yn ymwneud â sawl pwnc ac un yn benodol – pryder. Mae Zoe yn dioddef gyda phryder. Mae’n ffaith bod 1 mewn 4 o bobl yn dioddef gyda materion iechyd meddwl gan gynnwys pryder ac maent yn gwybod bod hyn yn gallu cychwyn o oedran ifanc iawn. Efallai bydd rhai sydd â phroblem yn teimlo’n unig, yn ddryslyd ac yn ofni am bryder. Ond, mae Sugg yn rhannu ei phrofiadau’n ddewr gyda fideos YouTube ac yn cynnig cyngor i’w gwylwyr.

Os edrychi di ar ei chefndir a’i magwraeth, byddwch yn ymwybodol bod Sugg wedi cael plentyndod arferol fel y gweddill ohonom. Nid yw’n ‘seleb’, mae hi’n berson normal sydd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel ei llwyfan i rannu ei angerdd a’i diddordebau ac mae hyn wedi dod yn boblogaidd iawn.

Mae Sugg hefyd yn awdur ac mae ei nofel yn cael ei ryddhau mis nesaf. Mae hi’n hoff iawn o lenyddiaeth, cyfryngau cymdeithasol a llawer mwy nag harddwch yn unig.

Y gwirionedd yw, ydy, mae Zoe yn hoff o harddwch. Ond, nid dyma’r rheswm ei bod hi’n fodel ymddygiad, mae ganddi uchelgeisiau, wedi llwyddo yn ei bwriadau ac yn gallu bod yn eiriolwr i bobl sydd yn dioddef gyda materion iechyd meddwl. Dyw’r ffaith ei bod yn rhannu cynnwys o natur harddwch a ffasiwn ddim yn golygu ei bod yn rhannu’r neges ei fod yn orfodol, ond os yw’n rhywbeth o ddiddordeb yna mae hynny’n iawn. Ar ddiwedd y dydd, mae hi’n ferch ifanc ei hun a dim ond yn rhannu ei sgiliau gyda’r byd. Beth sydd o’i le â hynny?

Delwedd: zoella

Erthygl Berthnasol: YouTube Month: The You Generation

Gwybodaeth -Straen, Pryder ac Anhwylderau Panig

Gwybodaeth – Cyfrifiaduron

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl