Ymosodiad Y Beliebers

By -
Dim Sylwadau

English version

Mae’r erthygl hon wedi cyrraedd y rhestr fer categori Erthygl Fwyaf Doniol yng Ngwobrau CLIC 2011.

Dwi’n eithaf sicr fod y mwyafrif wedi clywed am y ‘cyffro canu arddegol’ sydd yn cael ei adnabod fel Justin Bieber. Gwir? Yn bersonol, byddwn i ddim yn ei alw yn cyffro canu ond dyma sut mae eiymmffans yn ei adnabod, felly fe fyddaf yn foesgar a’i alw yn hyn. Dwi’n betio fod y mwyafrif ohonoch yn meddwl ei fod o’n llidus dros ben a pan fyddwch yn clywed un o’i ganeuon yn chwarae ar y radio neu’r teledu, rydych eisiau lluchio bricsen tuag ato er mwyn cau ei geg o. Mae’n debyg eich bod yn meddwl mai ef ydy’r peth mwyaf llidus (heblaw am Friday Rebecca Black) yn y byd. Wel, dwi’n meddwl dwi wedi darganfod rhywbeth ychydig mwy llidus. Y ffans – neu’r “Beliebers” fel maent yn hoffi cael eu hadnabod.

Iawn, felly mae rhai ohonynt yn ffans sydd yn hoffi ei *ahem* gerddoriaeth ac ati. Yna mae gen ti’r Beliebers gwallgof sydd yn gwneud unrhyw beth i’w arwr. Os wyt ti’n eistedd yna yn meddwl “na, nid oes dim mor eithafol hynny gallent nhw wneud mewn gwirionedd, oes yna?” ti mor anghywir fy ffrind. Gad i mi ddweud wrthyt ti am hurtrwydd y Beliebers. (Gai ychwanegu nad yw pob un ohonynt yn hurt. Dim ond y rhai sydd yn hollol wyllt ac yn cysegru popeth, gan gynnwys yr aer maent yn anadlu, i’r bachgen yma.)

Wel, i gychwyn, maent yn bwlio pobl sydd ddim yn hoffi Justin. Unwaith roeddwn i yn ddigon gwirion i ddweud ar Twitter fod gen i atgasedd tuag ato a chefais cymaint o ymatebion o gasineb fel fy mod wedi colli cyfrif. Yn lwcus, roeddwn i’n meddwl fod hyn yn ddoniol, ond beth os oedd hyn yn rhywun oedd ddim yn gallu cymryd pethau fel hyn mor dda? Gallai hyn frifo nhw pan mai’r unig beth roedden nhw wedi’i wneud oedd rhoi barn syml. Roeddwn hefyd yn arfer bod yn ffrindiau gyda Belieber – camgymeriad gwaethaf erioed. Dywedais nad oeddwn i yn ffan a dechreuodd rantio arnaf yn dweud ei bod hi’n casu fi. Neis iawn. Dim ond y cychwyn ydy hyn. Fel mae rhai ohonoch yn gwybod, mae Bieber wedi bod yn mynd allan efo’r ferch Disney, Selena Gomez, am dipyn nawr. Nawr, dwi ddim yn ffan ohoni, ond dwi yn teimlo drosti ar l yr holl gasineb mae hi wedi bod yn derbyn gan y Beliebers craidd yma. Mae hi wedi gorfod dioddef sarhad, negeseuon o gasineb a hyd yn oed bygythiadau ar ei bywyd. Ia, bygythiadau ar ei bywyd. Ychydig yn eithafol yn tydi?

Ar l i luniau ymddangos ar y we o Justin yn ymbalfalu gyda Selena yn y mr ar wyliau, aeth y Beliebers yn wyllt. Tweetiodd un ffan Selena gan ddweud “Dwi’n myn di ladd ti yn y nos o dan dy wely drewllyd” a dywedodd un arall “Mae Selena Gomez yn beryglus o agos i farwolaeth hir, araf a phoenus.” Dwi wir yn meddwl nad yw hyn yn iawn, i fygwth rhywun nad ydynt yn adnabod oherwydd eu hobsesiwn gyda bachgen 17 oed o Ganada sydd yn canu ac yn edrych yn ddel i wneud arian a phlesio ffans. Mae’r Beliebers ‘craidd caled’ yma wedi hyd yn oed creu gr?p ar Facebook gelwir yn ‘Dwi’n casu Selena Gomez achos mae hi’n mynd allan efo fy nyn i’ ac mae un wedi postio ar y wal: “Os bydd Selena Gomez yn torri calon Justin Bieber, byddaf yn torri ei hwyneb. Byddaf yn ei lladd heb garedigrwydd.” Ymm, un, dim dy ddyn di ydy o ac mae bron yn sicr na fydd o byth, ta waeth faint rwyt ti’n ei garu a dau, sut gallet ti ladd rhywun gyda charedigrwydd beth bynnag? Yn l i’r pwnc. Mae’r merched yma allan o reolaeth os ti’n gofyn i mi. Os mai nhw ydy ei ffans mwyaf, yna yn sicr bydda nhw’n hapus iddo fod mewn perthynas yn hytrach na bygwth ei gariad sydd wedi gofidio dros yr holl beth?

Yn anffodus, nid y bygythiadau i Selena ydy’r unig gyffro mae ffans Bieber wedi achosi. Mae Justin ei hun wedi cyfaddef fod y ‘Bieber Fever’ yn dechrau dod yn afreolus ar l i sylw ffans gyrraedd lefelau peryglus. Nawr, er nad wyf yn ffan ohono na’i gerddoriaeth, dwi yn teimlo’n eithaf sori drosto. Ia, dwi’n deall mai ef ddewisodd cymryd yr enwogrwydd yma ond dim ond dyn ydy o ar ddiwedd y dydd ac mae’r genethod yma yn dod yn llawer gormod i fachgen 17 oed galli ymdopi gydag ef. Os wyt ti’n adnabod fi yn eithaf da, efallai byddet yn cael braw wrth ddarllen hyn – fi yn teimlo tosturi drosto. Ia, dwi wedi cael ychydig o fraw hefyd. Dywedodd Bieber fod ei ffans yn ormod i ymdopi gyda nhw ar l iddo ffaelu cyfarfod nhw ar l glanio ym Maes Awyr Changi yn Singapore yn l yn fis Ebrill. Wrth gwrs, roedd yr Beliebers oedd wedi dod yno wedi’u siomi yn ofnadwy felly beth oedd esgus Bieber? Yn ystod cynhadledd i’r wasg ychydig ddyddiau wedyn esboniodd “Roedd yn bryder diogelwch Byddwn i ddim yn ddiogel. Y sgrechian ac ati, dwi ddim wedi dod i arfer efo hynny i ddweud y gwir. Mae dal yn wyllt i fi. Dwi’n caru fy ffans, ond fedra i ddim cael fy rhoi mewn sefyllfaoedd ble dwi mewn perygl. Weithiau mae’r genethod yn mynd ychydig yn wallgof ac yn ceisio crafangu fi.”

Mae’r math yma o ymddygiad wedi bod yn ei ddilyn i bob man yn ddiweddar. Llynedd, roedd stampid o ffans yn Awstralia,;reiat yn Lerpwl dros y canwr ‘Baby‘ yn l yn fis Mawrth ble rhybuddiodd yr heddlu byddant yn arestio Justin am annog reiat os byddai’n dangos ei hun; ac roedd digwyddiad lle torrodd dwy ffan i mewn i’w ystafell mewn gwesty wedi gwisgo fel glanhawyr i gael busnesu o gwmpas ei bethau – felly roeddent wedi bod yn rhwbio eu hwynebau ar ei drns budur ac yn tynnu’r gwallt allan o blwg y gawod. Go iawn? Roeddent wir eisiau torri fewn i’w ystafell dim ond i weld hynny? Dwi’n poeni braidd am ymddygiad o’r fath felly Duw a ?yr beth mae Bieber yn feddwl.

Mae’n glir fod y mwyafrif o’r ‘Bie-hards’ yma (fe welais hwn mewn cylchgrawn) yn dod yn llawer rhy wallgof i ymdopi gyda nhw. Fedra i ddim credu eu bod nhw yn gwneud cymaint o ffwdan am fachgen. DEFFRWCH BOBL! HOGYN IFANC YDY O SYDD YN CANU AC NID RHYW FATH O CHWEDL O GANWR! DIM OND BACHGEN YDY EF! PERSON SYDD YN GWNEUD ARIAN! WOOP MAWR! Sori, roedd rhaid i mi gael hyn allan o fy sustem. Ond yn wir nawr, am beth mae’r holl ffwdan? Hoffwn i os byddent yn derbyn y ffaith na fydden nhw’n Mrs Bieber ac na fydd Justin yn edrych arnyn nhw a disgyn mewn cariad yn syth. Ydy, mae’n caru ei ffans, ond dim yn y ffordd yna ac mae’n debyg eu bod nhw yn llidus hefyd (efallai bod o a fi ar yr un tudalen o’r diwedd. Nawr os gallaf gael o i sylweddoli’r un peth am ei lais) felly pam na wnnt nhw gymryd munud bach  edrych ar y difrod maent wedi gwneud, ymddiheuro ac yna bihafio? Pls? Dwi wedi syrffedu o agor gwefannau a gweld ei wyneb a’r penawdau yn ymwneud ‘r ffans gwyllt yma. Felly dyna ni, rant drosodd, dwi’n ymddiheuro os yw’n gawslyd ond roedd rhaid i mi gael hyn i gyd allan. Felly dyna ni.

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl