Dim Categori

Yn aml, ein portread o bobl ifainc yw gr?p sy'n achosi problemau mewn cymunedau lleol.

By -
Dim Sylwadau

Yn aml, ein portread o bobl ifainc yw gr?psy’n achosi problemau mewn cymunedau lleol. Ond, drwy ymgynghori � phobl ifaincyn sesiwn Darpariaeth Ieuenctid Glynrhedynog, gwelsom ni fod diogelwch yn ygymuned yn bryder iddyn nhw hefyd.

Roedd y bobl ifainc yn ein sesiwn eisiaugweithio gyda’r gymuned a phartneriaid i fynd i’r afael � materion yn ymwneud �diogelwch yn y gymuned i bobl ifainc.

Un pryder penodol oedd tanau glaswellt. Roeddsawl aelod o’r gr?p wedi’i effeithio gan danau glaswellt y llynedd. Dyma oeddun o’r pryderon yn ein hymgynghoriad; atebodd 5% o’r 486 o bobl ifainc agymerodd ran yn holiadur blynyddol Gwasanaeth Ymgysylltu a ChyfranogiadIeuenctid Rhondda Cynon Taf dydyn nhw ddim yn teimlo’n ddiogel yn eu cymunedauoherwydd tanau glaswellt.

Dengys ystadegau o Swyddfa’r ComisiynyddHeddlu a Throsedd fod dros draean (39%) o’r holl danau glaswellt a gafodd eucynnau’n fwriadol a gofnodwyd rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2015 wedi digwyddyn Rhondda Cynon Taf. Mae ein Darpariaeth Ieuenctid yng Nghlwstwr Glynrhedynog,ac mae erbyn hyn yn ardal darged.

Penderfynodd y bobl ifainc mai dyma’r pwncroedden nhw eisiau codi ymwybyddiaeth ohono ym maes Diogelwch yn y Gymuned.Roedden nhw eisiau rhoi gwybod i bobl ifainc eraill am oblygiadau cynnau t�nglaswellt yn fwriadol.

Nododd y bobl ifainc nifer o brosiectau yrhoffen nhw eu gwneud yn ymwneud � thanau glaswellt. Un o’u syniadau oedd caelcyllid i greu Blog Fideo am danau glaswellt, a’u heffaith ar yr holl gymuned.Eu syniad oedd datblygu fideo sy’n ystyried safbwyntiau gwahanol y rheiny sy’nchwarae rhan yn y drosedd, a’r rhai sy’n cael eu heffeithio ganddi. Byddai’ncynnwys pobl sy’n cynnau t�n, swyddogion t�n, yr heddlu, aelodau’r gymuned aswyddogion bywyd gwyllt. Roedd Swyddog Cyfranogiad Ieuenctid yn ffodus i gaelcyllid gan Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, Cymunedau yn Gyntaf aChomisiynydd Heddlu a Throsedd er mwyn dechrau’r prosiect ym mis Ionawr. Cafoddy fideo ei ffilmio ym mis Ebrill, sef y cyfnod mwyaf poblogaidd o ran cynnau tanauglaswellt yn fwriadol.

I ddechrau, roedd y prosiect yn cynnwys poblifainc 11-19 oed a wnaeth greu bwrdd stori a ffilmio’r fideo. Unwaith i’r boblifainc orffen y fideo, gwyliodd 120 o bobl ifainc y DVD mewn achlysur Cymunedauyn Gyntaf er mwyn pwysleisio’r materion sy’n ymwneud � thanau glaswellt iysgolion, grwpiau ieuenctid a grwpiau cymunedol eraill ledled Rhondda CynonTaf.

Gallwch weld ein fideos yma:

https://youtu.be/nMFhyRP2CtM

https://youtu.be/KIaAYlQQBvU

Ar ran pobl ifainc o Ddarpariaeth IeuenctidGlynrhedynog, hoffwn ddiolch i bawb a ariannodd y prosiect ac am gymorth ypartneriaid cymunedol.

Am ragor o wybodaeth am weithgareddaucadarnhaol a Darpariaeth Estynedig yn Ysgol Gymunedol Glynrhedynog, ewch ihttp://www.wicid.tv/cym/newyddion/yeps-activitmn-term-2015/19381.html

Rhagor o wybodaeth:

Hafan � Erthyglau � Ferndale’s Young People FightFires For A Day

Hafan � Erthyglau � Mountain Ash:The Latest VictimOf Grass Fires

Hafan � Erthyglau � The Fires In The Valleys

Rhywbeth i ddweud?

Pob Erthygl