Give Children And Young People The Opportunity To Have Their Say

By -
No Comments

Givechildren and young people the opportunity to have their say by encouraging themto complete our national survey.

Sally Holland isthe new Children’s Commissioner for Wales. Her role is to protect andpromote the rights and welfare of children and to be the voice of children andyoung people in Wales. To do this, she needs to know from children andyoung people, as well as those who work with them, what key areas of workshe should focus on.

What Next? | Be Nesa’?

This is what we’re calling the survey, which will inform the Commissioner’s3 year plan. This means that the voices of children and young people willdirectly affect the work carried out by the Children’s Commissioner for Walesover the next few years.  

Our survey islive now.

We want as many children and young people as possible to complete the survey.Please help them to share their views with us by encouraging them to completethe survey.

Where do I findit?

The survey can befound here, Surveys for other age ranges, including adults and professionals, andaccessible surveys for pupils with additional learning needs, or deaf pupilscan be found here.

What willhappen with the information?

After the surveycloses on 1 November, we’ll collate the information and let you know theresults in early 2016.

—————————————————————————————————————————————

Rhowch gyflei blant a phobl ifanc leisio barn trwy eu hannog i gwblhau ein harolwgcenedlaethol.

Sally Holland yw Comisiynydd Plant newydd Cymru. Ei gwaith hi yw diogelu a hybuhawliau a lles plant, a bod yn llais i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Er mwyngwneud hynny, mae angen iddi gael gwybod gan blant a phobl ifanc, yn ogystal a’r rhai sy’n gweithio gyda nhw, pa feysydd gwaith allweddol dylai higanolbwyntio arnyn nhw.

What Next? | Beth Nesa’?

Dyma’r enw rydyn ni’n ei roi i’r arolwg, a fydd yn llywio cynllun 3 blyneddy Comisiynydd. Mae hynny’n golygu y bydd lleisiau plant a phobl ifanc, trwy’rarolwg hwn, yn cael effaith uniongyrchol ar y gwaith mae Comisiynydd PlantCymru yn ei wneud yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Mae ein harolwg yn fyw nawr.

Rydym yn awyddus i gymaint a phosib’ o blant a phobl ifanc i gwblhau’r arolwg,

Sut mae caelhyd i’r arolwg?

I gael rhagor o wybodaeth, ‘ewchi’n wefan

Mae’r arolwg ar gael mewn sawlffurf ac ar gyfer ystod o oedrannau. Mae yna hefyd dudalen ar gyfer fersiynauhygyrch o’r arolwg: www.complantcymru.org.uk/cy/lincs-hygyrch/

Beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth? 

Ar ol i’r arolwg gau ar Dachwedd1af, byddwn yn casglu’r wybodaeth ac yn cyhoeddi’r canlyniadau yn gynnar yn2016.

Image: actforukrights

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles