Ravensburg 2015 – International Youth Conference

By -
No Comments

Ym Gymraeg

Gwrando ar Lais Pobl Ifainc Rhondda Cynon Taf yn y Gynhadledd Ryngwladol i Bobl Ifainc

Yn ystod wythnos gyntaf mis Tachwedd, teithiodd 3 pherson ifanc (16-18 oed), ynghyd, dau Arweinydd Ieuenctid – Kerry Rees ac Alex Bridgman – o Wasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid Cyngor RhCT, i Ravensburg yn yr Almaen. Buon nhw’n cyfrannu yn y Gynhadledd Ryngwladol i Bobl Ifainc sy’n cael ei chynnal bob 3 blynedd yn ein gefeilldref. Roedd gan y bobl ifainc, sy’n aelodau gweithgar o fewn eu hysgol a chymunedau ehangach, ddealltwriaeth gadarn o’r materion diwylliannol sy’n effeithio ar bobl ifainc heddiw.

Roedd grwpiau eraill yn cynnwys pobl ifainc o Ffrainc, yr Eidal, Belarws, Croatia, Israel, Twrci, Catalonia, Armenia ac wrth gwrs, yr Almaen.
Ers 2003, mae tua 60 o bobl ifainc o efeilldrefi Ravensburg, neu sydd, chysylltiad i Ravensburg, wedi cwrdd bob yn ail flwyddyn er mwyn dod i nabod ei gilydd, cyfrannu at drafodaethau a datblygu a gwireddu prosiectau amrywiol. Yn ystod y cyfarfodydd hyn, roedd hwyl a sbri i’w cael. Roedd ein gr’p – Lauren Crawford o Aberd’r, Scott Russell o Bont-y-clun a Toby Burnett o Dreorci – yn gynrychiolwyr ardderchog dros RCT, Cymru a’r DU. Mwynheuodd pawb yn ddirfawr. Llwyddodd y bobl ifainc i wneud ffrindiau newydd a chael profiad gwerthfawr a fydd yn sicr o ddylanwadu ar weithgareddau eu hysgolion a’u cymunedau.

Cafodd y gynhadledd ei hariannu’n bennaf gan y rhaglen Erasmus. Y thema eleni oedd “Europe is Alive With Colours”. Gweithiodd y gr’p yn galed i ymchwilio i ddiwylliannau eu hunain ac eraill er mwyn paratoi ar gyfer y nifer o gyfarfodydd, gweithdai a thrafodaethau a gafodd eu cynnal yn ystod yr wythnos.
Bu cyfleoedd i’r gr’p rannu profiadau yn ystod gemau a gwibdeithiau i fannau lleol o bwys.

Dywedodd Kerry Rees, Arweinydd Carfan y Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid: Prin iawn bod pobl ifainc RhCT yn cael cyfle i gwrdd, phobl o gymaint o wledydd a diwylliannau gwahanol. Cafodd y gynhadledd ei threfnu’n effeithiol gan y gwesteiwyr yn Ravensburg. Roedd y gynhadledd yn brofiad arbennig i’r gr’p gan roi cyfle iddyn nhw drafod y materion allweddol sy’n wynebu pobl ifainc ar hyd Ewrop ac sy’n effeithio eu bywydau a’u dyfodol. Ond nid oedd y cyfan yn ymdrin, materion difrifol. Roedd digon o amser i’r bobl ifainc fwynhau a manteisio ar fod yn nhref brydferth Ravensburg a dysgu am ddiwylliannau eraill a gwneud ffrindiau newydd. Llongyfarchiadau i’n pobl ifainc a gymerodd rhan. Mae Rhondda Cynon Taf a Chymru yn falch iawn ohonoch!”

Meddai Lauren Crawford, 19 oed: Roedd y gynhadledd yn Ravensburg yn brofiad anhygoel, roeddwn i mor ffodus i gael mynd. Roedd llawer o gyfleoedd i wneud ffrindiau newydd, rhoi cynnig ar fwydydd newydd a dysgu am ddiwylliannau newydd yn ogystal? dysgu ieithoedd gwahanol. Roedd hi’n wythnos ddiddorol dros ben a baswn i’n ddigon hapus i fynd yn’l a gwneud y cyfan eto.”

Dywedodd Scott Russell, 16 oed: Dyma’r profiad gorau dw i erioed wedi’i gael. Rydw i wedi gwneud cymaint o ffrindiau newydd am oes.

Dywedodd Toby Burnett, 17 oed: Roedd hwn yn gyfle ardderchog i gwrdd ? phobl wych a dysgu cymaint. Dwi’n si’r y byddwn i’n siarad am hyn am fisoedd i ddod.
Ewch i www.jugendkonferenz.ravensburg.de i gael rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd, ac edrych ar ffotograffau o’r cynrychiolwyr.

Am ragor o wybodaeth yngl’n? Theithiau cyfnewid, gwaith gwirfoddol a chynadleddau rhyngwladol, ffoniwch Kerry Rees, Gwasanaeth Ymgysylltu a Chyfranogiad Ieuenctid, ar 01443 744139 / 07786 523915.

*Rydym yn edrych ymlaen i rannu gyfrif o lygad y ffynnon y bobl ifanc o’r daith ar WICID.tv yn fuan*

English

Voice of RCT Young People heard in International Youth Conference
During the first week of November, three young people (aged 16-19), with two Youth Leaders, Kerry Rees and Alex Bridgman – from RCT CBC Youth Engagement & Participation Service travelled to Ravensburg in Germany to participate in the tri-annual International Youth Conference held in our twin town. The young people, all active members within their school and wider communities, had a good understanding of the cultural issues affecting young people today.

Other groups of young people participating come from France, Italy, Belarus, Croatia, Israel, Turkey, Catalonia, Armenia, and of course Germany.

Since 2003, around 60 young people from Ravensburg’s twin cities, or those with a connection to Ravensburg, have met every second year in the town to get to know each other, participate in discussions with their peers and develop and realise various projects. Throughout these meetings, the fun factor is never far away. Our group of delegates; Lauren Crawford from Aberdare, Scott Russell from Pontyclun and Toby Burnett from Treorchy, were exemplary representatives of RCT, Wales and the UK. They enjoyed themselves immensely, made new friends, and gained valuable experience and knowledge which will influence their activities within their own schools and communities.

Largely funded by the Erasmus programme, the theme of the conference this year was “Europe is Alive With Colours” and the group worked hard on researching their own and other cultures in preparation for the many meetings, workshops and debates which took place over the course of the week. There were also opportunities for the group to share experiences whilst undertaking games and excursions to local places of interest.

Kerry Rees, YEPS Team Leader, said: “It’s not often that young people from RCT get the opportunity to meet people from so many different countries and most importantly different cultures. The Conference was very well organised by the hosting organisation in Ravensburg and was a fantastic experience for the group and has given them invaluable life experiences, as well as the opportunity to discuss key issues affecting young people across Europe which impact on their lives and ultimately their futures. But it wasn’t all serious, there was plenty of time for the young people to let their hair down and take advantage of being in the beautiful town of Ravensburg, learn about different cultures and make new friends. A big ‘Well Done’ to the three young people who took part, they did Rhondda Cynon Taf and Wales proud!”

Lauren Crawford, aged 19, commented: “The Conference in Ravensburg was an amazing experience, I was so fortunate to have gone. It was full of opportunties to make new friends, try new foods, embrace new cultures and learn new languages. It was a very interesting week and I would happily go back and do it all again.”

Scott Russell, aged 16, said: “[it was the] Best experience I have ever had, made so many new friends for life.”

Toby Burnett, aged 17, said: “I had an amazing opportunity to meet great people and to learn so much. I will definitely be talking about this for many months.”

For further information on international conferences, volunteering, or exchanges, please contact Kerry Rees, RCT Youth Engagement & Participation Service, on 01443 744115 or 07786523915.

See www.jugendkonferenz.ravensburg.de for full information on the Conference, and photographs of all the delegates.

*We are excited to share the young people’s first hand account of the trip on WICID.tv soon*

Further Information:

Home » Articles » Duke of Edinburgh Participants Are Gold

Home » Articles » Youth Exchange 2014: Poland

GOT SOMETHING TO SAY?

All Articles